Tỉnh Lai Châu có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 7 huyện và 106 đơn vị hành chính cấp thị xã, bao gồm 5 huyện, 7 thị trấn và 94 thị trấn.

Quận Huyện Mã QH Phường Xã Mã PX Cấp
Thành phố Lai Châu 105 Phường Quyết Thắng 03386 Phường
Thành phố Lai Châu 105 Phường Tân Phong 03387 Phường
Thành phố Lai Châu 105 Phường Quyết Tiến 03388 Phường
Thành phố Lai Châu 105 Phường Đoàn Kết 03389 Phường
Thành phố Lai Châu 105 Xã Sùng Phài 03403
Thành phố Lai Châu 105 Phường Đông Phong 03408 Phường
Thành phố Lai Châu 105 Xã San Thàng 03409
Huyện Tam Đường 106 Thị trấn Tam Đường 03390 Thị trấn
Huyện Tam Đường 106 Xã Thèn Sin 03394
Huyện Tam Đường 106 Xã Tả Lèng 03400
Huyện Tam Đường 106 Xã Giang Ma 03405
Huyện Tam Đường 106 Xã Hồ Thầu 03406
Huyện Tam Đường 106 Xã Bình Lư 03412
Huyện Tam Đường 106 Xã Sơn Bình 03413
Huyện Tam Đường 106 Xã Nùng Nàng 03415
Huyện Tam Đường 106 Xã Bản Giang 03418
Huyện Tam Đường 106 Xã Bản Hon 03421
Huyện Tam Đường 106 Xã Bản Bo 03424
Huyện Tam Đường 106 Xã Nà Tăm 03427
Huyện Tam Đường 106 Xã Khun Há 03430
Huyện Mường Tè 107 Thị trấn Mường Tè 03433 Thị trấn
Huyện Mường Tè 107 Xã Thu Lũm 03436
Huyện Mường Tè 107 Xã Ka Lăng 03439
Huyện Mường Tè 107 Xã Tá Bạ 03440
Huyện Mường Tè 107 Xã Pa ủ 03442
Huyện Mường Tè 107 Xã Mường Tè 03445
Huyện Mường Tè 107 Xã Pa Vệ Sử 03448
Huyện Mường Tè 107 Xã Mù Cả 03451
Huyện Mường Tè 107 Xã Bum Tở 03454
Huyện Mường Tè 107 Xã Nậm Khao 03457
Huyện Mường Tè 107 Xã Tà Tổng 03463
Huyện Mường Tè 107 Xã Bum Nưa 03466
Huyện Mường Tè 107 Xã Vàng San 03467
Huyện Mường Tè 107 Xã Kan Hồ 03469
Huyện Sìn Hồ 108 Thị trấn Sìn Hồ 03478 Thị trấn
Huyện Sìn Hồ 108 Xã Chăn Nưa 03487
Huyện Sìn Hồ 108 Xã Pa Tần 03493
Huyện Sìn Hồ 108 Xã Phìn Hồ 03496
Huyện Sìn Hồ 108 Xã Hồng Thu 03499
Huyện Sìn Hồ 108 Xã Phăng Sô Lin 03505
Huyện Sìn Hồ 108 Xã Ma Quai 03508
Huyện Sìn Hồ 108 Xã Lùng Thàng 03509
Huyện Sìn Hồ 108 Xã Tả Phìn 03511
Huyện Sìn Hồ 108 Xã Sà Dề Phìn 03514
Huyện Sìn Hồ 108 Xã Nậm Tăm 03517
Huyện Sìn Hồ 108 Xã Tả Ngảo 03520
Huyện Sìn Hồ 108 Xã Pu Sam Cáp 03523
Huyện Sìn Hồ 108 Xã Nậm Cha 03526
Huyện Sìn Hồ 108 Xã Pa Khoá 03527
Huyện Sìn Hồ 108 Xã Làng Mô 03529
Huyện Sìn Hồ 108 Xã Noong Hẻo 03532
Huyện Sìn Hồ 108 Xã Nậm Mạ 03535
Huyện Sìn Hồ 108 Xã Căn Co 03538
Huyện Sìn Hồ 108 Xã Tủa Sín Chải 03541
Huyện Sìn Hồ 108 Xã Nậm Cuổi 03544
Huyện Sìn Hồ 108 Xã Nậm Hăn 03547
Huyện Phong Thổ 109 Xã Lả Nhì Thàng 03391
Huyện Phong Thổ 109 Xã Huổi Luông 03490
Huyện Phong Thổ 109 Thị trấn Phong Thổ 03549 Thị trấn
Huyện Phong Thổ 109 Xã Sì Lở Lầu 03550
Huyện Phong Thổ 109 Xã Mồ Sì San 03553
Huyện Phong Thổ 109 Xã Pa Vây Sử 03559
Huyện Phong Thổ 109 Xã Vàng Ma Chải 03562
Huyện Phong Thổ 109 Xã Tông Qua Lìn 03565
Huyện Phong Thổ 109 Xã Mù Sang 03568
Huyện Phong Thổ 109 Xã Dào San 03571
Huyện Phong Thổ 109 Xã Ma Ly Pho 03574
Huyện Phong Thổ 109 Xã Bản Lang 03577
Huyện Phong Thổ 109 Xã Hoang Thèn 03580
Huyện Phong Thổ 109 Xã Khổng Lào 03583
Huyện Phong Thổ 109 Xã Nậm Xe 03586
Huyện Phong Thổ 109 Xã Mường So 03589
Huyện Phong Thổ 109 Xã Sin Suối Hồ 03592
Huyện Than Uyên 110 Thị trấn Than Uyên 03595 Thị trấn
Huyện Than Uyên 110 Xã Phúc Than 03618
Huyện Than Uyên 110 Xã Mường Than 03619
Huyện Than Uyên 110 Xã Mường Mít 03625
Huyện Than Uyên 110 Xã Pha Mu 03628
Huyện Than Uyên 110 Xã Mường Cang 03631
Huyện Than Uyên 110 Xã Hua Nà 03632
Huyện Than Uyên 110 Xã Tà Hừa 03634
Huyện Than Uyên 110 Xã Mường Kim 03637
Huyện Than Uyên 110 Xã Tà Mung 03638
Huyện Than Uyên 110 Xã Tà Gia 03640
Huyện Than Uyên 110 Xã Khoen On 03643
Huyện Tân Uyên 111 Thị trấn Tân Uyên 03598 Thị trấn
Huyện Tân Uyên 111 Xã Mường Khoa 03601
Huyện Tân Uyên 111 Xã Phúc Khoa 03602
Huyện Tân Uyên 111 Xã Thân Thuộc 03604
Huyện Tân Uyên 111 Xã Trung Đồng 03605
Huyện Tân Uyên 111 Xã Hố Mít 03607
Huyện Tân Uyên 111 Xã Nậm Cần 03610
Huyện Tân Uyên 111 Xã Nậm Sỏ 03613
Huyện Tân Uyên 111 Xã Pắc Ta 03616
Huyện Tân Uyên 111 Xã Tà Mít 03622
Huyện Nậm Nhùn 112 Thị trấn Nậm Nhùn 03434 Thị trấn
Huyện Nậm Nhùn 112 Xã Hua Bun 03460
Huyện Nậm Nhùn 112 Xã Mường Mô 03472
Huyện Nậm Nhùn 112 Xã Nậm Chà 03473
Huyện Nậm Nhùn 112 Xã Nậm Manh 03474
Huyện Nậm Nhùn 112 Xã Nậm Hàng 03475
Huyện Nậm Nhùn 112 Xã Lê Lợi 03481
Huyện Nậm Nhùn 112 Xã Pú Đao 03484
Huyện Nậm Nhùn 112 Xã Nậm Pì 03488
Huyện Nậm Nhùn 112 Xã Nậm Ban 03502
Huyện Nậm Nhùn 112 Xã Trung Chải 03503