Tỉnh Cao bằng có quyền quản lý đối với 10 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 9 huyện và 161 đơn vị hành chính cấp thị xã, bao gồm 14 thị trấn, 8 huyện và 139 xã.

Quận Huyện Mã QH Phường Xã Mã PX Cấp
Thành phố Cao Bằng 040 Phường Sông Hiến 01267 Phường
Thành phố Cao Bằng 040 Phường Sông Bằng 01270 Phường
Thành phố Cao Bằng 040 Phường Hợp Giang 01273 Phường
Thành phố Cao Bằng 040 Phường Tân Giang 01276 Phường
Thành phố Cao Bằng 040 Phường Ngọc Xuân 01279 Phường
Thành phố Cao Bằng 040 Phường Đề Thám 01282 Phường
Thành phố Cao Bằng 040 Phường Hoà Chung 01285 Phường
Thành phố Cao Bằng 040 Phường Duyệt Trung 01288 Phường
Thành phố Cao Bằng 040 Xã Vĩnh Quang 01693
Thành phố Cao Bằng 040 Xã Hưng Đạo 01705
Thành phố Cao Bằng 040 Xã Chu Trinh 01720
Huyện Bảo Lâm 042 Thị trấn Pác Miầu 01290 Thị trấn
Huyện Bảo Lâm 042 Xã Đức Hạnh 01291
Huyện Bảo Lâm 042 Xã Lý Bôn 01294
Huyện Bảo Lâm 042 Xã Nam Cao 01296
Huyện Bảo Lâm 042 Xã Nam Quang 01297
Huyện Bảo Lâm 042 Xã Vĩnh Quang 01300
Huyện Bảo Lâm 042 Xã Quảng Lâm 01303
Huyện Bảo Lâm 042 Xã Thạch Lâm 01304
Huyện Bảo Lâm 042 Xã Vĩnh Phong 01309
Huyện Bảo Lâm 042 Xã Mông Ân 01312
Huyện Bảo Lâm 042 Xã Thái Học 01315
Huyện Bảo Lâm 042 Xã Thái Sơn 01316
Huyện Bảo Lâm 042 Xã Yên Thổ 01318
Huyện Bảo Lạc 043 Thị trấn Bảo Lạc 01321 Thị trấn
Huyện Bảo Lạc 043 Xã Cốc Pàng 01324
Huyện Bảo Lạc 043 Xã Thượng Hà 01327
Huyện Bảo Lạc 043 Xã Cô Ba 01330
Huyện Bảo Lạc 043 Xã Bảo Toàn 01333
Huyện Bảo Lạc 043 Xã Khánh Xuân 01336
Huyện Bảo Lạc 043 Xã Xuân Trường 01339
Huyện Bảo Lạc 043 Xã Hồng Trị 01342
Huyện Bảo Lạc 043 Xã Kim Cúc 01343
Huyện Bảo Lạc 043 Xã Phan Thanh 01345
Huyện Bảo Lạc 043 Xã Hồng An 01348
Huyện Bảo Lạc 043 Xã Hưng Đạo 01351
Huyện Bảo Lạc 043 Xã Hưng Thịnh 01352
Huyện Bảo Lạc 043 Xã Huy Giáp 01354
Huyện Bảo Lạc 043 Xã Đình Phùng 01357
Huyện Bảo Lạc 043 Xã Sơn Lập 01359
Huyện Bảo Lạc 043 Xã Sơn Lộ 01360
Huyện Hà Quảng 045 Thị trấn Thông Nông 01363 Thị trấn
Huyện Hà Quảng 045 Xã Cần Yên 01366
Huyện Hà Quảng 045 Xã Cần Nông 01367
Huyện Hà Quảng 045 Xã Lương Thông 01372
Huyện Hà Quảng 045 Xã Đa Thông 01375
Huyện Hà Quảng 045 Xã Ngọc Động 01378
Huyện Hà Quảng 045 Xã Yên Sơn 01381
Huyện Hà Quảng 045 Xã Lương Can 01384
Huyện Hà Quảng 045 Xã Thanh Long 01387
Huyện Hà Quảng 045 Thị trấn Xuân Hòa 01392 Thị trấn
Huyện Hà Quảng 045 Xã Lũng Nặm 01393
Huyện Hà Quảng 045 Xã Trường Hà 01399
Huyện Hà Quảng 045 Xã Cải Viên 01402
Huyện Hà Quảng 045 Xã Nội Thôn 01411
Huyện Hà Quảng 045 Xã Tổng Cọt 01414
Huyện Hà Quảng 045 Xã Sóc Hà 01417
Huyện Hà Quảng 045 Xã Thượng Thôn 01420
Huyện Hà Quảng 045 Xã Hồng Sỹ 01429
Huyện Hà Quảng 045 Xã Quý Quân 01432
Huyện Hà Quảng 045 Xã Mã Ba 01435
Huyện Hà Quảng 045 Xã Ngọc Đào 01438
Huyện Trùng Khánh 047 Thị trấn Trà Lĩnh 01447 Thị trấn
Huyện Trùng Khánh 047 Xã Tri Phương 01453
Huyện Trùng Khánh 047 Xã Quang Hán 01456
Huyện Trùng Khánh 047 Xã Xuân Nội 01462
Huyện Trùng Khánh 047 Xã Quang Trung 01465
Huyện Trùng Khánh 047 Xã Quang Vinh 01468
Huyện Trùng Khánh 047 Xã Cao Chương 01471
Huyện Trùng Khánh 047 Thị trấn Trùng Khánh 01477 Thị trấn
Huyện Trùng Khánh 047 Xã Ngọc Khê 01480
Huyện Trùng Khánh 047 Xã Ngọc Côn 01481
Huyện Trùng Khánh 047 Xã Phong Nậm 01483
Huyện Trùng Khánh 047 Xã Đình Phong 01489
Huyện Trùng Khánh 047 Xã Đàm Thuỷ 01495
Huyện Trùng Khánh 047 Xã Khâm Thành 01498
Huyện Trùng Khánh 047 Xã Chí Viễn 01501
Huyện Trùng Khánh 047 Xã Lăng Hiếu 01504
Huyện Trùng Khánh 047 Xã Phong Châu 01507
Huyện Trùng Khánh 047 Xã Trung Phúc 01516
Huyện Trùng Khánh 047 Xã Cao Thăng 01519
Huyện Trùng Khánh 047 Xã Đức Hồng 01522
Huyện Trùng Khánh 047 Xã Đoài Dương 01525
Huyện Hạ Lang 048 Xã Minh Long 01534
Huyện Hạ Lang 048 Xã Lý Quốc 01537
Huyện Hạ Lang 048 Xã Thắng Lợi 01540
Huyện Hạ Lang 048 Xã Đồng Loan 01543
Huyện Hạ Lang 048 Xã Đức Quang 01546
Huyện Hạ Lang 048 Xã Kim Loan 01549
Huyện Hạ Lang 048 Xã Quang Long 01552
Huyện Hạ Lang 048 Xã An Lạc 01555
Huyện Hạ Lang 048 Thị trấn Thanh Nhật 01558 Thị trấn
Huyện Hạ Lang 048 Xã Vinh Quý 01561
Huyện Hạ Lang 048 Xã Thống Nhất 01564
Huyện Hạ Lang 048 Xã Cô Ngân 01567
Huyện Hạ Lang 048 Xã Thị Hoa 01573
Huyện Quảng Hòa 049 Xã Quốc Toản 01474
Huyện Quảng Hòa 049 Thị trấn Quảng Uyên 01576 Thị trấn
Huyện Quảng Hòa 049 Xã Phi Hải 01579
Huyện Quảng Hòa 049 Xã Quảng Hưng 01582
Huyện Quảng Hòa 049 Xã Độc Lập 01594
Huyện Quảng Hòa 049 Xã Cai Bộ 01597
Huyện Quảng Hòa 049 Xã Phúc Sen 01603
Huyện Quảng Hòa 049 Xã Chí Thảo 01606
Huyện Quảng Hòa 049 Xã Tự Do 01609
Huyện Quảng Hòa 049 Xã Hồng Quang 01615
Huyện Quảng Hòa 049 Xã Ngọc Động 01618
Huyện Quảng Hòa 049 Xã Hạnh Phúc 01624
Huyện Quảng Hòa 049 Thị trấn Tà Lùng 01627 Thị trấn
Huyện Quảng Hòa 049 Xã Bế Văn Đàn 01630
Huyện Quảng Hòa 049 Xã Cách Linh 01636
Huyện Quảng Hòa 049 Xã Đại Sơn 01639
Huyện Quảng Hòa 049 Xã Tiên Thành 01645
Huyện Quảng Hòa 049 Thị trấn Hoà Thuận 01648 Thị trấn
Huyện Quảng Hòa 049 Xã Mỹ Hưng 01651
Huyện Hoà An 051 Thị trấn Nước Hai 01654 Thị trấn
Huyện Hoà An 051 Xã Dân Chủ 01657
Huyện Hoà An 051 Xã Nam Tuấn 01660
Huyện Hoà An 051 Xã Đại Tiến 01666
Huyện Hoà An 051 Xã Đức Long 01669
Huyện Hoà An 051 Xã Ngũ Lão 01672
Huyện Hoà An 051 Xã Trương Lương 01675
Huyện Hoà An 051 Xã Hồng Việt 01687
Huyện Hoà An 051 Xã Hoàng Tung 01696
Huyện Hoà An 051 Xã Nguyễn Huệ 01699
Huyện Hoà An 051 Xã Quang Trung 01702
Huyện Hoà An 051 Xã Bạch Đằng 01708
Huyện Hoà An 051 Xã Bình Dương 01711
Huyện Hoà An 051 Xã Lê Chung 01714
Huyện Hoà An 051 Xã Hồng Nam 01723
Huyện Nguyên Bình 052 Thị trấn Nguyên Bình 01726 Thị trấn
Huyện Nguyên Bình 052 Thị trấn Tĩnh Túc 01729 Thị trấn
Huyện Nguyên Bình 052 Xã Yên Lạc 01732
Huyện Nguyên Bình 052 Xã Triệu Nguyên 01735
Huyện Nguyên Bình 052 Xã Ca Thành 01738
Huyện Nguyên Bình 052 Xã Vũ Nông 01744
Huyện Nguyên Bình 052 Xã Minh Tâm 01747
Huyện Nguyên Bình 052 Xã Thể Dục 01750
Huyện Nguyên Bình 052 Xã Mai Long 01756
Huyện Nguyên Bình 052 Xã Vũ Minh 01762
Huyện Nguyên Bình 052 Xã Hoa Thám 01765
Huyện Nguyên Bình 052 Xã Phan Thanh 01768
Huyện Nguyên Bình 052 Xã Quang Thành 01771
Huyện Nguyên Bình 052 Xã Tam Kim 01774
Huyện Nguyên Bình 052 Xã Thành Công 01777
Huyện Nguyên Bình 052 Xã Thịnh Vượng 01780
Huyện Nguyên Bình 052 Xã Hưng Đạo 01783
Huyện Thạch An 053 Thị trấn Đông Khê 01786 Thị trấn
Huyện Thạch An 053 Xã Canh Tân 01789
Huyện Thạch An 053 Xã Kim Đồng 01792
Huyện Thạch An 053 Xã Minh Khai 01795
Huyện Thạch An 053 Xã Đức Thông 01801
Huyện Thạch An 053 Xã Thái Cường 01804
Huyện Thạch An 053 Xã Vân Trình 01807
Huyện Thạch An 053 Xã Thụy Hùng 01810
Huyện Thạch An 053 Xã Quang Trọng 01813
Huyện Thạch An 053 Xã Trọng Con 01816
Huyện Thạch An 053 Xã Lê Lai 01819
Huyện Thạch An 053 Xã Đức Long 01822
Huyện Thạch An 053 Xã Lê Lợi 01828
Huyện Thạch An 053 Xã Đức Xuân 01831