Tin Tức

Danh sách đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bà Rịa-Vũng Tàu có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 2 thành phố trực thuộc trung ương, 1 thị xã và 5 huyện, 82 đơn vị hành chính cấp thị xã gồm 29 huyện, 6 thị trấn và 47 xã.

Quận Huyện Mã QH Phường Xã Mã PX Cấp
Thành phố Vũng Tàu 747 Phường 1 26506 Phường
Thành phố Vũng Tàu 747 Phường Thắng Tam 26508 Phường
Thành phố Vũng Tàu 747 Phường 2 26509 Phường
Thành phố Vũng Tàu 747 Phường 3 26512 Phường
Thành phố Vũng Tàu 747 Phường 4 26515 Phường
Thành phố Vũng Tàu 747 Phường 5 26518 Phường
Thành phố Vũng Tàu 747 Phường Thắng Nhì 26521 Phường
Thành phố Vũng Tàu 747 Phường 7 26524 Phường
Thành phố Vũng Tàu 747 Phường Nguyễn An Ninh 26526 Phường
Thành phố Vũng Tàu 747 Phường 8 26527 Phường
Thành phố Vũng Tàu 747 Phường 9 26530 Phường
Thành phố Vũng Tàu 747 Phường Thắng Nhất 26533 Phường
Thành phố Vũng Tàu 747 Phường Rạch Dừa 26535 Phường
Thành phố Vũng Tàu 747 Phường 10 26536 Phường
Thành phố Vũng Tàu 747 Phường 11 26539 Phường
Thành phố Vũng Tàu 747 Phường 12 26542 Phường
Thành phố Vũng Tàu 747 Xã Long Sơn 26545
Thành phố Bà Rịa 748 Phường Phước Hưng 26548 Phường
Thành phố Bà Rịa 748 Phường Phước Hiệp 26551 Phường
Thành phố Bà Rịa 748 Phường Phước Nguyên 26554 Phường
Thành phố Bà Rịa 748 Phường Long Toàn 26557 Phường
Thành phố Bà Rịa 748 Phường Long Tâm 26558 Phường
Thành phố Bà Rịa 748 Phường Phước Trung 26560 Phường
Thành phố Bà Rịa 748 Phường Long Hương 26563 Phường
Thành phố Bà Rịa 748 Phường Kim Dinh 26566 Phường
Thành phố Bà Rịa 748 Xã Tân Hưng 26567
Thành phố Bà Rịa 748 Xã Long Phước 26569
Thành phố Bà Rịa 748 Xã Hoà Long 26572
Huyện Châu Đức 750 Xã Bàu Chinh 26574
Huyện Châu Đức 750 Thị trấn Ngãi Giao 26575 Thị trấn
Huyện Châu Đức 750 Xã Bình Ba 26578
Huyện Châu Đức 750 Xã Suối Nghệ 26581
Huyện Châu Đức 750 Xã Xuân Sơn 26584
Huyện Châu Đức 750 Xã Sơn Bình 26587
Huyện Châu Đức 750 Xã Bình Giã 26590
Huyện Châu Đức 750 Xã Bình Trung 26593
Huyện Châu Đức 750 Xã Xà Bang 26596
Huyện Châu Đức 750 Xã Cù Bị 26599
Huyện Châu Đức 750 Xã Láng Lớn 26602
Huyện Châu Đức 750 Xã Quảng Thành 26605
Huyện Châu Đức 750 Xã Kim Long 26608
Huyện Châu Đức 750 Xã Suối Rao 26611
Huyện Châu Đức 750 Xã Đá Bạc 26614
Huyện Châu Đức 750 Xã Nghĩa Thành 26617
Huyện Xuyên Mộc 751 Thị trấn Phước Bửu 26620 Thị trấn
Huyện Xuyên Mộc 751 Xã Phước Thuận 26623
Huyện Xuyên Mộc 751 Xã Phước Tân 26626
Huyện Xuyên Mộc 751 Xã Xuyên Mộc 26629
Huyện Xuyên Mộc 751 Xã Bông Trang 26632
Huyện Xuyên Mộc 751 Xã Tân Lâm 26635
Huyện Xuyên Mộc 751 Xã Bàu Lâm 26638
Huyện Xuyên Mộc 751 Xã Hòa Bình 26641
Huyện Xuyên Mộc 751 Xã Hòa Hưng 26644
Huyện Xuyên Mộc 751 Xã Hòa Hiệp 26647
Huyện Xuyên Mộc 751 Xã Hòa Hội 26650
Huyện Xuyên Mộc 751 Xã Bưng Riềng 26653
Huyện Xuyên Mộc 751 Xã Bình Châu 26656
Huyện Long Điền 752 Thị trấn Long Điền 26659 Thị trấn
Huyện Long Điền 752 Thị trấn Long Hải 26662 Thị trấn
Huyện Long Điền 752 Xã An Ngãi 26665
Huyện Long Điền 752 Xã Tam Phước 26668
Huyện Long Điền 752 Xã An Nhứt 26671
Huyện Long Điền 752 Xã Phước Tỉnh 26674
Huyện Long Điền 752 Xã Phước Hưng 26677
Huyện Đất Đỏ 753 Thị trấn Đất Đỏ 26680 Thị trấn
Huyện Đất Đỏ 753 Xã Phước Long Thọ 26683
Huyện Đất Đỏ 753 Xã Phước Hội 26686
Huyện Đất Đỏ 753 Xã Long Mỹ 26689
Huyện Đất Đỏ 753 Thị trấn Phước Hải 26692 Thị trấn
Huyện Đất Đỏ 753 Xã Long Tân 26695
Huyện Đất Đỏ 753 Xã Láng Dài 26698
Huyện Đất Đỏ 753 Xã Lộc An 26701
Thị xã Phú Mỹ 754 Phường Phú Mỹ 26704 Phường
Thị xã Phú Mỹ 754 Xã Tân Hoà 26707
Thị xã Phú Mỹ 754 Xã Tân Hải 26710
Thị xã Phú Mỹ 754 Phường Phước Hoà 26713 Phường
Thị xã Phú Mỹ 754 Phường Tân Phước 26716 Phường
Thị xã Phú Mỹ 754 Phường Mỹ Xuân 26719 Phường
Thị xã Phú Mỹ 754 Xã Sông Xoài 26722
Thị xã Phú Mỹ 754 Phường Hắc Dịch 26725 Phường
Thị xã Phú Mỹ 754 Xã Châu Pha 26728
Thị xã Phú Mỹ 754 Xã Tóc Tiên 26731
Huyện Côn Đảo 755 Huyện