Tin Tức

Danh sách đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Đắk Nông

Đắk Nông có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố và 7 huyện, 71 đơn vị hành chính cấp thị xã, bao gồm 6 huyện, 5 thị trấn và 60 xã.

Quận Huyện Mã QH Phường Xã Mã PX Cấp
Thành phố Gia Nghĩa 660 Phường Nghĩa Đức 24611 Phường
Thành phố Gia Nghĩa 660 Phường Nghĩa Thành 24612 Phường
Thành phố Gia Nghĩa 660 Phường Nghĩa Phú 24614 Phường
Thành phố Gia Nghĩa 660 Phường Nghĩa Tân 24615 Phường
Thành phố Gia Nghĩa 660 Phường Nghĩa Trung 24617 Phường
Thành phố Gia Nghĩa 660 Xã Đăk R’Moan 24618
Thành phố Gia Nghĩa 660 Phường Quảng Thành 24619 Phường
Thành phố Gia Nghĩa 660 Xã Đắk Nia 24628
Huyện Đăk Glong 661 Xã Quảng Sơn 24616
Huyện Đăk Glong 661 Xã Quảng Hoà 24620
Huyện Đăk Glong 661 Xã Đắk Ha 24622
Huyện Đăk Glong 661 Xã Đắk R’Măng 24625
Huyện Đăk Glong 661 Xã Quảng Khê 24631
Huyện Đăk Glong 661 Xã Đắk Plao 24634
Huyện Đăk Glong 661 Xã Đắk Som 24637
Huyện Cư Jút 662 Thị trấn Ea T’Ling 24640 Thị trấn
Huyện Cư Jút 662 Xã Đắk Wil 24643
Huyện Cư Jút 662 Xã Ea Pô 24646
Huyện Cư Jút 662 Xã Nam Dong 24649
Huyện Cư Jút 662 Xã Đắk DRông 24652
Huyện Cư Jút 662 Xã Tâm Thắng 24655
Huyện Cư Jút 662 Xã Cư Knia 24658
Huyện Cư Jút 662 Xã Trúc Sơn 24661
Huyện Đắk Mil 663 Thị trấn Đắk Mil 24664 Thị trấn
Huyện Đắk Mil 663 Xã Đắk Lao 24667
Huyện Đắk Mil 663 Xã Đắk R’La 24670
Huyện Đắk Mil 663 Xã Đắk Gằn 24673
Huyện Đắk Mil 663 Xã Đức Mạnh 24676
Huyện Đắk Mil 663 Xã Đắk N’Drót 24677
Huyện Đắk Mil 663 Xã Long Sơn 24678
Huyện Đắk Mil 663 Xã Đắk Sắk 24679
Huyện Đắk Mil 663 Xã Thuận An 24682
Huyện Đắk Mil 663 Xã Đức Minh 24685
Huyện Krông Nô 664 Thị trấn Đắk Mâm 24688 Thị trấn
Huyện Krông Nô 664 Xã Đắk Sôr 24691
Huyện Krông Nô 664 Xã Nam Xuân 24692
Huyện Krông Nô 664 Xã Buôn Choah 24694
Huyện Krông Nô 664 Xã Nam Đà 24697
Huyện Krông Nô 664 Xã Tân Thành 24699
Huyện Krông Nô 664 Xã Đắk Drô 24700
Huyện Krông Nô 664 Xã Nâm Nung 24703
Huyện Krông Nô 664 Xã Đức Xuyên 24706
Huyện Krông Nô 664 Xã Đắk Nang 24709
Huyện Krông Nô 664 Xã Quảng Phú 24712
Huyện Krông Nô 664 Xã Nâm N’Đir 24715
Huyện Đắk Song 665 Thị trấn Đức An 24717 Thị trấn
Huyện Đắk Song 665 Xã Đắk Môl 24718
Huyện Đắk Song 665 Xã Đắk Hòa 24719
Huyện Đắk Song 665 Xã Nam Bình 24721
Huyện Đắk Song 665 Xã Thuận Hà 24722
Huyện Đắk Song 665 Xã Thuận Hạnh 24724
Huyện Đắk Song 665 Xã Đắk N’Dung 24727
Huyện Đắk Song 665 Xã Nâm N’Jang 24728
Huyện Đắk Song 665 Xã Trường Xuân 24730
Huyện Đắk R’Lấp 666 Thị trấn Kiến Đức 24733 Thị trấn
Huyện Đắk R’Lấp 666 Xã Quảng Tín 24745
Huyện Đắk R’Lấp 666 Xã Đắk Wer 24750
Huyện Đắk R’Lấp 666 Xã Nhân Cơ 24751
Huyện Đắk R’Lấp 666 Xã Kiến Thành 24754
Huyện Đắk R’Lấp 666 Xã Nghĩa Thắng 24756
Huyện Đắk R’Lấp 666 Xã Đạo Nghĩa 24757
Huyện Đắk R’Lấp 666 Xã Đắk Sin 24760
Huyện Đắk R’Lấp 666 Xã Hưng Bình 24761
Huyện Đắk R’Lấp 666 Xã Đắk Ru 24763
Huyện Đắk R’Lấp 666 Xã Nhân Đạo 24766
Huyện Tuy Đức 667 Xã Quảng Trực 24736
Huyện Tuy Đức 667 Xã Đắk Búk So 24739
Huyện Tuy Đức 667 Xã Quảng Tâm 24740
Huyện Tuy Đức 667 Xã Đắk R’Tíh 24742
Huyện Tuy Đức 667 Xã Đắk Ngo 24746
Huyện Tuy Đức 667 Xã Quảng Tân 24748