Tin Tức

Danh sách đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Lào Cai

Lào Cai quản lý 9 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã, 7 huyện và 152 đơn vị hành chính cấp thị xã, bao gồm 16 huyện, 9 thị trấn và 127 xã.

Quận Huyện Mã QH Phường Xã Mã PX Cấp
Thành phố Lào Cai 080 Phường Duyên Hải 02635 Phường
Thành phố Lào Cai 080 Phường Lào Cai 02641 Phường
Thành phố Lào Cai 080 Phường Cốc Lếu 02644 Phường
Thành phố Lào Cai 080 Phường Kim Tân 02647 Phường
Thành phố Lào Cai 080 Phường Bắc Lệnh 02650 Phường
Thành phố Lào Cai 080 Phường Pom Hán 02653 Phường
Thành phố Lào Cai 080 Phường Xuân Tăng 02656 Phường
Thành phố Lào Cai 080 Phường Bình Minh 02658 Phường
Thành phố Lào Cai 080 Xã Thống Nhất 02659
Thành phố Lào Cai 080 Xã Đồng Tuyển 02662
Thành phố Lào Cai 080 Xã Vạn Hoà 02665
Thành phố Lào Cai 080 Phường Bắc Cường 02668 Phường
Thành phố Lào Cai 080 Phường Nam Cường 02671 Phường
Thành phố Lào Cai 080 Xã Cam Đường 02674
Thành phố Lào Cai 080 Xã Tả Phời 02677
Thành phố Lào Cai 080 Xã Hợp Thành 02680
Thành phố Lào Cai 080 Xã Cốc San 02746
Huyện Bát Xát 082 Thị trấn Bát Xát 02683 Thị trấn
Huyện Bát Xát 082 Xã A Mú Sung 02686
Huyện Bát Xát 082 Xã Nậm Chạc 02689
Huyện Bát Xát 082 Xã A Lù 02692
Huyện Bát Xát 082 Xã Trịnh Tường 02695
Huyện Bát Xát 082 Xã Y Tý 02701
Huyện Bát Xát 082 Xã Cốc Mỳ 02704
Huyện Bát Xát 082 Xã Dền Sáng 02707
Huyện Bát Xát 082 Xã Bản Vược 02710
Huyện Bát Xát 082 Xã Sàng Ma Sáo 02713
Huyện Bát Xát 082 Xã Bản Qua 02716
Huyện Bát Xát 082 Xã Mường Vi 02719
Huyện Bát Xát 082 Xã Dền Thàng 02722
Huyện Bát Xát 082 Xã Bản Xèo 02725
Huyện Bát Xát 082 Xã Mường Hum 02728
Huyện Bát Xát 082 Xã Trung Lèng Hồ 02731
Huyện Bát Xát 082 Xã Quang Kim 02734
Huyện Bát Xát 082 Xã Pa Cheo 02737
Huyện Bát Xát 082 Xã Nậm Pung 02740
Huyện Bát Xát 082 Xã Phìn Ngan 02743
Huyện Bát Xát 082 Xã Tòng Sành 02749
Huyện Mường Khương 083 Xã Pha Long 02752
Huyện Mường Khương 083 Xã Tả Ngải Chồ 02755
Huyện Mường Khương 083 Xã Tung Chung Phố 02758
Huyện Mường Khương 083 Thị trấn Mường Khương 02761 Thị trấn
Huyện Mường Khương 083 Xã Dìn Chin 02764
Huyện Mường Khương 083 Xã Tả Gia Khâu 02767
Huyện Mường Khương 083 Xã Nậm Chảy 02770
Huyện Mường Khương 083 Xã Nấm Lư 02773
Huyện Mường Khương 083 Xã Lùng Khấu Nhin 02776
Huyện Mường Khương 083 Xã Thanh Bình 02779
Huyện Mường Khương 083 Xã Cao Sơn 02782
Huyện Mường Khương 083 Xã Lùng Vai 02785
Huyện Mường Khương 083 Xã Bản Lầu 02788
Huyện Mường Khương 083 Xã La Pan Tẩn 02791
Huyện Mường Khương 083 Xã Tả Thàng 02794
Huyện Mường Khương 083 Xã Bản Sen 02797
Huyện Si Ma Cai 084 Xã Nàn Sán 02800
Huyện Si Ma Cai 084 Xã Thào Chư Phìn 02803
Huyện Si Ma Cai 084 Xã Bản Mế 02806
Huyện Si Ma Cai 084 Thị trấn Si Ma Cai 02809 Thị trấn
Huyện Si Ma Cai 084 Xã Sán Chải 02812
Huyện Si Ma Cai 084 Xã Lùng Thẩn 02818
Huyện Si Ma Cai 084 Xã Cán Cấu 02821
Huyện Si Ma Cai 084 Xã Sín Chéng 02824
Huyện Si Ma Cai 084 Xã Quan Hồ Thẩn 02827
Huyện Si Ma Cai 084 Xã Nàn Xín 02836
Huyện Bắc Hà 085 Thị trấn Bắc Hà 02839 Thị trấn
Huyện Bắc Hà 085 Xã Lùng Cải 02842
Huyện Bắc Hà 085 Xã Lùng Phình 02848
Huyện Bắc Hà 085 Xã Tả Van Chư 02851
Huyện Bắc Hà 085 Xã Tả Củ Tỷ 02854
Huyện Bắc Hà 085 Xã Thải Giàng Phố 02857
Huyện Bắc Hà 085 Xã Hoàng Thu Phố 02863
Huyện Bắc Hà 085 Xã Bản Phố 02866
Huyện Bắc Hà 085 Xã Bản Liền 02869
Huyện Bắc Hà 085 Xã Tà Chải 02872
Huyện Bắc Hà 085 Xã Na Hối 02875
Huyện Bắc Hà 085 Xã Cốc Ly 02878
Huyện Bắc Hà 085 Xã Nậm Mòn 02881
Huyện Bắc Hà 085 Xã Nậm Đét 02884
Huyện Bắc Hà 085 Xã Nậm Khánh 02887
Huyện Bắc Hà 085 Xã Bảo Nhai 02890
Huyện Bắc Hà 085 Xã Nậm Lúc 02893
Huyện Bắc Hà 085 Xã Cốc Lầu 02896
Huyện Bắc Hà 085 Xã Bản Cái 02899
Huyện Bảo Thắng 086 Thị trấn N.T Phong Hải 02902 Thị trấn
Huyện Bảo Thắng 086 Thị trấn Phố Lu 02905 Thị trấn
Huyện Bảo Thắng 086 Thị trấn Tằng Loỏng 02908 Thị trấn
Huyện Bảo Thắng 086 Xã Bản Phiệt 02911
Huyện Bảo Thắng 086 Xã Bản Cầm 02914
Huyện Bảo Thắng 086 Xã Thái Niên 02917
Huyện Bảo Thắng 086 Xã Phong Niên 02920
Huyện Bảo Thắng 086 Xã Gia Phú 02923
Huyện Bảo Thắng 086 Xã Xuân Quang 02926
Huyện Bảo Thắng 086 Xã Sơn Hải 02929
Huyện Bảo Thắng 086 Xã Xuân Giao 02932
Huyện Bảo Thắng 086 Xã Trì Quang 02935
Huyện Bảo Thắng 086 Xã Sơn Hà 02938
Huyện Bảo Thắng 086 Xã Phú Nhuận 02944
Huyện Bảo Yên 087 Thị trấn Phố Ràng 02947 Thị trấn
Huyện Bảo Yên 087 Xã Tân Tiến 02950
Huyện Bảo Yên 087 Xã Nghĩa Đô 02953
Huyện Bảo Yên 087 Xã Vĩnh Yên 02956
Huyện Bảo Yên 087 Xã Điện Quan 02959
Huyện Bảo Yên 087 Xã Xuân Hoà 02962
Huyện Bảo Yên 087 Xã Tân Dương 02965
Huyện Bảo Yên 087 Xã Thượng Hà 02968
Huyện Bảo Yên 087 Xã Kim Sơn 02971
Huyện Bảo Yên 087 Xã Cam Cọn 02974
Huyện Bảo Yên 087 Xã Minh Tân 02977
Huyện Bảo Yên 087 Xã Xuân Thượng 02980
Huyện Bảo Yên 087 Xã Việt Tiến 02983
Huyện Bảo Yên 087 Xã Yên Sơn 02986
Huyện Bảo Yên 087 Xã Bảo Hà 02989
Huyện Bảo Yên 087 Xã Lương Sơn 02992
Huyện Bảo Yên 087 Xã Phúc Khánh 02998
Thị xã Sa Pa 088 Phường Sa Pa 03001 Phường
Thị xã Sa Pa 088 Phường Sa Pả 03002 Phường
Thị xã Sa Pa 088 Phường Ô Quý Hồ 03003 Phường
Thị xã Sa Pa 088 Xã Ngũ Chỉ Sơn 03004
Thị xã Sa Pa 088 Phường Phan Si Păng 03006 Phường
Thị xã Sa Pa 088 Xã Trung Chải 03010
Thị xã Sa Pa 088 Xã Tả Phìn 03013
Thị xã Sa Pa 088 Phường Hàm Rồng 03016
Thị xã Sa Pa 088 Xã Hoàng Liên 03019
Thị xã Sa Pa 088 Xã Thanh Bình 03022
Thị xã Sa Pa 088 Phường Cầu Mây 03028 Phường
Thị xã Sa Pa 088 Xã Mường Hoa 03037
Thị xã Sa Pa 088 Xã Tả Van 03040
Thị xã Sa Pa 088 Xã Mường Bo 03043
Thị xã Sa Pa 088 Xã Bản Hồ 03046
Thị xã Sa Pa 088 Xã Liên Minh 03052
Huyện Văn Bàn 089 Thị trấn Khánh Yên 03055 Thị trấn
Huyện Văn Bàn 089 Xã Võ Lao 03061
Huyện Văn Bàn 089 Xã Sơn Thuỷ 03064
Huyện Văn Bàn 089 Xã Nậm Mả 03067
Huyện Văn Bàn 089 Xã Tân Thượng 03070
Huyện Văn Bàn 089 Xã Nậm Rạng 03073
Huyện Văn Bàn 089 Xã Nậm Chầy 03076
Huyện Văn Bàn 089 Xã Tân An 03079
Huyện Văn Bàn 089 Xã Khánh Yên Thượng 03082
Huyện Văn Bàn 089 Xã Nậm Xé 03085
Huyện Văn Bàn 089 Xã Dần Thàng 03088
Huyện Văn Bàn 089 Xã Chiềng Ken 03091
Huyện Văn Bàn 089 Xã Làng Giàng 03094
Huyện Văn Bàn 089 Xã Hoà Mạc 03097
Huyện Văn Bàn 089 Xã Khánh Yên Trung 03100
Huyện Văn Bàn 089 Xã Khánh Yên Hạ 03103
Huyện Văn Bàn 089 Xã Dương Quỳ 03106
Huyện Văn Bàn 089 Xã Nậm Tha 03109
Huyện Văn Bàn 089 Xã Minh Lương 03112
Huyện Văn Bàn 089 Xã Thẩm Dương 03115
Huyện Văn Bàn 089 Xã Liêm Phú 03118
Huyện Văn Bàn 089 Xã Nậm Xây 03121