Tỉnh Đắk Lắk có 15 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 1 thành phố, 1 thị xã, 13 huyện và 184 đơn vị hành chính cấp thị xã, gồm 20 huyện, 12 thị xã và 152 thị trấn.

Quận Huyện Mã QH Phường Xã Mã PX Cấp
Thành phố Buôn Ma Thuột 643 Phường Tân Lập 24118 Phường
Thành phố Buôn Ma Thuột 643 Phường Tân Hòa 24121 Phường
Thành phố Buôn Ma Thuột 643 Phường Tân An 24124 Phường
Thành phố Buôn Ma Thuột 643 Phường Thống Nhất 24127 Phường
Thành phố Buôn Ma Thuột 643 Phường Thành Nhất 24130 Phường
Thành phố Buôn Ma Thuột 643 Phường Thắng Lợi 24133 Phường
Thành phố Buôn Ma Thuột 643 Phường Tân Lợi 24136 Phường
Thành phố Buôn Ma Thuột 643 Phường Thành Công 24139 Phường
Thành phố Buôn Ma Thuột 643 Phường Tân Thành 24142 Phường
Thành phố Buôn Ma Thuột 643 Phường Tân Tiến 24145 Phường
Thành phố Buôn Ma Thuột 643 Phường Tự An 24148 Phường
Thành phố Buôn Ma Thuột 643 Phường Ea Tam 24151 Phường
Thành phố Buôn Ma Thuột 643 Phường Khánh Xuân 24154 Phường
Thành phố Buôn Ma Thuột 643 Xã Hòa Thuận 24157
Thành phố Buôn Ma Thuột 643 Xã Cư ÊBur 24160
Thành phố Buôn Ma Thuột 643 Xã Ea Tu 24163
Thành phố Buôn Ma Thuột 643 Xã Hòa Thắng 24166
Thành phố Buôn Ma Thuột 643 Xã Ea Kao 24169
Thành phố Buôn Ma Thuột 643 Xã Hòa Phú 24172
Thành phố Buôn Ma Thuột 643 Xã Hòa Khánh 24175
Thành phố Buôn Ma Thuột 643 Xã Hòa Xuân 24178
Thị Xã Buôn Hồ 644 Phường An Lạc 24305 Phường
Thị Xã Buôn Hồ 644 Phường An Bình 24308 Phường
Thị Xã Buôn Hồ 644 Phường Thiện An 24311 Phường
Thị Xã Buôn Hồ 644 Phường Đạt Hiếu 24318 Phường
Thị Xã Buôn Hồ 644 Phường Đoàn Kết 24322 Phường
Thị Xã Buôn Hồ 644 Xã Ea Blang 24325
Thị Xã Buôn Hồ 644 Xã Ea Drông 24328
Thị Xã Buôn Hồ 644 Phường Thống Nhất 24331 Phường
Thị Xã Buôn Hồ 644 Phường Bình Tân 24332 Phường
Thị Xã Buôn Hồ 644 Xã Ea Siên 24334
Thị Xã Buôn Hồ 644 Xã Bình Thuận 24337
Thị Xã Buôn Hồ 644 Xã Cư Bao 24340
Huyện Ea H’leo 645 Thị trấn Ea Drăng 24181 Thị trấn
Huyện Ea H’leo 645 Xã Ea H’leo 24184
Huyện Ea H’leo 645 Xã Ea Sol 24187
Huyện Ea H’leo 645 Xã Ea Ral 24190
Huyện Ea H’leo 645 Xã Ea Wy 24193
Huyện Ea H’leo 645 Xã Cư A Mung 24194
Huyện Ea H’leo 645 Xã Cư Mốt 24196
Huyện Ea H’leo 645 Xã Ea Hiao 24199
Huyện Ea H’leo 645 Xã Ea Khal 24202
Huyện Ea H’leo 645 Xã Dliê Yang 24205
Huyện Ea H’leo 645 Xã Ea Tir 24207
Huyện Ea H’leo 645 Xã Ea Nam 24208
Huyện Ea Súp 646 Thị trấn Ea Súp 24211 Thị trấn
Huyện Ea Súp 646 Xã Ia Lốp 24214
Huyện Ea Súp 646 Xã Ia JLơi 24215
Huyện Ea Súp 646 Xã Ea Rốk 24217
Huyện Ea Súp 646 Xã Ya Tờ Mốt 24220
Huyện Ea Súp 646 Xã Ia RVê 24221
Huyện Ea Súp 646 Xã Ea Lê 24223
Huyện Ea Súp 646 Xã Cư KBang 24226
Huyện Ea Súp 646 Xã Ea Bung 24229
Huyện Ea Súp 646 Xã Cư M’Lan 24232
Huyện Buôn Đôn 647 Xã Krông Na 24235
Huyện Buôn Đôn 647 Xã Ea Huar 24238
Huyện Buôn Đôn 647 Xã Ea Wer 24241
Huyện Buôn Đôn 647 Xã Tân Hoà 24244
Huyện Buôn Đôn 647 Xã Cuôr KNia 24247
Huyện Buôn Đôn 647 Xã Ea Bar 24250
Huyện Buôn Đôn 647 Xã Ea Nuôl 24253
Huyện Cư M’gar 648 Thị trấn Ea Pốk 24256 Thị trấn
Huyện Cư M’gar 648 Thị trấn Quảng Phú 24259 Thị trấn
Huyện Cư M’gar 648 Xã Quảng Tiến 24262
Huyện Cư M’gar 648 Xã Ea Kuêh 24264
Huyện Cư M’gar 648 Xã Ea Kiết 24265
Huyện Cư M’gar 648 Xã Ea Tar 24268
Huyện Cư M’gar 648 Xã Cư Dliê M’nông 24271
Huyện Cư M’gar 648 Xã Ea H’đinh 24274
Huyện Cư M’gar 648 Xã Ea Tul 24277
Huyện Cư M’gar 648 Xã Ea KPam 24280
Huyện Cư M’gar 648 Xã Ea M’DRóh 24283
Huyện Cư M’gar 648 Xã Quảng Hiệp 24286
Huyện Cư M’gar 648 Xã Cư M’gar 24289
Huyện Cư M’gar 648 Xã Ea D’Rơng 24292
Huyện Cư M’gar 648 Xã Ea M’nang 24295
Huyện Cư M’gar 648 Xã Cư Suê 24298
Huyện Cư M’gar 648 Xã Cuor Đăng 24301
Huyện Krông Búk 649 Xã Cư Né 24307
Huyện Krông Búk 649 Xã Chư KBô 24310
Huyện Krông Búk 649 Xã Cư Pơng 24313
Huyện Krông Búk 649 Xã Ea Sin 24314
Huyện Krông Búk 649 Xã Pơng Drang 24316
Huyện Krông Búk 649 Xã Tân Lập 24317
Huyện Krông Búk 649 Xã Ea Ngai 24319
Huyện Krông Năng 650 Thị trấn Krông Năng 24343 Thị trấn
Huyện Krông Năng 650 Xã ĐLiê Ya 24346
Huyện Krông Năng 650 Xã Ea Tóh 24349
Huyện Krông Năng 650 Xã Ea Tam 24352
Huyện Krông Năng 650 Xã Phú Lộc 24355
Huyện Krông Năng 650 Xã Tam Giang 24358
Huyện Krông Năng 650 Xã Ea Puk 24359
Huyện Krông Năng 650 Xã Ea Dăh 24360
Huyện Krông Năng 650 Xã Ea Hồ 24361
Huyện Krông Năng 650 Xã Phú Xuân 24364
Huyện Krông Năng 650 Xã Cư Klông 24367
Huyện Krông Năng 650 Xã Ea Tân 24370
Huyện Ea Kar 651 Thị trấn Ea Kar 24373 Thị trấn
Huyện Ea Kar 651 Thị trấn Ea Knốp 24376 Thị trấn
Huyện Ea Kar 651 Xã Ea Sô 24379
Huyện Ea Kar 651 Xã Ea Sar 24380
Huyện Ea Kar 651 Xã Xuân Phú 24382
Huyện Ea Kar 651 Xã Cư Huê 24385
Huyện Ea Kar 651 Xã Ea Tih 24388
Huyện Ea Kar 651 Xã Ea Đar 24391
Huyện Ea Kar 651 Xã Ea Kmút 24394
Huyện Ea Kar 651 Xã Cư Ni 24397
Huyện Ea Kar 651 Xã Ea Păl 24400
Huyện Ea Kar 651 Xã Cư Prông 24401
Huyện Ea Kar 651 Xã Ea Ô 24403
Huyện Ea Kar 651 Xã Cư ELang 24404
Huyện Ea Kar 651 Xã Cư Bông 24406
Huyện Ea Kar 651 Xã Cư Jang 24409
Huyện M’Đrắk 652 Thị trấn M’Đrắk 24412 Thị trấn
Huyện M’Đrắk 652 Xã Cư Prao 24415
Huyện M’Đrắk 652 Xã Ea Pil 24418
Huyện M’Đrắk 652 Xã Ea Lai 24421
Huyện M’Đrắk 652 Xã Ea H’MLay 24424
Huyện M’Đrắk 652 Xã Krông Jing 24427
Huyện M’Đrắk 652 Xã Ea M’ Doal 24430
Huyện M’Đrắk 652 Xã Ea Riêng 24433
Huyện M’Đrắk 652 Xã Cư M’ta 24436
Huyện M’Đrắk 652 Xã Cư K Róa 24439
Huyện M’Đrắk 652 Xã Krông Á 24442
Huyện M’Đrắk 652 Xã Cư San 24444
Huyện M’Đrắk 652 Xã Ea Trang 24445
Huyện Krông Bông 653 Thị trấn Krông Kmar 24448 Thị trấn
Huyện Krông Bông 653 Xã Dang Kang 24451
Huyện Krông Bông 653 Xã Cư KTy 24454
Huyện Krông Bông 653 Xã Hòa Thành 24457
Huyện Krông Bông 653 Xã Hòa Tân 24460
Huyện Krông Bông 653 Xã Hòa Phong 24463
Huyện Krông Bông 653 Xã Hòa Lễ 24466
Huyện Krông Bông 653 Xã Yang Reh 24469
Huyện Krông Bông 653 Xã Ea Trul 24472
Huyện Krông Bông 653 Xã Khuê Ngọc Điền 24475
Huyện Krông Bông 653 Xã Cư Pui 24478
Huyện Krông Bông 653 Xã Hòa Sơn 24481
Huyện Krông Bông 653 Xã Cư Drăm 24484
Huyện Krông Bông 653 Xã Yang Mao 24487
Huyện Krông Pắc 654 Thị trấn Phước An 24490 Thị trấn
Huyện Krông Pắc 654 Xã KRông Búk 24493
Huyện Krông Pắc 654 Xã Ea Kly 24496
Huyện Krông Pắc 654 Xã Ea Kênh 24499
Huyện Krông Pắc 654 Xã Ea Phê 24502
Huyện Krông Pắc 654 Xã Ea KNuec 24505
Huyện Krông Pắc 654 Xã Ea Yông 24508
Huyện Krông Pắc 654 Xã Hòa An 24511
Huyện Krông Pắc 654 Xã Ea Kuăng 24514
Huyện Krông Pắc 654 Xã Hòa Đông 24517
Huyện Krông Pắc 654 Xã Ea Hiu 24520
Huyện Krông Pắc 654 Xã Hòa Tiến 24523
Huyện Krông Pắc 654 Xã Tân Tiến 24526
Huyện Krông Pắc 654 Xã Vụ Bổn 24529
Huyện Krông Pắc 654 Xã Ea Uy 24532
Huyện Krông Pắc 654 Xã Ea Yiêng 24535
Huyện Krông A Na 655 Thị trấn Buôn Trấp 24538 Thị trấn
Huyện Krông A Na 655 Xã Dray Sáp 24556
Huyện Krông A Na 655 Xã Ea Na 24559
Huyện Krông A Na 655 Xã Ea Bông 24565
Huyện Krông A Na 655 Xã Băng A Drênh 24568
Huyện Krông A Na 655 Xã Dur KMăl 24571
Huyện Krông A Na 655 Xã Bình Hòa 24574
Huyện Krông A Na 655 Xã Quảng Điền 24577
Huyện Lắk 656 Thị trấn Liên Sơn 24580 Thị trấn
Huyện Lắk 656 Xã Yang Tao 24583
Huyện Lắk 656 Xã Bông Krang 24586
Huyện Lắk 656 Xã Đắk Liêng 24589
Huyện Lắk 656 Xã Buôn Triết 24592
Huyện Lắk 656 Xã Buôn Tría 24595
Huyện Lắk 656 Xã Đắk Phơi 24598
Huyện Lắk 656 Xã Đắk Nuê 24601
Huyện Lắk 656 Xã Krông Nô 24604
Huyện Lắk 656 Xã Nam Ka 24607
Huyện Lắk 656 Xã Ea R’Bin 24610
Huyện Cư Kuin 657 Xã Ea Ning 24540
Huyện Cư Kuin 657 Xã Cư Ê Wi 24541
Huyện Cư Kuin 657 Xã Ea Ktur 24544
Huyện Cư Kuin 657 Xã Ea Tiêu 24547
Huyện Cư Kuin 657 Xã Ea BHốk 24550
Huyện Cư Kuin 657 Xã Ea Hu 24553
Huyện Cư Kuin 657 Xã Dray Bhăng 24561
Huyện Cư Kuin 657 Xã Hòa Hiệp 24562