Tin Tức

Danh sách đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Hòa Bình

Tỉnh Hòa Bình có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 9 huyện và 151 đơn vị hành chính cấp thị xã, bao gồm 10 thị xã, 10 huyện và 131 thị trấn.

Quận Huyện Mã QH Phường Xã Mã PX Cấp
Thành phố Hòa Bình 148 Phường Thái Bình 04789 Phường
Thành phố Hòa Bình 148 Phường Tân Hòa 04792 Phường
Thành phố Hòa Bình 148 Phường Thịnh Lang 04795 Phường
Thành phố Hòa Bình 148 Phường Hữu Nghị 04798 Phường
Thành phố Hòa Bình 148 Phường Tân Thịnh 04801 Phường
Thành phố Hòa Bình 148 Phường Đồng Tiến 04804 Phường
Thành phố Hòa Bình 148 Phường Phương Lâm 04807 Phường
Thành phố Hòa Bình 148 Xã Yên Mông 04813
Thành phố Hòa Bình 148 Xã Sủ Ngòi 04816
Thành phố Hòa Bình 148 Phường Dân Chủ 04819 Phường
Thành phố Hòa Bình 148 Xã Hòa Bình 04825
Thành phố Hòa Bình 148 Phường Thống Nhất 04828 Phường
Thành phố Hòa Bình 148 Phường Kỳ Sơn 04894 Phường
Thành phố Hòa Bình 148 Xã Thịnh Minh 04897
Thành phố Hòa Bình 148 Xã Hợp Thành 04903
Thành phố Hòa Bình 148 Xã Quang Tiến 04906
Thành phố Hòa Bình 148 Xã Mông Hóa 04912
Thành phố Hòa Bình 148 Xã Trung Minh 04918
Thành phố Hòa Bình 148 Xã Độc Lập 04921
Huyện Đà Bắc 150 Thị trấn Đà Bắc 04831 Thị trấn
Huyện Đà Bắc 150 Xã Nánh Nghê 04834
Huyện Đà Bắc 150 Xã Giáp Đắt 04840
Huyện Đà Bắc 150 Xã Mường Chiềng 04846
Huyện Đà Bắc 150 Xã Tân Pheo 04849
Huyện Đà Bắc 150 Xã Đồng Chum 04852
Huyện Đà Bắc 150 Xã Tân Minh 04855
Huyện Đà Bắc 150 Xã Đoàn Kết 04858
Huyện Đà Bắc 150 Xã Đồng Ruộng 04861
Huyện Đà Bắc 150 Xã Tú Lý 04867
Huyện Đà Bắc 150 Xã Trung Thành 04870
Huyện Đà Bắc 150 Xã Yên Hòa 04873
Huyện Đà Bắc 150 Xã Cao Sơn 04876
Huyện Đà Bắc 150 Xã Toàn Sơn 04879
Huyện Đà Bắc 150 Xã Hiền Lương 04885
Huyện Đà Bắc 150 Xã Tiền Phong 04888
Huyện Đà Bắc 150 Xã Vầy Nưa 04891
Huyện Lương Sơn 152 Thị trấn Lương Sơn 04924 Thị trấn
Huyện Lương Sơn 152 Xã Lâm Sơn 04942
Huyện Lương Sơn 152 Xã Hòa Sơn 04945
Huyện Lương Sơn 152 Xã Tân Vinh 04951
Huyện Lương Sơn 152 Xã Nhuận Trạch 04954
Huyện Lương Sơn 152 Xã Cao Sơn 04957
Huyện Lương Sơn 152 Xã Cư Yên 04960
Huyện Lương Sơn 152 Xã Liên Sơn 04969
Huyện Lương Sơn 152 Xã Cao Dương 05008
Huyện Lương Sơn 152 Xã Thanh Sơn 05041
Huyện Lương Sơn 152 Xã Thanh Cao 05047
Huyện Kim Bôi 153 Thị trấn Bo 04978 Thị trấn
Huyện Kim Bôi 153 Xã Đú Sáng 04984
Huyện Kim Bôi 153 Xã Hùng Sơn 04987
Huyện Kim Bôi 153 Xã Bình Sơn 04990
Huyện Kim Bôi 153 Xã Tú Sơn 04999
Huyện Kim Bôi 153 Xã Vĩnh Tiến 05005
Huyện Kim Bôi 153 Xã Đông Bắc 05014
Huyện Kim Bôi 153 Xã Xuân Thủy 05017
Huyện Kim Bôi 153 Xã Vĩnh Đồng 05026
Huyện Kim Bôi 153 Xã Kim Lập 05035
Huyện Kim Bôi 153 Xã Hợp Tiến 05038
Huyện Kim Bôi 153 Xã Kim Bôi 05065
Huyện Kim Bôi 153 Xã Nam Thượng 05068
Huyện Kim Bôi 153 Xã Cuối Hạ 05077
Huyện Kim Bôi 153 Xã Sào Báy 05080
Huyện Kim Bôi 153 Xã Mi Hòa 05083
Huyện Kim Bôi 153 Xã Nuông Dăm 05086
Huyện Cao Phong 154 Thị trấn Cao Phong 05089 Thị trấn
Huyện Cao Phong 154 Xã Bình Thanh 05092
Huyện Cao Phong 154 Xã Thung Nai 05095
Huyện Cao Phong 154 Xã Bắc Phong 05098
Huyện Cao Phong 154 Xã Thu Phong 05101
Huyện Cao Phong 154 Xã Hợp Phong 05104
Huyện Cao Phong 154 Xã Tây Phong 05110
Huyện Cao Phong 154 Xã Dũng Phong 05116
Huyện Cao Phong 154 Xã Nam Phong 05119
Huyện Cao Phong 154 Xã Thạch Yên 05125
Huyện Tân Lạc 155 Thị trấn Mãn Đức 05128 Thị trấn
Huyện Tân Lạc 155 Xã Suối Hoa 05134
Huyện Tân Lạc 155 Xã Phú Vinh 05137
Huyện Tân Lạc 155 Xã Phú Cường 05140
Huyện Tân Lạc 155 Xã Mỹ Hòa 05143
Huyện Tân Lạc 155 Xã Quyết Chiến 05152
Huyện Tân Lạc 155 Xã Phong Phú 05158
Huyện Tân Lạc 155 Xã Tử Nê 05164
Huyện Tân Lạc 155 Xã Thanh Hối 05167
Huyện Tân Lạc 155 Xã Ngọc Mỹ 05170
Huyện Tân Lạc 155 Xã Đông Lai 05173
Huyện Tân Lạc 155 Xã Vân Sơn 05176
Huyện Tân Lạc 155 Xã Nhân Mỹ 05182
Huyện Tân Lạc 155 Xã Lỗ Sơn 05191
Huyện Tân Lạc 155 Xã Ngổ Luông 05194
Huyện Tân Lạc 155 Xã Gia Mô 05197
Huyện Mai Châu 156 Xã Tân Thành 04882
Huyện Mai Châu 156 Thị trấn Mai Châu 05200 Thị trấn
Huyện Mai Châu 156 Xã Sơn Thủy 05206
Huyện Mai Châu 156 Xã Pà Cò 05209
Huyện Mai Châu 156 Xã Hang Kia 05212
Huyện Mai Châu 156 Xã Đồng Tân 05221
Huyện Mai Châu 156 Xã Cun Pheo 05224
Huyện Mai Châu 156 Xã Bao La 05227
Huyện Mai Châu 156 Xã Tòng Đậu 05233
Huyện Mai Châu 156 Xã Nà Phòn 05242
Huyện Mai Châu 156 Xã Săm Khóe 05245
Huyện Mai Châu 156 Xã Chiềng Châu 05248
Huyện Mai Châu 156 Xã Mai Hạ 05251
Huyện Mai Châu 156 Xã Thành Sơn 05254
Huyện Mai Châu 156 Xã Mai Hịch 05257
Huyện Mai Châu 156 Xã Vạn Mai 05263
Huyện Lạc Sơn 157 Thị trấn Vụ Bản 05266 Thị trấn
Huyện Lạc Sơn 157 Xã Quý Hòa 05269
Huyện Lạc Sơn 157 Xã Miền Đồi 05272
Huyện Lạc Sơn 157 Xã Mỹ Thành 05275
Huyện Lạc Sơn 157 Xã Tuân Đạo 05278
Huyện Lạc Sơn 157 Xã Văn Nghĩa 05281
Huyện Lạc Sơn 157 Xã Văn Sơn 05284
Huyện Lạc Sơn 157 Xã Tân Lập 05287
Huyện Lạc Sơn 157 Xã Nhân Nghĩa 05290
Huyện Lạc Sơn 157 Xã Thượng Cốc 05293
Huyện Lạc Sơn 157 Xã Quyết Thắng 05299
Huyện Lạc Sơn 157 Xã Xuất Hóa 05302
Huyện Lạc Sơn 157 Xã Yên Phú 05305
Huyện Lạc Sơn 157 Xã Bình Hẻm 05308
Huyện Lạc Sơn 157 Xã Định Cư 05320
Huyện Lạc Sơn 157 Xã Chí Đạo 05323
Huyện Lạc Sơn 157 Xã Ngọc Sơn 05329
Huyện Lạc Sơn 157 Xã Hương Nhượng 05332
Huyện Lạc Sơn 157 Xã Vũ Bình 05335
Huyện Lạc Sơn 157 Xã Tự Do 05338
Huyện Lạc Sơn 157 Xã Yên Nghiệp 05341
Huyện Lạc Sơn 157 Xã Tân Mỹ 05344
Huyện Lạc Sơn 157 Xã Ân Nghĩa 05347
Huyện Lạc Sơn 157 Xã Ngọc Lâu 05350
Huyện Yên Thủy 158 Thị trấn Hàng Trạm 05353 Thị trấn
Huyện Yên Thủy 158 Xã Lạc Sỹ 05356
Huyện Yên Thủy 158 Xã Lạc Lương 05362
Huyện Yên Thủy 158 Xã Bảo Hiệu 05365
Huyện Yên Thủy 158 Xã Đa Phúc 05368
Huyện Yên Thủy 158 Xã Hữu Lợi 05371
Huyện Yên Thủy 158 Xã Lạc Thịnh 05374
Huyện Yên Thủy 158 Xã Đoàn Kết 05380
Huyện Yên Thủy 158 Xã Phú Lai 05383
Huyện Yên Thủy 158 Xã Yên Trị 05386
Huyện Yên Thủy 158 Xã Ngọc Lương 05389
Huyện Lạc Thủy 159 Thị trấn Ba Hàng Đồi 04981 Thị trấn
Huyện Lạc Thủy 159 Thị trấn Chi Nê 05392 Thị trấn
Huyện Lạc Thủy 159 Xã Phú Nghĩa 05395
Huyện Lạc Thủy 159 Xã Phú Thành 05398
Huyện Lạc Thủy 159 Xã Hưng Thi 05404
Huyện Lạc Thủy 159 Xã Khoan Dụ 05413
Huyện Lạc Thủy 159 Xã Đồng Tâm 05419
Huyện Lạc Thủy 159 Xã Yên Bồng 05422
Huyện Lạc Thủy 159 Xã Thống Nhất 05425
Huyện Lạc Thủy 159 Xã An Bình 05428