Tin Tức

Danh sách đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Kon Tum

Tỉnh Kon Tum có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 1 thành phố và 9 huyện, 102 đơn vị hành chính cấp thị xã, gồm 7 thị xã, 10 huyện và 85 thị trấn.

Quận Huyện Mã QH Phường Xã Mã PX Cấp
Thành phố Kon Tum 608 Phường Quang Trung 23281 Phường
Thành phố Kon Tum 608 Phường Duy Tân 23284 Phường
Thành phố Kon Tum 608 Phường Quyết Thắng 23287 Phường
Thành phố Kon Tum 608 Phường Trường Chinh 23290 Phường
Thành phố Kon Tum 608 Phường Thắng Lợi 23293 Phường
Thành phố Kon Tum 608 Phường Ngô Mây 23296 Phường
Thành phố Kon Tum 608 Phường Thống Nhất 23299 Phường
Thành phố Kon Tum 608 Phường Lê Lợi 23302 Phường
Thành phố Kon Tum 608 Phường Nguyễn Trãi 23305 Phường
Thành phố Kon Tum 608 Phường Trần Hưng Đạo 23308 Phường
Thành phố Kon Tum 608 Xã Đắk Cấm 23311
Thành phố Kon Tum 608 Xã Kroong 23314
Thành phố Kon Tum 608 Xã Ngọk Bay 23317
Thành phố Kon Tum 608 Xã Vinh Quang 23320
Thành phố Kon Tum 608 Xã Đắk Blà 23323
Thành phố Kon Tum 608 Xã Ia Chim 23326
Thành phố Kon Tum 608 Xã Đăk Năng 23327
Thành phố Kon Tum 608 Xã Đoàn Kết 23329
Thành phố Kon Tum 608 Xã Chư Hreng 23332
Thành phố Kon Tum 608 Xã Đắk Rơ Wa 23335
Thành phố Kon Tum 608 Xã Hòa Bình 23338
Huyện Đắk Glei 610 Thị trấn Đắk Glei 23341 Thị trấn
Huyện Đắk Glei 610 Xã Đắk Blô 23344
Huyện Đắk Glei 610 Xã Đắk Man 23347
Huyện Đắk Glei 610 Xã Đắk Nhoong 23350
Huyện Đắk Glei 610 Xã Đắk Pék 23353
Huyện Đắk Glei 610 Xã Đắk Choong 23356
Huyện Đắk Glei 610 Xã Xốp 23359
Huyện Đắk Glei 610 Xã Mường Hoong 23362
Huyện Đắk Glei 610 Xã Ngọc Linh 23365
Huyện Đắk Glei 610 Xã Đắk Long 23368
Huyện Đắk Glei 610 Xã Đắk KRoong 23371
Huyện Đắk Glei 610 Xã Đắk Môn 23374
Huyện Ngọc Hồi 611 Thị trấn Plei Kần 23377 Thị trấn
Huyện Ngọc Hồi 611 Xã Đắk Ang 23380
Huyện Ngọc Hồi 611 Xã Đắk Dục 23383
Huyện Ngọc Hồi 611 Xã Đắk Nông 23386
Huyện Ngọc Hồi 611 Xã Đắk Xú 23389
Huyện Ngọc Hồi 611 Xã Đắk Kan 23392
Huyện Ngọc Hồi 611 Xã Bờ Y 23395
Huyện Ngọc Hồi 611 Xã Sa Loong 23398
Huyện Đắk Tô 612 Thị trấn Đắk Tô 23401 Thị trấn
Huyện Đắk Tô 612 Xã Đắk Rơ Nga 23427
Huyện Đắk Tô 612 Xã Ngọk Tụ 23428
Huyện Đắk Tô 612 Xã Đắk Trăm 23430
Huyện Đắk Tô 612 Xã Văn Lem 23431
Huyện Đắk Tô 612 Xã Kon Đào 23434
Huyện Đắk Tô 612 Xã Tân Cảnh 23437
Huyện Đắk Tô 612 Xã Diên Bình 23440
Huyện Đắk Tô 612 Xã Pô Kô 23443
Huyện Kon Plông 613 Xã Đắk Nên 23452
Huyện Kon Plông 613 Xã Đắk Ring 23455
Huyện Kon Plông 613 Xã Măng Buk 23458
Huyện Kon Plông 613 Xã Đắk Tăng 23461
Huyện Kon Plông 613 Xã Ngok Tem 23464
Huyện Kon Plông 613 Xã Pờ Ê 23467
Huyện Kon Plông 613 Xã Măng Cành 23470
Huyện Kon Plông 613 Thị trấn Măng Đen 23473 Thị trấn
Huyện Kon Plông 613 Xã Hiếu 23476
Huyện Kon Rẫy 614 Thị trấn Đắk Rve 23479 Thị trấn
Huyện Kon Rẫy 614 Xã Đắk Kôi 23482
Huyện Kon Rẫy 614 Xã Đắk Tơ Lung 23485
Huyện Kon Rẫy 614 Xã Đắk Ruồng 23488
Huyện Kon Rẫy 614 Xã Đắk Pne 23491
Huyện Kon Rẫy 614 Xã Đắk Tờ Re 23494
Huyện Kon Rẫy 614 Xã Tân Lập 23497
Huyện Đắk Hà 615 Thị trấn Đắk Hà 23500 Thị trấn
Huyện Đắk Hà 615 Xã Đắk PXi 23503
Huyện Đắk Hà 615 Xã Đăk Long 23504
Huyện Đắk Hà 615 Xã Đắk HRing 23506
Huyện Đắk Hà 615 Xã Đắk Ui 23509
Huyện Đắk Hà 615 Xã Đăk Ngọk 23510
Huyện Đắk Hà 615 Xã Đắk Mar 23512
Huyện Đắk Hà 615 Xã Ngok Wang 23515
Huyện Đắk Hà 615 Xã Ngok Réo 23518
Huyện Đắk Hà 615 Xã Hà Mòn 23521
Huyện Đắk Hà 615 Xã Đắk La 23524
Huyện Sa Thầy 616 Thị trấn Sa Thầy 23527 Thị trấn
Huyện Sa Thầy 616 Xã Rơ Kơi 23530
Huyện Sa Thầy 616 Xã Sa Nhơn 23533
Huyện Sa Thầy 616 Xã Hơ Moong 23534
Huyện Sa Thầy 616 Xã Mô Rai 23536
Huyện Sa Thầy 616 Xã Sa Sơn 23539
Huyện Sa Thầy 616 Xã Sa Nghĩa 23542
Huyện Sa Thầy 616 Xã Sa Bình 23545
Huyện Sa Thầy 616 Xã Ya Xiêr 23548
Huyện Sa Thầy 616 Xã Ya Tăng 23551
Huyện Sa Thầy 616 Xã Ya ly 23554
Huyện Tu Mơ Rông 617 Xã Ngọc Lây 23404
Huyện Tu Mơ Rông 617 Xã Đắk Na 23407
Huyện Tu Mơ Rông 617 Xã Măng Ri 23410
Huyện Tu Mơ Rông 617 Xã Ngọc Yêu 23413
Huyện Tu Mơ Rông 617 Xã Đắk Sao 23416
Huyện Tu Mơ Rông 617 Xã Đắk Rơ Ông 23417
Huyện Tu Mơ Rông 617 Xã Đắk Tờ Kan 23419
Huyện Tu Mơ Rông 617 Xã Tu Mơ Rông 23422
Huyện Tu Mơ Rông 617 Xã Đắk Hà 23425
Huyện Tu Mơ Rông 617 Xã Tê Xăng 23446
Huyện Tu Mơ Rông 617 Xã Văn Xuôi 23449
Huyện Ia H’ Drai 618 Xã Ia Đal 23535
Huyện Ia H’ Drai 618 Xã Ia Dom 23537
Huyện Ia H’ Drai 618 Xã Ia Tơi 23538