Tin Tổng Hợp

Bộ máy hành chính nhà nước là gì? Đặc điểm và sơ đồ của bộ máy hành chính nhà nước?

Bộ máy nhà nước là một chỉnh thể thống nhất, được tạo thành từ các cơ quan nhà nước. Bộ máy nhà nước Việt Nam bao gồm bốn hệ thống cơ quan chính: cơ quan lập pháp, cơ quan hành chính, cơ quan tư pháp và cơ quan công tố. Pháp luật Việt Nam giao cho cơ quan lập pháp một vai trò rất quan trọng, không chỉ thiết lập các hệ thống cơ quan khác mà còn đóng vai trò là cơ quan chỉ đạo, giám sát chung. tuy nhiên, cơ quan chấp hành của quốc hội là chính phủ (cơ quan hành chính nhà nước cao nhất) cũng có vai trò rất quan trọng trong việc quản lý nhà nước và thực hiện các văn bản do quốc hội ban hành. hệ thống cơ quan do chính phủ đứng đầu, thực hiện chức năng hành pháp là cơ quan hành chính nhà nước. cơ quan hành chính nhà nước là một loại cơ quan trong bộ máy nhà nước được thành lập theo hiến pháp và pháp luật, là một bộ phận của bộ máy hành chính nhà nước để thực hiện quyền lực nhà nước, có chức năng quản lý hành chính nhà nước về mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

tư vấn pháp luật trực tuyến tổng đài miễn phí: 1900.6568

Bạn đang xem: Hành chính nhà nước là gì

1. Bộ máy hành chính nhà nước là gì?

đối với một quốc gia, bộ máy nhà nước có vai trò hết sức quan trọng, đây là một chỉnh thể thống nhất về tổ chức bộ máy và cơ quan hành chính nhà nước. họ là thành phần chiếm vị trí quan trọng trong một quốc gia. do đó, bộ máy nhà nước còn được hiểu là tập hợp các cơ quan hành pháp – điều hành do quốc hội hoặc hội đồng nhân dân các cấp hợp thành để quản lý hoặc điều hành toàn diện các ngành, lĩnh vực trong cả nước hoặc trên phạm vi lãnh thổ xác định.Hành chính nhà nước là việc thực hiện quyền hành pháp của nhà nước, nghĩa là chấp hành và vận hành hệ thống hành chính nhà nước quản lý xã hội theo khuôn khổ pháp luật nhà nước nhằm phục vụ nhân dân, duy trì sự ổn định và phát triển của xã hội. .

Hành chính nhà nước là một hoạt động đa dạng, liên quan đến nhiều lĩnh vực, ngành, nghề khác nhau. do đó, bản chất của quản lý hành chính nhà nước có nội hàm rất rộng, vừa mang bản chất chính trị, vừa mang tính pháp lý, vừa là hoạt động quản lý, vừa mang tính chất nghiệp vụ.

– quản lý chính trị của tiểu bang:

+ hành chính nhà nước không tồn tại bên ngoài lĩnh vực chính trị, nó phục vụ và tuân theo chính trị. vì vậy nó mang bản chất chính trị.

+ hành chính nhà nước thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ do chính sách thiết lập; tham gia vào quá trình lập pháp; nó không chỉ là chủ thể thực hiện chính sách mà còn là người ban hành chính sách; phục vụ lợi ích của nhân dân và lợi ích công cộng.

– quản lý pháp lý của tiểu bang:

+ nền hành chính nhà nước hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, tuân theo sự chỉ đạo của nhà nước; đồng thời, chủ thể hành chính nhà nước có trách nhiệm tổ chức áp dụng pháp luật và đưa pháp luật vào đời sống xã hội.

+ hành chính nhà nước thực hiện chức năng lập quy, tức là ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể và hướng dẫn thi hành luật.

– quản lý của nhà nước là quản lý các hoạt động:

+ hành chính nhà nước là một bộ phận của quản lý nhà nước, mang bản chất của quản lý nhà nước. tham gia quản lý nhà nước.

+ hành chính nhà nước là chức năng hành pháp của nhà nước: chức năng thực hiện luật pháp và chính sách. phối hợp với các tổ chức xã hội và cá nhân để đạt được mục tiêu chung nhất:

Hơn nữa, quản lý nhà nước vừa là khoa học vừa là nghệ thuật, trong quản lý nói chung nó mang tính thứ bậc…

– hành chính nhà nước là một nghề:

+ Nghề hành chính là một nghề tổng hợp, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, viên chức phải có trình độ, kinh nghiệm và nghiệp vụ nhất định, đó là những nhà quản trị chuyên nghiệp.

+ hành chính là nghề lao động trí óc là hiện thực hóa các ý tưởng của các chủ thể chính trị. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều coi quản lý là một nghề cao quý trong xã hội.

Xem thêm: Bổ ngữ trong tiếng Anh | Định nghĩa, vị trí, cách dùng | e4Life.vn

* vai trò của cơ quan hành chính nhà nước

Hành chính nhà nước có vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi quốc gia, nhà nước. vai trò được hiển thị như sau:

cơ quan hành chính nhà nước tập trung thực hiện các hoạt động quản lý hành chính nhà nước mang tính chất tổng hợp, vĩ mô căn cứ vào điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước để thực hiện các hoạt động hoạch định chủ trương chung để cả nước thực hiện cụ thể. việc thực hiện của các cơ quan bảo vệ pháp luật. đồng thời bảo đảm thống nhất quản lý hành chính nhà nước (thực thi pháp luật) trên toàn lãnh thổ quốc gia.

Cơ quan hành chính trung ương của nhà nước có trách nhiệm hoạch định các chính sách chung về đối nội và đối ngoại của quốc gia; đại diện cho lợi ích quốc gia, không bị ảnh hưởng đến lợi ích của địa phương; đảm bảo sự phối hợp giữa lợi ích quốc gia, lợi ích chung của địa phương và kiểm soát tất cả các quá trình quản lý xã hội.

hiện thực hóa các mục tiêu và ý tưởng của các chính trị gia – đại diện của nhân dân. vai trò này xuất phát từ chức năng chấp hành của cơ quan hành chính nhà nước. Các chủ thể quản lý nhà nước có trách nhiệm tuân thủ các quyết định của các cơ quan chính trị nhằm thực hiện mục tiêu chính trị của đất nước, phục vụ lợi ích của đất nước và nhân dân.

thực hiện các hoạt động kinh tế xã hội để đạt được mục tiêu ở mức tối đa và với hiệu quả cao nhất. vai trò này xuất phát từ các chức năng cụ thể của quản lý hành chính nhà nước: định hướng (thông qua quy hoạch, kế hoạch), điều chỉnh các quan hệ xã hội (thông qua việc ban hành các văn bản điều chỉnh); hướng dẫn và tổ chức thực hiện hiến pháp, luật pháp, chính sách …; kiểm tra, thanh tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

duy trì và thúc đẩy một xã hội theo định hướng phát triển. Để thực hiện tốt hai vai trò này, ban lãnh đạo luôn có trách nhiệm duy trì và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các thành phần xã hội: duy trì và phát triển các nguồn lực, tạo nguồn vật chất, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, phát triển nguồn nhân lực, khắc phục những thất bại hoặc hậu quả của thị trường. do sai sót của cơ quan quản lý nhà nước …

đảm bảo cung cấp các dịch vụ công cho xã hội. Cùng với sự phát triển của xã hội và dân chủ hóa đời sống xã hội, vai trò này càng trở nên quan trọng và được mở rộng. vì suy cho cùng, nền hành chính nhà nước ra đời nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân với tư cách là chủ thể của xã hội, chủ thể của quyền lực nhà nước.

bộ máy hành chính nhà nước trong tiếng Anh có nghĩa là: the state management machine.

Bộ máy hành chính nhà nước là tổng thể các cơ quan hành pháp do quốc hội hoặc hội đồng nhân dân các cấp thành lập để quản lý hoặc điều hành toàn diện các ngành, lĩnh vực trong cả nước hoặc trên một vùng lãnh thổ nhất định.

>

2. Đặc điểm và sơ đồ bộ máy hành chính nhà nước:

* đặc điểm của bộ máy hành chính nhà nước

bộ máy hành chính nhà nước có quyền nhân danh nhà nước tham gia các quan hệ pháp luật để thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý nhằm phục vụ lợi ích công cộng. Biểu hiện của quyền lực nhà nước ở chỗ: bộ máy hành chính nhà nước có quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật như nghị định, quyết định, chỉ thị và có thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế hành chính nhà nước.

Hệ thống bộ máy hành chính nhà nước có cơ cấu tổ chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định. nói cách khác, bộ máy hành chính nhà nước có tính độc lập tương đối về cơ cấu – tổ chức (với cơ cấu bộ máy, quan hệ công tác bên trong cơ quan được quy định ngay từ đầu, nhiệm vụ của cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật như luật tổ chức chính quyền, luật tổ chức hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân … bộ máy hành chính nhà nước được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và có quan hệ phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao với các cơ quan khác, các cơ quan khác trong bộ máy nhà nước mà quan hệ đó được điều chỉnh bởi một cơ quan quyền lực nhất định do pháp luật quy định – nghĩa là tổng thể các quyền, nghĩa vụ chung và các quyền hạn cụ thể. có tính chất pháp lý do nhà nước trao quyền để thực hiện các nhiệm vụ s và các chức năng của trạng thái.

Nguồn nhân lực chủ yếu của bộ máy hành chính nhà nước là đội ngũ cán bộ, viên chức được hình thành từ việc tuyển dụng, bổ nhiệm, bầu cử theo quy định của pháp lệnh cán bộ.

Hệ thống bộ máy hành chính nhà nước được thành lập từ trung ương đến cơ sở do chính phủ đứng đầu, tạo thành một thể thống nhất, có tổ chức thứ bậc, có mối quan hệ chặt chẽ phụ thuộc lẫn nhau trong tổ chức và hoạt động để thực hiện quyền quản lý. hành chính nhà nước.

Cơ quan quyền lực của bộ máy hành chính nhà nước do pháp luật quy định trên cơ sở lãnh thổ, ngành hoặc lĩnh vực chuyên môn chung. là những quyền và nghĩa vụ pháp lý hành chính được giới hạn trong phạm vi hoạt động điều hành và điều hành.

Bộ máy hành chính nhà nước có hệ thống các đơn vị cơ sở trực thuộc. các đơn vị cơ sở của bộ máy hành chính nhà nước là nơi trực tiếp tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. hầu hết các cơ quan có chức năng quản lý hành chính đều có đơn vị trực thuộc.

* sơ đồ bộ máy hành chính nhà nước

quốc hội

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo hiến pháp năm 2013, Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao hoạt động của nhà nước. nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội được quy định tại điều 70 hiến pháp năm 2013.

chủ tịch

Chủ tịch nước là nguyên thủ quốc gia và đại diện cho nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại (Điều 86); nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại điều 88 hiến pháp năm 2013.

chính phủ

Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của quốc hội. chính phủ có nhiệm vụ thống nhất mọi mặt của đời sống xã hội trên cơ sở hiến pháp và pháp luật.

Xem thêm: Grommet – Từ điển số

Bộ và cơ quan ngang bộ

Các cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương, ngoài Chính phủ, có 22 bộ và cơ quan ngang bộ, trong đó có 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ.

Dưới bộ là các cơ quan chuyên môn về nghề nghiệp thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh (không phải cơ quan hành chính nhà nước) là các sở như sở tư pháp, sở tài chính, v.v. các sở, ban, ngành có nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động và thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về chuyên môn nghiệp vụ trên địa bàn.

Dưới sở có các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện (không phải cơ quan hành chính nhà nước) là các sở như phòng giáo dục và đào tạo, y tế phường …

cơ quan tư pháp

các cơ quan tư pháp bao gồm:

– tòa án tối cao nổi tiếng.

– tòa án địa phương.

– tòa án quân sự.

– các tòa án theo luật định.

Có nhiệm vụ xét xử và giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, lao động, hôn nhân, gia đình … để bảo vệ hệ thống pháp luật. nguyên tắc hoạt động của tòa án là xét xử độc lập, chỉ tuân theo pháp luật.

cơ quan công tố

các cơ quan giám sát bao gồm:

– Văn phòng Công tố Nhân dân Tối cao.

– các văn phòng luật sư nổi tiếng tại địa phương.

– truy tố quân sự.

Có nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật và thực hiện quyền công tố của nhà nước trong phạm vi quyền hạn do pháp luật quy định, nhằm đảm bảo pháp luật được tuân thủ một cách nghiêm chỉnh và thống nhất.

chính quyền địa phương

Xem thêm: Nhôm hệ 55 là gì? Thông số kĩ thuật và ứng dụng của loại nhôm này

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền cai trị của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và các cơ quan chính quyền cấp trên. hội đồng bình dân quyết định những vấn đề của địa phương do pháp luật quy định; giám sát việc tuân theo hiến pháp, pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của hội đồng nhân dân (Điều 113).

Ủy ban nhân dân cấp chính quyền địa phương do hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra là cơ quan chấp hành của hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước hội đồng nhân dân và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên. các ban phổ biến tổ chức thi hành hiến pháp và pháp luật ở địa phương; tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng bình dân và thực hiện các nhiệm vụ do các tổ chức cấp trên của nhà nước giao (điều 114).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *