Tin Tức

Danh sách đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Điện Biên

Tỉnh Điện Biên có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã, 8 huyện và 129 đơn vị hành chính cấp thị xã, bao gồm 9 huyện, 5 thị xã và 115 thị trấn.

Quận Huyện Mã QH Phường Xã Mã PX Cấp
Thành phố Điện Biên Phủ 094 Phường Noong Bua 03124 Phường
Thành phố Điện Biên Phủ 094 Phường Him Lam 03127 Phường
Thành phố Điện Biên Phủ 094 Phường Thanh Bình 03130 Phường
Thành phố Điện Biên Phủ 094 Phường Tân Thanh 03133 Phường
Thành phố Điện Biên Phủ 094 Phường Mường Thanh 03136 Phường
Thành phố Điện Biên Phủ 094 Phường Nam Thanh 03139 Phường
Thành phố Điện Biên Phủ 094 Phường Thanh Trường 03142 Phường
Thành phố Điện Biên Phủ 094 Xã Thanh Minh 03145
Thành phố Điện Biên Phủ 094 Xã Nà Tấu 03316
Thành phố Điện Biên Phủ 094 Xã Nà Nhạn 03317
Thành phố Điện Biên Phủ 094 Xã Mường Phăng 03325
Thành phố Điện Biên Phủ 094 Xã Pá Khoang 03326
Thị Xã Mường Lay 095 Phường Sông Đà 03148 Phường
Thị Xã Mường Lay 095 Phường Na Lay 03151 Phường
Thị Xã Mường Lay 095 Xã Lay Nưa 03184
Huyện Mường Nhé 096 Xã Sín Thầu 03154
Huyện Mường Nhé 096 Xã Sen Thượng 03155
Huyện Mường Nhé 096 Xã Chung Chải 03157
Huyện Mường Nhé 096 Xã Leng Su Sìn 03158
Huyện Mường Nhé 096 Xã Pá Mỳ 03159
Huyện Mường Nhé 096 Xã Mường Nhé 03160
Huyện Mường Nhé 096 Xã Nậm Vì 03161
Huyện Mường Nhé 096 Xã Nậm Kè 03162
Huyện Mường Nhé 096 Xã Mường Toong 03163
Huyện Mường Nhé 096 Xã Quảng Lâm 03164
Huyện Mường Nhé 096 Xã Huổi Lếnh 03177
Huyện Mường Chà 097 Thị Trấn Mường Chà 03172 Thị trấn
Huyện Mường Chà 097 Xã Xá Tổng 03178
Huyện Mường Chà 097 Xã Mường Tùng 03181
Huyện Mường Chà 097 Xã Hừa Ngài 03190
Huyện Mường Chà 097 Xã Huổi Mí 03191
Huyện Mường Chà 097 Xã Pa Ham 03193
Huyện Mường Chà 097 Xã Nậm Nèn 03194
Huyện Mường Chà 097 Xã Huổi Lèng 03196
Huyện Mường Chà 097 Xã Sa Lông 03197
Huyện Mường Chà 097 Xã Ma Thì Hồ 03200
Huyện Mường Chà 097 Xã Na Sang 03201
Huyện Mường Chà 097 Xã Mường Mươn 03202
Huyện Tủa Chùa 098 Thị trấn Tủa Chùa 03217 Thị trấn
Huyện Tủa Chùa 098 Xã Huổi Só 03220
Huyện Tủa Chùa 098 Xã Xín Chải 03223
Huyện Tủa Chùa 098 Xã Tả Sìn Thàng 03226
Huyện Tủa Chùa 098 Xã Lao Xả Phình 03229
Huyện Tủa Chùa 098 Xã Tả Phìn 03232
Huyện Tủa Chùa 098 Xã Tủa Thàng 03235
Huyện Tủa Chùa 098 Xã Trung Thu 03238
Huyện Tủa Chùa 098 Xã Sính Phình 03241
Huyện Tủa Chùa 098 Xã Sáng Nhè 03244
Huyện Tủa Chùa 098 Xã Mường Đun 03247
Huyện Tủa Chùa 098 Xã Mường Báng 03250
Huyện Tuần Giáo 099 Thị trấn Tuần Giáo 03253 Thị trấn
Huyện Tuần Giáo 099 Xã Phình Sáng 03259
Huyện Tuần Giáo 099 Xã Rạng Đông 03260
Huyện Tuần Giáo 099 Xã Mùn Chung 03262
Huyện Tuần Giáo 099 Xã Nà Tòng 03263
Huyện Tuần Giáo 099 Xã Ta Ma 03265
Huyện Tuần Giáo 099 Xã Mường Mùn 03268
Huyện Tuần Giáo 099 Xã Pú Xi 03269
Huyện Tuần Giáo 099 Xã Pú Nhung 03271
Huyện Tuần Giáo 099 Xã Quài Nưa 03274
Huyện Tuần Giáo 099 Xã Mường Thín 03277
Huyện Tuần Giáo 099 Xã Tỏa Tình 03280
Huyện Tuần Giáo 099 Xã Nà Sáy 03283
Huyện Tuần Giáo 099 Xã Mường Khong 03284
Huyện Tuần Giáo 099 Xã Quài Cang 03289
Huyện Tuần Giáo 099 Xã Quài Tở 03295
Huyện Tuần Giáo 099 Xã Chiềng Sinh 03298
Huyện Tuần Giáo 099 Xã Chiềng Đông 03299
Huyện Tuần Giáo 099 Xã Tênh Phông 03304
Huyện Điện Biên 100 Xã Mường Pồn 03319
Huyện Điện Biên 100 Xã Thanh Nưa 03322
Huyện Điện Biên 100 Xã Hua Thanh 03323
Huyện Điện Biên 100 Xã Thanh Luông 03328
Huyện Điện Biên 100 Xã Thanh Hưng 03331
Huyện Điện Biên 100 Xã Thanh Xương 03334
Huyện Điện Biên 100 Xã Thanh Chăn 03337
Huyện Điện Biên 100 Xã Pa Thơm 03340
Huyện Điện Biên 100 Xã Thanh An 03343
Huyện Điện Biên 100 Xã Thanh Yên 03346
Huyện Điện Biên 100 Xã Noong Luống 03349
Huyện Điện Biên 100 Xã Noọng Hẹt 03352
Huyện Điện Biên 100 Xã Sam Mứn 03355
Huyện Điện Biên 100 Xã Pom Lót 03356
Huyện Điện Biên 100 Xã Núa Ngam 03358
Huyện Điện Biên 100 Xã Hẹ Muông 03359
Huyện Điện Biên 100 Xã Na Ư 03361
Huyện Điện Biên 100 Xã Mường Nhà 03364
Huyện Điện Biên 100 Xã Na Tông 03365
Huyện Điện Biên 100 Xã Mường Lói 03367
Huyện Điện Biên 100 Xã Phu Luông 03368
Huyện Điện Biên Đông 101 Thị trấn Điện Biên Đông 03203 Thị trấn
Huyện Điện Biên Đông 101 Xã Na Son 03205
Huyện Điện Biên Đông 101 Xã Phì Nhừ 03208
Huyện Điện Biên Đông 101 Xã Chiềng Sơ 03211
Huyện Điện Biên Đông 101 Xã Mường Luân 03214
Huyện Điện Biên Đông 101 Xã Pú Nhi 03370
Huyện Điện Biên Đông 101 Xã Nong U 03371
Huyện Điện Biên Đông 101 Xã Xa Dung 03373
Huyện Điện Biên Đông 101 Xã Keo Lôm 03376
Huyện Điện Biên Đông 101 Xã Luân Giới 03379
Huyện Điện Biên Đông 101 Xã Phình Giàng 03382
Huyện Điện Biên Đông 101 Xã Pú Hồng 03383
Huyện Điện Biên Đông 101 Xã Tìa Dình 03384
Huyện Điện Biên Đông 101 Xã Háng Lìa 03385
Huyện Mường Ảng 102 Thị trấn Mường Ảng 03256 Thị trấn
Huyện Mường Ảng 102 Xã Mường Đăng 03286
Huyện Mường Ảng 102 Xã Ngối Cáy 03287
Huyện Mường Ảng 102 Xã Ẳng Tở 03292
Huyện Mường Ảng 102 Xã Búng Lao 03301
Huyện Mường Ảng 102 Xã Xuân Lao 03302
Huyện Mường Ảng 102 Xã Ẳng Nưa 03307
Huyện Mường Ảng 102 Xã Ẳng Cang 03310
Huyện Mường Ảng 102 Xã Nặm Lịch 03312
Huyện Mường Ảng 102 Xã Mường Lạn 03313
Huyện Nậm Pồ 103 Xã Nậm Tin 03156
Huyện Nậm Pồ 103 Xã Pa Tần 03165
Huyện Nậm Pồ 103 Xã Chà Cang 03166
Huyện Nậm Pồ 103 Xã Na Cô Sa 03167
Huyện Nậm Pồ 103 Xã Nà Khoa 03168
Huyện Nậm Pồ 103 Xã Nà Hỳ 03169
Huyện Nậm Pồ 103 Xã Nà Bủng 03170
Huyện Nậm Pồ 103 Xã Nậm Nhừ 03171
Huyện Nậm Pồ 103 Xã Nậm Chua 03173
Huyện Nậm Pồ 103 Xã Nậm Khăn 03174
Huyện Nậm Pồ 103 Xã Chà Tở 03175
Huyện Nậm Pồ 103 Xã Vàng Đán 03176
Huyện Nậm Pồ 103 Xã Chà Nưa 03187
Huyện Nậm Pồ 103 Xã Phìn Hồ 03198
Huyện Nậm Pồ 103 Xã Si Pa Phìn 03199