Tỉnh Gia Lai có 17 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 1 thành phố, 2 thị xã, 14 huyện và 220 đơn vị hành chính cấp thị xã, trong đó có 24 huyện, 14 thị xã và 182 thị trấn.

Quận Huyện Mã QH Phường Xã Mã PX Cấp
Thành phố Pleiku 622 Phường Yên Đỗ 23557 Phường
Thành phố Pleiku 622 Phường Diên Hồng 23560 Phường
Thành phố Pleiku 622 Phường Ia Kring 23563 Phường
Thành phố Pleiku 622 Phường Hội Thương 23566 Phường
Thành phố Pleiku 622 Phường Hội Phú 23569 Phường
Thành phố Pleiku 622 Phường Phù Đổng 23570 Phường
Thành phố Pleiku 622 Phường Hoa Lư 23572 Phường
Thành phố Pleiku 622 Phường Tây Sơn 23575 Phường
Thành phố Pleiku 622 Phường Thống Nhất 23578 Phường
Thành phố Pleiku 622 Phường Đống Đa 23579 Phường
Thành phố Pleiku 622 Phường Trà Bá 23581 Phường
Thành phố Pleiku 622 Phường Thắng Lợi 23582 Phường
Thành phố Pleiku 622 Phường Yên Thế 23584 Phường
Thành phố Pleiku 622 Phường Chi Lăng 23586 Phường
Thành phố Pleiku 622 Xã Biển Hồ 23590
Thành phố Pleiku 622 Xã Tân Sơn 23593
Thành phố Pleiku 622 Xã Trà Đa 23596
Thành phố Pleiku 622 Xã Chư Á 23599
Thành phố Pleiku 622 Xã An Phú 23602
Thành phố Pleiku 622 Xã Diên Phú 23605
Thành phố Pleiku 622 Xã Ia Kênh 23608
Thành phố Pleiku 622 Xã Gào 23611
Thị xã An Khê 623 Phường An Bình 23614 Phường
Thị xã An Khê 623 Phường Tây Sơn 23617 Phường
Thị xã An Khê 623 Phường An Phú 23620 Phường
Thị xã An Khê 623 Phường An Tân 23623 Phường
Thị xã An Khê 623 Xã Tú An 23626
Thị xã An Khê 623 Xã Xuân An 23627
Thị xã An Khê 623 Xã Cửu An 23629
Thị xã An Khê 623 Phường An Phước 23630 Phường
Thị xã An Khê 623 Xã Song An 23632
Thị xã An Khê 623 Phường Ngô Mây 23633 Phường
Thị xã An Khê 623 Xã Thành An 23635
Thị xã Ayun Pa 624 Phường Cheo Reo 24041 Phường
Thị xã Ayun Pa 624 Phường Hòa Bình 24042 Phường
Thị xã Ayun Pa 624 Phường Đoàn Kết 24044 Phường
Thị xã Ayun Pa 624 Phường Sông Bờ 24045 Phường
Thị xã Ayun Pa 624 Xã Ia RBol 24064
Thị xã Ayun Pa 624 Xã Chư Băh 24065
Thị xã Ayun Pa 624 Xã Ia RTô 24070
Thị xã Ayun Pa 624 Xã Ia Sao 24073
Huyện KBang 625 Thị trấn KBang 23638 Thị trấn
Huyện KBang 625 Xã Kon Pne 23641
Huyện KBang 625 Xã Đăk Roong 23644
Huyện KBang 625 Xã Sơn Lang 23647
Huyện KBang 625 Xã KRong 23650
Huyện KBang 625 Xã Sơ Pai 23653
Huyện KBang 625 Xã Lơ Ku 23656
Huyện KBang 625 Xã Đông 23659
Huyện KBang 625 Xã Đak SMar 23660
Huyện KBang 625 Xã Nghĩa An 23662
Huyện KBang 625 Xã Tơ Tung 23665
Huyện KBang 625 Xã Kông Lơng Khơng 23668
Huyện KBang 625 Xã Kông Pla 23671
Huyện KBang 625 Xã Đăk HLơ 23674
Huyện Đăk Đoa 626 Thị trấn Đăk Đoa 23677 Thị trấn
Huyện Đăk Đoa 626 Xã Hà Đông 23680
Huyện Đăk Đoa 626 Xã Đăk Sơmei 23683
Huyện Đăk Đoa 626 Xã Đăk Krong 23684
Huyện Đăk Đoa 626 Xã Hải Yang 23686
Huyện Đăk Đoa 626 Xã Kon Gang 23689
Huyện Đăk Đoa 626 Xã Hà Bầu 23692
Huyện Đăk Đoa 626 Xã Nam Yang 23695
Huyện Đăk Đoa 626 Xã K’ Dang 23698
Huyện Đăk Đoa 626 Xã H’ Neng 23701
Huyện Đăk Đoa 626 Xã Tân Bình 23704
Huyện Đăk Đoa 626 Xã Glar 23707
Huyện Đăk Đoa 626 Xã A Dơk 23710
Huyện Đăk Đoa 626 Xã Trang 23713
Huyện Đăk Đoa 626 Xã HNol 23714
Huyện Đăk Đoa 626 Xã Ia Pết 23716
Huyện Đăk Đoa 626 Xã Ia Băng 23719
Huyện Chư Păh 627 Thị trấn Phú Hòa 23722 Thị trấn
Huyện Chư Păh 627 Xã Hà Tây 23725
Huyện Chư Păh 627 Xã Ia Khươl 23728
Huyện Chư Păh 627 Xã Ia Phí 23731
Huyện Chư Păh 627 Thị trấn Ia Ly 23734 Thị trấn
Huyện Chư Păh 627 Xã Ia Mơ Nông 23737
Huyện Chư Păh 627 Xã Ia Kreng 23738
Huyện Chư Păh 627 Xã Đăk Tơ Ver 23740
Huyện Chư Păh 627 Xã Hòa Phú 23743
Huyện Chư Păh 627 Xã Chư Đăng Ya 23746
Huyện Chư Păh 627 Xã Ia Ka 23749
Huyện Chư Păh 627 Xã Ia Nhin 23752
Huyện Chư Păh 627 Xã Nghĩa Hòa 23755
Huyện Chư Păh 627 Xã Nghĩa Hưng 23761
Huyện Ia Grai 628 Thị trấn Ia Kha 23764 Thị trấn
Huyện Ia Grai 628 Xã Ia Sao 23767
Huyện Ia Grai 628 Xã Ia Yok 23768
Huyện Ia Grai 628 Xã Ia Hrung 23770
Huyện Ia Grai 628 Xã Ia Bă 23771
Huyện Ia Grai 628 Xã Ia Khai 23773
Huyện Ia Grai 628 Xã Ia KRai 23776
Huyện Ia Grai 628 Xã Ia Grăng 23778
Huyện Ia Grai 628 Xã Ia Tô 23779
Huyện Ia Grai 628 Xã Ia O 23782
Huyện Ia Grai 628 Xã Ia Dêr 23785
Huyện Ia Grai 628 Xã Ia Chia 23788
Huyện Ia Grai 628 Xã Ia Pếch 23791
Huyện Mang Yang 629 Thị trấn Kon Dơng 23794 Thị trấn
Huyện Mang Yang 629 Xã Ayun 23797
Huyện Mang Yang 629 Xã Đak Jơ Ta 23798
Huyện Mang Yang 629 Xã Đak Ta Ley 23799
Huyện Mang Yang 629 Xã Hra 23800
Huyện Mang Yang 629 Xã Đăk Yă 23803
Huyện Mang Yang 629 Xã Đăk Djrăng 23806
Huyện Mang Yang 629 Xã Lơ Pang 23809
Huyện Mang Yang 629 Xã Kon Thụp 23812
Huyện Mang Yang 629 Xã Đê Ar 23815
Huyện Mang Yang 629 Xã Kon Chiêng 23818
Huyện Mang Yang 629 Xã Đăk Trôi 23821
Huyện Kông Chro 630 Thị trấn Kông Chro 23824 Thị trấn
Huyện Kông Chro 630 Xã Chư Krêy 23827
Huyện Kông Chro 630 Xã An Trung 23830
Huyện Kông Chro 630 Xã Kông Yang 23833
Huyện Kông Chro 630 Xã Đăk Tơ Pang 23836
Huyện Kông Chro 630 Xã SRó 23839
Huyện Kông Chro 630 Xã Đắk Kơ Ning 23840
Huyện Kông Chro 630 Xã Đăk Song 23842
Huyện Kông Chro 630 Xã Đăk Pling 23843
Huyện Kông Chro 630 Xã Yang Trung 23845
Huyện Kông Chro 630 Xã Đăk Pơ Pho 23846
Huyện Kông Chro 630 Xã Ya Ma 23848
Huyện Kông Chro 630 Xã Chơ Long 23851
Huyện Kông Chro 630 Xã Yang Nam 23854
Huyện Đức Cơ 631 Thị trấn Chư Ty 23857 Thị trấn
Huyện Đức Cơ 631 Xã Ia Dơk 23860
Huyện Đức Cơ 631 Xã Ia Krêl 23863
Huyện Đức Cơ 631 Xã Ia Din 23866
Huyện Đức Cơ 631 Xã Ia Kla 23869
Huyện Đức Cơ 631 Xã Ia Dom 23872
Huyện Đức Cơ 631 Xã Ia Lang 23875
Huyện Đức Cơ 631 Xã Ia Kriêng 23878
Huyện Đức Cơ 631 Xã Ia Pnôn 23881
Huyện Đức Cơ 631 Xã Ia Nan 23884
Huyện Chư Prông 632 Thị trấn Chư Prông 23887 Thị trấn
Huyện Chư Prông 632 Xã Ia Kly 23888
Huyện Chư Prông 632 Xã Bình Giáo 23890
Huyện Chư Prông 632 Xã Ia Drăng 23893
Huyện Chư Prông 632 Xã Thăng Hưng 23896
Huyện Chư Prông 632 Xã Bàu Cạn 23899
Huyện Chư Prông 632 Xã Ia Phìn 23902
Huyện Chư Prông 632 Xã Ia Băng 23905
Huyện Chư Prông 632 Xã Ia Tôr 23908
Huyện Chư Prông 632 Xã Ia Boòng 23911
Huyện Chư Prông 632 Xã Ia O 23914
Huyện Chư Prông 632 Xã Ia Púch 23917
Huyện Chư Prông 632 Xã Ia Me 23920
Huyện Chư Prông 632 Xã Ia Vê 23923
Huyện Chư Prông 632 Xã Ia Bang 23924
Huyện Chư Prông 632 Xã Ia Pia 23926
Huyện Chư Prông 632 Xã Ia Ga 23929
Huyện Chư Prông 632 Xã Ia Lâu 23932
Huyện Chư Prông 632 Xã Ia Piơr 23935
Huyện Chư Prông 632 Xã Ia Mơ 23938
Huyện Chư Sê 633 Thị trấn Chư Sê 23941 Thị trấn
Huyện Chư Sê 633 Xã Ia Tiêm 23944
Huyện Chư Sê 633 Xã Chư Pơng 23945
Huyện Chư Sê 633 Xã Bar Măih 23946
Huyện Chư Sê 633 Xã Bờ Ngoong 23947
Huyện Chư Sê 633 Xã Ia Glai 23950
Huyện Chư Sê 633 Xã AL Bá 23953
Huyện Chư Sê 633 Xã Kông HTok 23954
Huyện Chư Sê 633 Xã AYun 23956
Huyện Chư Sê 633 Xã Ia HLốp 23959
Huyện Chư Sê 633 Xã Ia Blang 23962
Huyện Chư Sê 633 Xã Dun 23965
Huyện Chư Sê 633 Xã Ia Pal 23966
Huyện Chư Sê 633 Xã H Bông 23968
Huyện Chư Sê 633 Xã Ia Ko 23977
Huyện Đăk Pơ 634 Xã Hà Tam 23989
Huyện Đăk Pơ 634 Xã An Thành 23992
Huyện Đăk Pơ 634 Thị trấn Đak Pơ 23995 Thị trấn
Huyện Đăk Pơ 634 Xã Yang Bắc 23998
Huyện Đăk Pơ 634 Xã Cư An 24001
Huyện Đăk Pơ 634 Xã Tân An 24004
Huyện Đăk Pơ 634 Xã Phú An 24007
Huyện Đăk Pơ 634 Xã Ya Hội 24010
Huyện Ia Pa 635 Xã Pờ Tó 24013
Huyện Ia Pa 635 Xã Chư Răng 24016
Huyện Ia Pa 635 Xã Ia KDăm 24019
Huyện Ia Pa 635 Xã Kim Tân 24022
Huyện Ia Pa 635 Xã Chư Mố 24025
Huyện Ia Pa 635 Xã Ia Tul 24028
Huyện Ia Pa 635 Xã Ia Ma Rơn 24031
Huyện Ia Pa 635 Xã Ia Broăi 24034
Huyện Ia Pa 635 Xã Ia Trok 24037
Huyện Krông Pa 637 Thị trấn Phú Túc 24076 Thị trấn
Huyện Krông Pa 637 Xã Ia RSai 24079
Huyện Krông Pa 637 Xã Ia RSươm 24082
Huyện Krông Pa 637 Xã Chư Gu 24085
Huyện Krông Pa 637 Xã Đất Bằng 24088
Huyện Krông Pa 637 Xã Ia Mláh 24091
Huyện Krông Pa 637 Xã Chư Drăng 24094
Huyện Krông Pa 637 Xã Phú Cần 24097
Huyện Krông Pa 637 Xã Ia HDreh 24100
Huyện Krông Pa 637 Xã Ia RMok 24103
Huyện Krông Pa 637 Xã Chư Ngọc 24106
Huyện Krông Pa 637 Xã Uar 24109
Huyện Krông Pa 637 Xã Chư Rcăm 24112
Huyện Krông Pa 637 Xã Krông Năng 24115
Huyện Phú Thiện 638 Thị trấn Phú Thiện 24043 Thị trấn
Huyện Phú Thiện 638 Xã Chư A Thai 24046
Huyện Phú Thiện 638 Xã Ayun Hạ 24048
Huyện Phú Thiện 638 Xã Ia Ake 24049
Huyện Phú Thiện 638 Xã Ia Sol 24052
Huyện Phú Thiện 638 Xã Ia Piar 24055
Huyện Phú Thiện 638 Xã Ia Peng 24058
Huyện Phú Thiện 638 Xã Chrôh Pơnan 24060
Huyện Phú Thiện 638 Xã Ia Hiao 24061
Huyện Phú Thiện 638 Xã Ia Yeng 24067
Huyện Chư Pưh 639 Thị trấn Nhơn Hoà 23942 Thị trấn
Huyện Chư Pưh 639 Xã Ia Hrú 23971
Huyện Chư Pưh 639 Xã Ia Rong 23972
Huyện Chư Pưh 639 Xã Ia Dreng 23974
Huyện Chư Pưh 639 Xã Ia Hla 23978
Huyện Chư Pưh 639 Xã Chư Don 23980
Huyện Chư Pưh 639 Xã Ia Phang 23983
Huyện Chư Pưh 639 Xã Ia Le 23986
Huyện Chư Pưh 639 Xã Ia BLứ 23987