Tỉnh Quảng Ngãi có 13 đơn vị hành chính gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 11 huyện (gồm 1 đảo, 5 đồng bằng và 5 miền núi) và 173 đơn vị hành chính cấp thị xã, gồm 17 huyện, 8 thị xã và 148 các xã.

Quận Huyện Mã QH Phường Xã Mã PX Cấp
Thành phố Quảng Ngãi 522 Phường Lê Hồng Phong 21010 Phường
Thành phố Quảng Ngãi 522 Phường Trần Phú 21013 Phường
Thành phố Quảng Ngãi 522 Phường Quảng Phú 21016 Phường
Thành phố Quảng Ngãi 522 Phường Nghĩa Chánh 21019 Phường
Thành phố Quảng Ngãi 522 Phường Trần Hưng Đạo 21022 Phường
Thành phố Quảng Ngãi 522 Phường Nguyễn Nghiêm 21025 Phường
Thành phố Quảng Ngãi 522 Phường Nghĩa Lộ 21028 Phường
Thành phố Quảng Ngãi 522 Phường Chánh Lộ 21031 Phường
Thành phố Quảng Ngãi 522 Xã Nghĩa Dũng 21034
Thành phố Quảng Ngãi 522 Xã Nghĩa Dõng 21037
Thành phố Quảng Ngãi 522 Phường Trương Quang Trọng 21172 Phường
Thành phố Quảng Ngãi 522 Xã Tịnh Hòa 21187
Thành phố Quảng Ngãi 522 Xã Tịnh Kỳ 21190
Thành phố Quảng Ngãi 522 Xã Tịnh Thiện 21199
Thành phố Quảng Ngãi 522 Xã Tịnh Ấn Đông 21202
Thành phố Quảng Ngãi 522 Xã Tịnh Châu 21208
Thành phố Quảng Ngãi 522 Xã Tịnh Khê 21211
Thành phố Quảng Ngãi 522 Xã Tịnh Long 21214
Thành phố Quảng Ngãi 522 Xã Tịnh Ấn Tây 21223
Thành phố Quảng Ngãi 522 Xã Tịnh An 21232
Thành phố Quảng Ngãi 522 Xã Nghĩa Phú 21253
Thành phố Quảng Ngãi 522 Xã Nghĩa Hà 21256
Thành phố Quảng Ngãi 522 Xã Nghĩa An 21262
Huyện Bình Sơn 524 Thị Trấn Châu Ổ 21040 Thị trấn
Huyện Bình Sơn 524 Xã Bình Thuận 21043
Huyện Bình Sơn 524 Xã Bình Thạnh 21046
Huyện Bình Sơn 524 Xã Bình Đông 21049
Huyện Bình Sơn 524 Xã Bình Chánh 21052
Huyện Bình Sơn 524 Xã Bình Nguyên 21055
Huyện Bình Sơn 524 Xã Bình Khương 21058
Huyện Bình Sơn 524 Xã Bình Trị 21061
Huyện Bình Sơn 524 Xã Bình An 21064
Huyện Bình Sơn 524 Xã Bình Hải 21067
Huyện Bình Sơn 524 Xã Bình Dương 21070
Huyện Bình Sơn 524 Xã Bình Phước 21073
Huyện Bình Sơn 524 Xã Bình Hòa 21079
Huyện Bình Sơn 524 Xã Bình Trung 21082
Huyện Bình Sơn 524 Xã Bình Minh 21085
Huyện Bình Sơn 524 Xã Bình Long 21088
Huyện Bình Sơn 524 Xã Bình Thanh 21091
Huyện Bình Sơn 524 Xã Bình Chương 21100
Huyện Bình Sơn 524 Xã Bình Hiệp 21103
Huyện Bình Sơn 524 Xã Bình Mỹ 21106
Huyện Bình Sơn 524 Xã Bình Tân Phú 21109
Huyện Bình Sơn 524 Xã Bình Châu 21112
Huyện Trà Bồng 525 Thị trấn Trà Xuân 21115 Thị trấn
Huyện Trà Bồng 525 Xã Trà Giang 21118
Huyện Trà Bồng 525 Xã Trà Thủy 21121
Huyện Trà Bồng 525 Xã Trà Hiệp 21124
Huyện Trà Bồng 525 Xã Trà Bình 21127
Huyện Trà Bồng 525 Xã Trà Phú 21130
Huyện Trà Bồng 525 Xã Trà Lâm 21133
Huyện Trà Bồng 525 Xã Trà Tân 21136
Huyện Trà Bồng 525 Xã Trà Sơn 21139
Huyện Trà Bồng 525 Xã Trà Bùi 21142
Huyện Trà Bồng 525 Xã Trà Thanh 21145
Huyện Trà Bồng 525 Xã Sơn Trà 21148
Huyện Trà Bồng 525 Xã Trà Phong 21154
Huyện Trà Bồng 525 Xã Hương Trà 21157
Huyện Trà Bồng 525 Xã Trà Xinh 21163
Huyện Trà Bồng 525 Xã Trà Tây 21166
Huyện Sơn Tịnh 527 Xã Tịnh Thọ 21175
Huyện Sơn Tịnh 527 Xã Tịnh Trà 21178
Huyện Sơn Tịnh 527 Xã Tịnh Phong 21181
Huyện Sơn Tịnh 527 Xã Tịnh Hiệp 21184
Huyện Sơn Tịnh 527 Xã Tịnh Bình 21193
Huyện Sơn Tịnh 527 Xã Tịnh Đông 21196
Huyện Sơn Tịnh 527 Xã Tịnh Bắc 21205
Huyện Sơn Tịnh 527 Xã Tịnh Sơn 21217
Huyện Sơn Tịnh 527 Xã Tịnh Hà 21220
Huyện Sơn Tịnh 527 Xã Tịnh Giang 21226
Huyện Sơn Tịnh 527 Xã Tịnh Minh 21229
Huyện Tư Nghĩa 528 Thị trấn La Hà 21235 Thị trấn
Huyện Tư Nghĩa 528 Thị trấn Sông Vệ 21238 Thị trấn
Huyện Tư Nghĩa 528 Xã Nghĩa Lâm 21241
Huyện Tư Nghĩa 528 Xã Nghĩa Thắng 21244
Huyện Tư Nghĩa 528 Xã Nghĩa Thuận 21247
Huyện Tư Nghĩa 528 Xã Nghĩa Kỳ 21250
Huyện Tư Nghĩa 528 Xã Nghĩa Sơn 21259
Huyện Tư Nghĩa 528 Xã Nghĩa Hòa 21268
Huyện Tư Nghĩa 528 Xã Nghĩa Điền 21271
Huyện Tư Nghĩa 528 Xã Nghĩa Thương 21274
Huyện Tư Nghĩa 528 Xã Nghĩa Trung 21277
Huyện Tư Nghĩa 528 Xã Nghĩa Hiệp 21280
Huyện Tư Nghĩa 528 Xã Nghĩa Phương 21283
Huyện Tư Nghĩa 528 Xã Nghĩa Mỹ 21286
Huyện Sơn Hà 529 Thị trấn Di Lăng 21289 Thị trấn
Huyện Sơn Hà 529 Xã Sơn Hạ 21292
Huyện Sơn Hà 529 Xã Sơn Thành 21295
Huyện Sơn Hà 529 Xã Sơn Nham 21298
Huyện Sơn Hà 529 Xã Sơn Bao 21301
Huyện Sơn Hà 529 Xã Sơn Linh 21304
Huyện Sơn Hà 529 Xã Sơn Giang 21307
Huyện Sơn Hà 529 Xã Sơn Trung 21310
Huyện Sơn Hà 529 Xã Sơn Thượng 21313
Huyện Sơn Hà 529 Xã Sơn Cao 21316
Huyện Sơn Hà 529 Xã Sơn Hải 21319
Huyện Sơn Hà 529 Xã Sơn Thủy 21322
Huyện Sơn Hà 529 Xã Sơn Kỳ 21325
Huyện Sơn Hà 529 Xã Sơn Ba 21328
Huyện Sơn Tây 530 Xã Sơn Bua 21331
Huyện Sơn Tây 530 Xã Sơn Mùa 21334
Huyện Sơn Tây 530 Xã Sơn Liên 21335
Huyện Sơn Tây 530 Xã Sơn Tân 21337
Huyện Sơn Tây 530 Xã Sơn Màu 21338
Huyện Sơn Tây 530 Xã Sơn Dung 21340
Huyện Sơn Tây 530 Xã Sơn Long 21341
Huyện Sơn Tây 530 Xã Sơn Tinh 21343
Huyện Sơn Tây 530 Xã Sơn Lập 21346
Huyện Minh Long 531 Xã Long Sơn 21349
Huyện Minh Long 531 Xã Long Mai 21352
Huyện Minh Long 531 Xã Thanh An 21355
Huyện Minh Long 531 Xã Long Môn 21358
Huyện Minh Long 531 Xã Long Hiệp 21361
Huyện Nghĩa Hành 532 Thị trấn Chợ Chùa 21364 Thị trấn
Huyện Nghĩa Hành 532 Xã Hành Thuận 21367
Huyện Nghĩa Hành 532 Xã Hành Dũng 21370
Huyện Nghĩa Hành 532 Xã Hành Trung 21373
Huyện Nghĩa Hành 532 Xã Hành Nhân 21376
Huyện Nghĩa Hành 532 Xã Hành Đức 21379
Huyện Nghĩa Hành 532 Xã Hành Minh 21382
Huyện Nghĩa Hành 532 Xã Hành Phước 21385
Huyện Nghĩa Hành 532 Xã Hành Thiện 21388
Huyện Nghĩa Hành 532 Xã Hành Thịnh 21391
Huyện Nghĩa Hành 532 Xã Hành Tín Tây 21394
Huyện Nghĩa Hành 532 Xã Hành Tín Đông 21397
Huyện Mộ Đức 533 Thị trấn Mộ Đức 21400 Thị trấn
Huyện Mộ Đức 533 Xã Đức Lợi 21403
Huyện Mộ Đức 533 Xã Đức Thắng 21406
Huyện Mộ Đức 533 Xã Đức Nhuận 21409
Huyện Mộ Đức 533 Xã Đức Chánh 21412
Huyện Mộ Đức 533 Xã Đức Hiệp 21415
Huyện Mộ Đức 533 Xã Đức Minh 21418
Huyện Mộ Đức 533 Xã Đức Thạnh 21421
Huyện Mộ Đức 533 Xã Đức Hòa 21424
Huyện Mộ Đức 533 Xã Đức Tân 21427
Huyện Mộ Đức 533 Xã Đức Phú 21430
Huyện Mộ Đức 533 Xã Đức Phong 21433
Huyện Mộ Đức 533 Xã Đức Lân 21436
Thị xã Đức Phổ 534 Phường Nguyễn Nghiêm 21439 Phường
Thị xã Đức Phổ 534 Xã Phổ An 21442
Thị xã Đức Phổ 534 Xã Phổ Phong 21445
Thị xã Đức Phổ 534 Xã Phổ Thuận 21448
Thị xã Đức Phổ 534 Phường Phổ Văn 21451 Phường
Thị xã Đức Phổ 534 Phường Phổ Quang 21454 Phường
Thị xã Đức Phổ 534 Xã Phổ Nhơn 21457
Thị xã Đức Phổ 534 Phường Phổ Ninh 21460 Phường
Thị xã Đức Phổ 534 Phường Phổ Minh 21463 Phường
Thị xã Đức Phổ 534 Phường Phổ Vinh 21466 Phường
Thị xã Đức Phổ 534 Phường Phổ Hòa 21469 Phường
Thị xã Đức Phổ 534 Xã Phổ Cường 21472
Thị xã Đức Phổ 534 Xã Phổ Khánh 21475
Thị xã Đức Phổ 534 Phường Phổ Thạnh 21478 Phường
Thị xã Đức Phổ 534 Xã Phổ Châu 21481
Huyện Ba Tơ 535 Thị trấn Ba Tơ 21484 Thị trấn
Huyện Ba Tơ 535 Xã Ba Điền 21487
Huyện Ba Tơ 535 Xã Ba Vinh 21490
Huyện Ba Tơ 535 Xã Ba Thành 21493
Huyện Ba Tơ 535 Xã Ba Động 21496
Huyện Ba Tơ 535 Xã Ba Dinh 21499
Huyện Ba Tơ 535 Xã Ba Giang 21500
Huyện Ba Tơ 535 Xã Ba Liên 21502
Huyện Ba Tơ 535 Xã Ba Ngạc 21505
Huyện Ba Tơ 535 Xã Ba Khâm 21508
Huyện Ba Tơ 535 Xã Ba Cung 21511
Huyện Ba Tơ 535 Xã Ba Tiêu 21517
Huyện Ba Tơ 535 Xã Ba Trang 21520
Huyện Ba Tơ 535 Xã Ba Tô 21523
Huyện Ba Tơ 535 Xã Ba Bích 21526
Huyện Ba Tơ 535 Xã Ba Vì 21529
Huyện Ba Tơ 535 Xã Ba Lế 21532
Huyện Ba Tơ 535 Xã Ba Nam 21535
Huyện Ba Tơ 535 Xã Ba Xa 21538
Huyện Lý Sơn 536 Huyện