Tin Tức

Danh sách đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Sơn La

Tỉnh Sơn La có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 1 thành phố và 11 huyện, 204 đơn vị hành chính cấp thị xã, gồm 7 huyện, 9 thị trấn và 188 xã.

Quận Huyện Mã QH Phường Xã Mã PX Cấp
Thành phố Sơn La 116 Phường Chiềng Lề 03646 Phường
Thành phố Sơn La 116 Phường Tô Hiệu 03649 Phường
Thành phố Sơn La 116 Phường Quyết Thắng 03652 Phường
Thành phố Sơn La 116 Phường Quyết Tâm 03655 Phường
Thành phố Sơn La 116 Xã Chiềng Cọ 03658
Thành phố Sơn La 116 Xã Chiềng Đen 03661
Thành phố Sơn La 116 Xã Chiềng Xôm 03664
Thành phố Sơn La 116 Phường Chiềng An 03667 Phường
Thành phố Sơn La 116 Phường Chiềng Cơi 03670 Phường
Thành phố Sơn La 116 Xã Chiềng Ngần 03673
Thành phố Sơn La 116 Xã Hua La 03676
Thành phố Sơn La 116 Phường Chiềng Sinh 03679 Phường
Huyện Quỳnh Nhai 118 Xã Mường Chiên 03682
Huyện Quỳnh Nhai 118 Xã Cà Nàng 03685
Huyện Quỳnh Nhai 118 Xã Chiềng Khay 03688
Huyện Quỳnh Nhai 118 Xã Mường Giôn 03694
Huyện Quỳnh Nhai 118 Xã Pá Ma Pha Khinh 03697
Huyện Quỳnh Nhai 118 Xã Chiềng Ơn 03700
Huyện Quỳnh Nhai 118 Xã Mường Giàng 03703
Huyện Quỳnh Nhai 118 Xã Chiềng Bằng 03706
Huyện Quỳnh Nhai 118 Xã Mường Sại 03709
Huyện Quỳnh Nhai 118 Xã Nậm ét 03712
Huyện Quỳnh Nhai 118 Xã Chiềng Khoang 03718
Huyện Thuận Châu 119 Thị trấn Thuận Châu 03721 Thị trấn
Huyện Thuận Châu 119 Xã Phổng Lái 03724
Huyện Thuận Châu 119 Xã Mường é 03727
Huyện Thuận Châu 119 Xã Chiềng Pha 03730
Huyện Thuận Châu 119 Xã Chiềng La 03733
Huyện Thuận Châu 119 Xã Chiềng Ngàm 03736
Huyện Thuận Châu 119 Xã Liệp Tè 03739
Huyện Thuận Châu 119 Xã é Tòng 03742
Huyện Thuận Châu 119 Xã Phổng Lập 03745
Huyện Thuận Châu 119 Xã Phổng Lăng 03748
Huyện Thuận Châu 119 Xã Chiềng Ly 03751
Huyện Thuận Châu 119 Xã Noong Lay 03754
Huyện Thuận Châu 119 Xã Mường Khiêng 03757
Huyện Thuận Châu 119 Xã Mường Bám 03760
Huyện Thuận Châu 119 Xã Long Hẹ 03763
Huyện Thuận Châu 119 Xã Chiềng Bôm 03766
Huyện Thuận Châu 119 Xã Thôm Mòn 03769
Huyện Thuận Châu 119 Xã Tông Lạnh 03772
Huyện Thuận Châu 119 Xã Tông Cọ 03775
Huyện Thuận Châu 119 Xã Bó Mười 03778
Huyện Thuận Châu 119 Xã Co Mạ 03781
Huyện Thuận Châu 119 Xã Púng Tra 03784
Huyện Thuận Châu 119 Xã Chiềng Pấc 03787
Huyện Thuận Châu 119 Xã Nậm Lầu 03790
Huyện Thuận Châu 119 Xã Bon Phặng 03793
Huyện Thuận Châu 119 Xã Co Tòng 03796
Huyện Thuận Châu 119 Xã Muổi Nọi 03799
Huyện Thuận Châu 119 Xã Pá Lông 03802
Huyện Thuận Châu 119 Xã Bản Lầm 03805
Huyện Mường La 120 Thị trấn Ít Ong 03808 Thị trấn
Huyện Mường La 120 Xã Nậm Giôn 03811
Huyện Mường La 120 Xã Chiềng Lao 03814
Huyện Mường La 120 Xã Hua Trai 03817
Huyện Mường La 120 Xã Ngọc Chiến 03820
Huyện Mường La 120 Xã Mường Trai 03823
Huyện Mường La 120 Xã Nậm Păm 03826
Huyện Mường La 120 Xã Chiềng Muôn 03829
Huyện Mường La 120 Xã Chiềng Ân 03832
Huyện Mường La 120 Xã Pi Toong 03835
Huyện Mường La 120 Xã Chiềng Công 03838
Huyện Mường La 120 Xã Tạ Bú 03841
Huyện Mường La 120 Xã Chiềng San 03844
Huyện Mường La 120 Xã Mường Bú 03847
Huyện Mường La 120 Xã Chiềng Hoa 03850
Huyện Mường La 120 Xã Mường Chùm 03853
Huyện Bắc Yên 121 Thị trấn Bắc Yên 03856 Thị trấn
Huyện Bắc Yên 121 Xã Phiêng Ban 03859
Huyện Bắc Yên 121 Xã Hang Chú 03862
Huyện Bắc Yên 121 Xã Xím Vàng 03865
Huyện Bắc Yên 121 Xã Tà Xùa 03868
Huyện Bắc Yên 121 Xã Háng Đồng 03869
Huyện Bắc Yên 121 Xã Pắc Ngà 03871
Huyện Bắc Yên 121 Xã Làng Chếu 03874
Huyện Bắc Yên 121 Xã Chim Vàn 03877
Huyện Bắc Yên 121 Xã Mường Khoa 03880
Huyện Bắc Yên 121 Xã Song Pe 03883
Huyện Bắc Yên 121 Xã Hồng Ngài 03886
Huyện Bắc Yên 121 Xã Tạ Khoa 03889
Huyện Bắc Yên 121 Xã Hua Nhàn 03890
Huyện Bắc Yên 121 Xã Phiêng Côn 03892
Huyện Bắc Yên 121 Xã Chiềng Sại 03895
Huyện Phù Yên 122 Thị trấn Phù Yên 03898 Thị trấn
Huyện Phù Yên 122 Xã Suối Tọ 03901
Huyện Phù Yên 122 Xã Mường Thải 03904
Huyện Phù Yên 122 Xã Mường Cơi 03907
Huyện Phù Yên 122 Xã Quang Huy 03910
Huyện Phù Yên 122 Xã Huy Bắc 03913
Huyện Phù Yên 122 Xã Huy Thượng 03916
Huyện Phù Yên 122 Xã Tân Lang 03919
Huyện Phù Yên 122 Xã Gia Phù 03922
Huyện Phù Yên 122 Xã Tường Phù 03925
Huyện Phù Yên 122 Xã Huy Hạ 03928
Huyện Phù Yên 122 Xã Huy Tân 03931
Huyện Phù Yên 122 Xã Mường Lang 03934
Huyện Phù Yên 122 Xã Suối Bau 03937
Huyện Phù Yên 122 Xã Huy Tường 03940
Huyện Phù Yên 122 Xã Mường Do 03943
Huyện Phù Yên 122 Xã Sập Xa 03946
Huyện Phù Yên 122 Xã Tường Thượng 03949
Huyện Phù Yên 122 Xã Tường Tiến 03952
Huyện Phù Yên 122 Xã Tường Phong 03955
Huyện Phù Yên 122 Xã Tường Hạ 03958
Huyện Phù Yên 122 Xã Kim Bon 03961
Huyện Phù Yên 122 Xã Mường Bang 03964
Huyện Phù Yên 122 Xã Đá Đỏ 03967
Huyện Phù Yên 122 Xã Tân Phong 03970
Huyện Phù Yên 122 Xã Nam Phong 03973
Huyện Phù Yên 122 Xã Bắc Phong 03976
Huyện Mộc Châu 123 Thị trấn Mộc Châu 03979 Thị trấn
Huyện Mộc Châu 123 Thị trấn NT Mộc Châu 03982 Thị trấn
Huyện Mộc Châu 123 Xã Chiềng Sơn 03985
Huyện Mộc Châu 123 Xã Tân Hợp 03988
Huyện Mộc Châu 123 Xã Qui Hướng 03991
Huyện Mộc Châu 123 Xã Tân Lập 03997
Huyện Mộc Châu 123 Xã Nà Mường 04000
Huyện Mộc Châu 123 Xã Tà Lai 04003
Huyện Mộc Châu 123 Xã Chiềng Hắc 04012
Huyện Mộc Châu 123 Xã Hua Păng 04015
Huyện Mộc Châu 123 Xã Chiềng Khừa 04024
Huyện Mộc Châu 123 Xã Mường Sang 04027
Huyện Mộc Châu 123 Xã Đông Sang 04030
Huyện Mộc Châu 123 Xã Phiêng Luông 04033
Huyện Mộc Châu 123 Xã Lóng Sập 04045
Huyện Yên Châu 124 Thị trấn Yên Châu 04060 Thị trấn
Huyện Yên Châu 124 Xã Chiềng Đông 04063
Huyện Yên Châu 124 Xã Sập Vạt 04066
Huyện Yên Châu 124 Xã Chiềng Sàng 04069
Huyện Yên Châu 124 Xã Chiềng Pằn 04072
Huyện Yên Châu 124 Xã Viêng Lán 04075
Huyện Yên Châu 124 Xã Chiềng Hặc 04078
Huyện Yên Châu 124 Xã Mường Lựm 04081
Huyện Yên Châu 124 Xã Chiềng On 04084
Huyện Yên Châu 124 Xã Yên Sơn 04087
Huyện Yên Châu 124 Xã Chiềng Khoi 04090
Huyện Yên Châu 124 Xã Tú Nang 04093
Huyện Yên Châu 124 Xã Lóng Phiêng 04096
Huyện Yên Châu 124 Xã Phiêng Khoài 04099
Huyện Yên Châu 124 Xã Chiềng Tương 04102
Huyện Mai Sơn 125 Thị trấn Hát Lót 04105 Thị trấn
Huyện Mai Sơn 125 Xã Chiềng Sung 04108
Huyện Mai Sơn 125 Xã Mường Bằng 04111
Huyện Mai Sơn 125 Xã Chiềng Chăn 04114
Huyện Mai Sơn 125 Xã Mương Chanh 04117
Huyện Mai Sơn 125 Xã Chiềng Ban 04120
Huyện Mai Sơn 125 Xã Chiềng Mung 04123
Huyện Mai Sơn 125 Xã Mường Bon 04126
Huyện Mai Sơn 125 Xã Chiềng Chung 04129
Huyện Mai Sơn 125 Xã Chiềng Mai 04132
Huyện Mai Sơn 125 Xã Hát Lót 04135
Huyện Mai Sơn 125 Xã Nà Pó 04136
Huyện Mai Sơn 125 Xã Cò Nòi 04138
Huyện Mai Sơn 125 Xã Chiềng Nơi 04141
Huyện Mai Sơn 125 Xã Phiêng Cằm 04144
Huyện Mai Sơn 125 Xã Chiềng Dong 04147
Huyện Mai Sơn 125 Xã Chiềng Kheo 04150
Huyện Mai Sơn 125 Xã Chiềng Ve 04153
Huyện Mai Sơn 125 Xã Chiềng Lương 04156
Huyện Mai Sơn 125 Xã Phiêng Pằn 04159
Huyện Mai Sơn 125 Xã Nà Ơt 04162
Huyện Mai Sơn 125 Xã Tà Hộc 04165
Huyện Sông Mã 126 Thị trấn Sông Mã 04168 Thị trấn
Huyện Sông Mã 126 Xã Bó Sinh 04171
Huyện Sông Mã 126 Xã Pú Pẩu 04174
Huyện Sông Mã 126 Xã Chiềng Phung 04177
Huyện Sông Mã 126 Xã Chiềng En 04180
Huyện Sông Mã 126 Xã Mường Lầm 04183
Huyện Sông Mã 126 Xã Nậm Ty 04186
Huyện Sông Mã 126 Xã Đứa Mòn 04189
Huyện Sông Mã 126 Xã Yên Hưng 04192
Huyện Sông Mã 126 Xã Chiềng Sơ 04195
Huyện Sông Mã 126 Xã Nà Nghịu 04198
Huyện Sông Mã 126 Xã Nậm Mằn 04201
Huyện Sông Mã 126 Xã Chiềng Khoong 04204
Huyện Sông Mã 126 Xã Chiềng Cang 04207
Huyện Sông Mã 126 Xã Huổi Một 04210
Huyện Sông Mã 126 Xã Mường Sai 04213
Huyện Sông Mã 126 Xã Mường Cai 04216
Huyện Sông Mã 126 Xã Mường Hung 04219
Huyện Sông Mã 126 Xã Chiềng Khương 04222
Huyện Sốp Cộp 127 Xã Sam Kha 04225
Huyện Sốp Cộp 127 Xã Púng Bánh 04228
Huyện Sốp Cộp 127 Xã Sốp Cộp 04231
Huyện Sốp Cộp 127 Xã Dồm Cang 04234
Huyện Sốp Cộp 127 Xã Nậm Lạnh 04237
Huyện Sốp Cộp 127 Xã Mường Lèo 04240
Huyện Sốp Cộp 127 Xã Mường Và 04243
Huyện Sốp Cộp 127 Xã Mường Lạn 04246
Huyện Vân Hồ 128 Xã Suối Bàng 03994
Huyện Vân Hồ 128 Xã Song Khủa 04006
Huyện Vân Hồ 128 Xã Liên Hoà 04009
Huyện Vân Hồ 128 Xã Tô Múa 04018
Huyện Vân Hồ 128 Xã Mường Tè 04021
Huyện Vân Hồ 128 Xã Chiềng Khoa 04036
Huyện Vân Hồ 128 Xã Mường Men 04039
Huyện Vân Hồ 128 Xã Quang Minh 04042
Huyện Vân Hồ 128 Xã Vân Hồ 04048
Huyện Vân Hồ 128 Xã Lóng Luông 04051
Huyện Vân Hồ 128 Xã Chiềng Yên 04054
Huyện Vân Hồ 128 Xã Chiềng Xuân 04056
Huyện Vân Hồ 128 Xã Xuân Nha 04057
Huyện Vân Hồ 128 Xã Tân Xuân 04058