Tin Tức

Danh sách đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Phú Thọ

Tỉnh Phú Thọ có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 11 huyện và 225 đơn vị hành chính cấp thị xã, bao gồm 197 thị trấn, 17 huyện và 11 thị trấn.

Quận Huyện Mã QH Phường Xã Mã PX Cấp
Thành phố Việt Trì 227 Phường Dữu Lâu 07888 Phường
Thành phố Việt Trì 227 Phường Vân Cơ 07891 Phường
Thành phố Việt Trì 227 Phường Nông Trang 07894 Phường
Thành phố Việt Trì 227 Phường Tân Dân 07897 Phường
Thành phố Việt Trì 227 Phường Gia Cẩm 07900 Phường
Thành phố Việt Trì 227 Phường Tiên Cát 07903 Phường
Thành phố Việt Trì 227 Phường Thọ Sơn 07906 Phường
Thành phố Việt Trì 227 Phường Thanh Miếu 07909 Phường
Thành phố Việt Trì 227 Phường Bạch Hạc 07912 Phường
Thành phố Việt Trì 227 Phường Bến Gót 07915 Phường
Thành phố Việt Trì 227 Phường Vân Phú 07918 Phường
Thành phố Việt Trì 227 Xã Phượng Lâu 07921
Thành phố Việt Trì 227 Xã Thụy Vân 07924
Thành phố Việt Trì 227 Phường Minh Phương 07927 Phường
Thành phố Việt Trì 227 Xã Trưng Vương 07930
Thành phố Việt Trì 227 Phường Minh Nông 07933 Phường
Thành phố Việt Trì 227 Xã Sông Lô 07936
Thành phố Việt Trì 227 Xã Kim Đức 08281
Thành phố Việt Trì 227 Xã Hùng Lô 08287
Thành phố Việt Trì 227 Xã Hy Cương 08503
Thành phố Việt Trì 227 Xã Chu Hóa 08506
Thành phố Việt Trì 227 Xã Thanh Đình 08515
Thị xã Phú Thọ 228 Phường Hùng Vương 07942 Phường
Thị xã Phú Thọ 228 Phường Phong Châu 07945 Phường
Thị xã Phú Thọ 228 Phường Âu Cơ 07948 Phường
Thị xã Phú Thọ 228 Xã Hà Lộc 07951
Thị xã Phú Thọ 228 Xã Phú Hộ 07954
Thị xã Phú Thọ 228 Xã Văn Lung 07957
Thị xã Phú Thọ 228 Xã Thanh Minh 07960
Thị xã Phú Thọ 228 Xã Hà Thạch 07963
Thị xã Phú Thọ 228 Phường Thanh Vinh 07966 Phường
Huyện Đoan Hùng 230 Thị trấn Đoan Hùng 07969 Thị trấn
Huyện Đoan Hùng 230 Xã Hùng Xuyên 07975
Huyện Đoan Hùng 230 Xã Bằng Luân 07981
Huyện Đoan Hùng 230 Xã Vân Du 07984
Huyện Đoan Hùng 230 Xã Phú Lâm 07987
Huyện Đoan Hùng 230 Xã Minh Lương 07993
Huyện Đoan Hùng 230 Xã Bằng Doãn 07996
Huyện Đoan Hùng 230 Xã Chí Đám 07999
Huyện Đoan Hùng 230 Xã Phúc Lai 08005
Huyện Đoan Hùng 230 Xã Ngọc Quan 08008
Huyện Đoan Hùng 230 Xã Hợp Nhất 08014
Huyện Đoan Hùng 230 Xã Sóc Đăng 08017
Huyện Đoan Hùng 230 Xã Tây Cốc 08023
Huyện Đoan Hùng 230 Xã Yên Kiện 08026
Huyện Đoan Hùng 230 Xã Hùng Long 08029
Huyện Đoan Hùng 230 Xã Vụ Quang 08032
Huyện Đoan Hùng 230 Xã Vân Đồn 08035
Huyện Đoan Hùng 230 Xã Tiêu Sơn 08038
Huyện Đoan Hùng 230 Xã Minh Tiến 08041
Huyện Đoan Hùng 230 Xã Minh Phú 08044
Huyện Đoan Hùng 230 Xã Chân Mộng 08047
Huyện Đoan Hùng 230 Xã Ca Đình 08050
Huyện Hạ Hoà 231 Thị trấn Hạ Hoà 08053 Thị trấn
Huyện Hạ Hoà 231 Xã Đại Phạm 08056
Huyện Hạ Hoà 231 Xã Đan Thượng 08062
Huyện Hạ Hoà 231 Xã Hà Lương 08065
Huyện Hạ Hoà 231 Xã Tứ Hiệp 08071
Huyện Hạ Hoà 231 Xã Hiền Lương 08080
Huyện Hạ Hoà 231 Xã Phương Viên 08089
Huyện Hạ Hoà 231 Xã Gia Điền 08092
Huyện Hạ Hoà 231 Xã Ấm Hạ 08095
Huyện Hạ Hoà 231 Xã Hương Xạ 08104
Huyện Hạ Hoà 231 Xã Xuân Áng 08110
Huyện Hạ Hoà 231 Xã Yên Kỳ 08113
Huyện Hạ Hoà 231 Xã Minh Hạc 08119
Huyện Hạ Hoà 231 Xã Lang Sơn 08122
Huyện Hạ Hoà 231 Xã Bằng Giã 08125
Huyện Hạ Hoà 231 Xã Yên Luật 08128
Huyện Hạ Hoà 231 Xã Vô Tranh 08131
Huyện Hạ Hoà 231 Xã Văn Lang 08134
Huyện Hạ Hoà 231 Xã Minh Côi 08140
Huyện Hạ Hoà 231 Xã Vĩnh Chân 08143
Huyện Thanh Ba 232 Thị trấn Thanh Ba 08152 Thị trấn
Huyện Thanh Ba 232 Xã Vân Lĩnh 08156
Huyện Thanh Ba 232 Xã Đông Lĩnh 08158
Huyện Thanh Ba 232 Xã Đại An 08161
Huyện Thanh Ba 232 Xã Hanh Cù 08164
Huyện Thanh Ba 232 Xã Đồng Xuân 08170
Huyện Thanh Ba 232 Xã Quảng Yên 08173
Huyện Thanh Ba 232 Xã Ninh Dân 08179
Huyện Thanh Ba 232 Xã Võ Lao 08194
Huyện Thanh Ba 232 Xã Khải Xuân 08197
Huyện Thanh Ba 232 Xã Mạn Lạn 08200
Huyện Thanh Ba 232 Xã Hoàng Cương 08203
Huyện Thanh Ba 232 Xã Chí Tiên 08206
Huyện Thanh Ba 232 Xã Đông Thành 08209
Huyện Thanh Ba 232 Xã Sơn Cương 08215
Huyện Thanh Ba 232 Xã Thanh Hà 08218
Huyện Thanh Ba 232 Xã Đỗ Sơn 08221
Huyện Thanh Ba 232 Xã Đỗ Xuyên 08224
Huyện Thanh Ba 232 Xã Lương Lỗ 08227
Huyện Phù Ninh 233 Thị trấn Phong Châu 08230 Thị trấn
Huyện Phù Ninh 233 Xã Phú Mỹ 08233
Huyện Phù Ninh 233 Xã Lệ Mỹ 08234
Huyện Phù Ninh 233 Xã Liên Hoa 08236
Huyện Phù Ninh 233 Xã Trạm Thản 08239
Huyện Phù Ninh 233 Xã Trị Quận 08242
Huyện Phù Ninh 233 Xã Trung Giáp 08245
Huyện Phù Ninh 233 Xã Tiên Phú 08248
Huyện Phù Ninh 233 Xã Hạ Giáp 08251
Huyện Phù Ninh 233 Xã Bảo Thanh 08254
Huyện Phù Ninh 233 Xã Phú Lộc 08257
Huyện Phù Ninh 233 Xã Gia Thanh 08260
Huyện Phù Ninh 233 Xã Tiên Du 08263
Huyện Phù Ninh 233 Xã Phú Nham 08266
Huyện Phù Ninh 233 Xã An Đạo 08272
Huyện Phù Ninh 233 Xã Bình Phú 08275
Huyện Phù Ninh 233 Xã Phù Ninh 08278
Huyện Yên Lập 234 Thị trấn Yên Lập 08290 Thị trấn
Huyện Yên Lập 234 Xã Mỹ Lung 08293
Huyện Yên Lập 234 Xã Mỹ Lương 08296
Huyện Yên Lập 234 Xã Lương Sơn 08299
Huyện Yên Lập 234 Xã Xuân An 08302
Huyện Yên Lập 234 Xã Xuân Viên 08305
Huyện Yên Lập 234 Xã Xuân Thủy 08308
Huyện Yên Lập 234 Xã Trung Sơn 08311
Huyện Yên Lập 234 Xã Hưng Long 08314
Huyện Yên Lập 234 Xã Nga Hoàng 08317
Huyện Yên Lập 234 Xã Đồng Lạc 08320
Huyện Yên Lập 234 Xã Thượng Long 08323
Huyện Yên Lập 234 Xã Đồng Thịnh 08326
Huyện Yên Lập 234 Xã Phúc Khánh 08329
Huyện Yên Lập 234 Xã Minh Hòa 08332
Huyện Yên Lập 234 Xã Ngọc Lập 08335
Huyện Yên Lập 234 Xã Ngọc Đồng 08338
Huyện Cẩm Khê 235 Thị trấn Cẩm Khê 08341 Thị trấn
Huyện Cẩm Khê 235 Xã Tiên Lương 08344
Huyện Cẩm Khê 235 Xã Tuy Lộc 08347
Huyện Cẩm Khê 235 Xã Ngô Xá 08350
Huyện Cẩm Khê 235 Xã Minh Tân 08353
Huyện Cẩm Khê 235 Xã Phượng Vĩ 08356
Huyện Cẩm Khê 235 Xã Thụy Liễu 08362
Huyện Cẩm Khê 235 Xã Tùng Khê 08374
Huyện Cẩm Khê 235 Xã Tam Sơn 08377
Huyện Cẩm Khê 235 Xã Văn Bán 08380
Huyện Cẩm Khê 235 Xã Cấp Dẫn 08383
Huyện Cẩm Khê 235 Xã Xương Thịnh 08389
Huyện Cẩm Khê 235 Xã Phú Khê 08392
Huyện Cẩm Khê 235 Xã Sơn Tình 08395
Huyện Cẩm Khê 235 Xã Yên Tập 08398
Huyện Cẩm Khê 235 Xã Hương Lung 08401
Huyện Cẩm Khê 235 Xã Tạ Xá 08404
Huyện Cẩm Khê 235 Xã Phú Lạc 08407
Huyện Cẩm Khê 235 Xã Chương Xá 08413
Huyện Cẩm Khê 235 Xã Hùng Việt 08416
Huyện Cẩm Khê 235 Xã Văn Khúc 08419
Huyện Cẩm Khê 235 Xã Yên Dưỡng 08422
Huyện Cẩm Khê 235 Xã Điêu Lương 08428
Huyện Cẩm Khê 235 Xã Đồng Lương 08431
Huyện Tam Nông 236 Thị trấn Hưng Hoá 08434 Thị trấn
Huyện Tam Nông 236 Xã Hiền Quan 08440
Huyện Tam Nông 236 Xã Bắc Sơn 08443
Huyện Tam Nông 236 Xã Thanh Uyên 08446
Huyện Tam Nông 236 Xã Lam Sơn 08461
Huyện Tam Nông 236 Xã Vạn Xuân 08467
Huyện Tam Nông 236 Xã Quang Húc 08470
Huyện Tam Nông 236 Xã Hương Nộn 08473
Huyện Tam Nông 236 Xã Tề Lễ 08476
Huyện Tam Nông 236 Xã Thọ Văn 08479
Huyện Tam Nông 236 Xã Dị Nậu 08482
Huyện Tam Nông 236 Xã Dân Quyền 08491
Huyện Lâm Thao 237 Thị trấn Lâm Thao 08494 Thị trấn
Huyện Lâm Thao 237 Xã Tiên Kiên 08497
Huyện Lâm Thao 237 Thị trấn Hùng Sơn 08498 Thị trấn
Huyện Lâm Thao 237 Xã Xuân Lũng 08500
Huyện Lâm Thao 237 Xã Xuân Huy 08509
Huyện Lâm Thao 237 Xã Thạch Sơn 08512
Huyện Lâm Thao 237 Xã Sơn Vi 08518
Huyện Lâm Thao 237 Xã Phùng Nguyên 08521
Huyện Lâm Thao 237 Xã Cao Xá 08527
Huyện Lâm Thao 237 Xã Vĩnh Lại 08533
Huyện Lâm Thao 237 Xã Tứ Xã 08536
Huyện Lâm Thao 237 Xã Bản Nguyên 08539
Huyện Thanh Sơn 238 Thị trấn Thanh Sơn 08542 Thị trấn
Huyện Thanh Sơn 238 Xã Sơn Hùng 08563
Huyện Thanh Sơn 238 Xã Địch Quả 08572
Huyện Thanh Sơn 238 Xã Giáp Lai 08575
Huyện Thanh Sơn 238 Xã Thục Luyện 08581
Huyện Thanh Sơn 238 Xã Võ Miếu 08584
Huyện Thanh Sơn 238 Xã Thạch Khoán 08587
Huyện Thanh Sơn 238 Xã Cự Thắng 08602
Huyện Thanh Sơn 238 Xã Tất Thắng 08605
Huyện Thanh Sơn 238 Xã Văn Miếu 08611
Huyện Thanh Sơn 238 Xã Cự Đồng 08614
Huyện Thanh Sơn 238 Xã Thắng Sơn 08623
Huyện Thanh Sơn 238 Xã Tân Minh 08629
Huyện Thanh Sơn 238 Xã Hương Cần 08632
Huyện Thanh Sơn 238 Xã Khả Cửu 08635
Huyện Thanh Sơn 238 Xã Đông Cửu 08638
Huyện Thanh Sơn 238 Xã Tân Lập 08641
Huyện Thanh Sơn 238 Xã Yên Lãng 08644
Huyện Thanh Sơn 238 Xã Yên Lương 08647
Huyện Thanh Sơn 238 Xã Thượng Cửu 08650
Huyện Thanh Sơn 238 Xã Lương Nha 08653
Huyện Thanh Sơn 238 Xã Yên Sơn 08656
Huyện Thanh Sơn 238 Xã Tinh Nhuệ 08659
Huyện Thanh Thuỷ 239 Xã Đào Xá 08662
Huyện Thanh Thuỷ 239 Xã Thạch Đồng 08665
Huyện Thanh Thuỷ 239 Xã Xuân Lộc 08668
Huyện Thanh Thuỷ 239 Xã Tân Phương 08671
Huyện Thanh Thuỷ 239 Thị trấn Thanh Thủy 08674 Thị trấn
Huyện Thanh Thuỷ 239 Xã Sơn Thủy 08677
Huyện Thanh Thuỷ 239 Xã Bảo Yên 08680
Huyện Thanh Thuỷ 239 Xã Đoan Hạ 08683
Huyện Thanh Thuỷ 239 Xã Đồng Trung 08686
Huyện Thanh Thuỷ 239 Xã Hoàng Xá 08689
Huyện Thanh Thuỷ 239 Xã Tu Vũ 08701
Huyện Tân Sơn 240 Xã Thu Cúc 08545
Huyện Tân Sơn 240 Xã Thạch Kiệt 08548
Huyện Tân Sơn 240 Xã Thu Ngạc 08551
Huyện Tân Sơn 240 Xã Kiệt Sơn 08554
Huyện Tân Sơn 240 Xã Đồng Sơn 08557
Huyện Tân Sơn 240 Xã Lai Đồng 08560
Huyện Tân Sơn 240 Xã Tân Phú 08566
Huyện Tân Sơn 240 Xã Mỹ Thuận 08569
Huyện Tân Sơn 240 Xã Tân Sơn 08578
Huyện Tân Sơn 240 Xã Xuân Đài 08590
Huyện Tân Sơn 240 Xã Minh Đài 08593
Huyện Tân Sơn 240 Xã Văn Luông 08596
Huyện Tân Sơn 240 Xã Xuân Sơn 08599
Huyện Tân Sơn 240 Xã Long Cốc 08608
Huyện Tân Sơn 240 Xã Kim Thượng 08617
Huyện Tân Sơn 240 Xã Tam Thanh 08620
Huyện Tân Sơn 240 Xã Vinh Tiền 08626