Tỉnh Tây Ninh có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 2 thị xã và 6 huyện, và 94 đơn vị hành chính cấp thị xã, bao gồm 17 huyện, 6 thị xã và 71 thị trấn.

Quận Huyện Mã QH Phường Xã Mã PX Cấp
Thành phố Tây Ninh 703 Phường 1 25456 Phường
Thành phố Tây Ninh 703 Phường 3 25459 Phường
Thành phố Tây Ninh 703 Phường 4 25462 Phường
Thành phố Tây Ninh 703 Phường Hiệp Ninh 25465 Phường
Thành phố Tây Ninh 703 Phường 2 25468 Phường
Thành phố Tây Ninh 703 Xã Thạnh Tân 25471
Thành phố Tây Ninh 703 Xã Tân Bình 25474
Thành phố Tây Ninh 703 Xã Bình Minh 25477
Thành phố Tây Ninh 703 Phường Ninh Sơn 25480 Phường
Thành phố Tây Ninh 703 Phường Ninh Thạnh 25483 Phường
Huyện Tân Biên 705 Thị trấn Tân Biên 25486 Thị trấn
Huyện Tân Biên 705 Xã Tân Lập 25489
Huyện Tân Biên 705 Xã Thạnh Bắc 25492
Huyện Tân Biên 705 Xã Tân Bình 25495
Huyện Tân Biên 705 Xã Thạnh Bình 25498
Huyện Tân Biên 705 Xã Thạnh Tây 25501
Huyện Tân Biên 705 Xã Hòa Hiệp 25504
Huyện Tân Biên 705 Xã Tân Phong 25507
Huyện Tân Biên 705 Xã Mỏ Công 25510
Huyện Tân Biên 705 Xã Trà Vong 25513
Huyện Tân Châu 706 Thị trấn Tân Châu 25516 Thị trấn
Huyện Tân Châu 706 Xã Tân Hà 25519
Huyện Tân Châu 706 Xã Tân Đông 25522
Huyện Tân Châu 706 Xã Tân Hội 25525
Huyện Tân Châu 706 Xã Tân Hòa 25528
Huyện Tân Châu 706 Xã Suối Ngô 25531
Huyện Tân Châu 706 Xã Suối Dây 25534
Huyện Tân Châu 706 Xã Tân Hiệp 25537
Huyện Tân Châu 706 Xã Thạnh Đông 25540
Huyện Tân Châu 706 Xã Tân Thành 25543
Huyện Tân Châu 706 Xã Tân Phú 25546
Huyện Tân Châu 706 Xã Tân Hưng 25549
Huyện Dương Minh Châu 707 Thị trấn Dương Minh Châu 25552 Thị trấn
Huyện Dương Minh Châu 707 Xã Suối Đá 25555
Huyện Dương Minh Châu 707 Xã Phan 25558
Huyện Dương Minh Châu 707 Xã Phước Ninh 25561
Huyện Dương Minh Châu 707 Xã Phước Minh 25564
Huyện Dương Minh Châu 707 Xã Bàu Năng 25567
Huyện Dương Minh Châu 707 Xã Chà Là 25570
Huyện Dương Minh Châu 707 Xã Cầu Khởi 25573
Huyện Dương Minh Châu 707 Xã Bến Củi 25576
Huyện Dương Minh Châu 707 Xã Lộc Ninh 25579
Huyện Dương Minh Châu 707 Xã Truông Mít 25582
Huyện Châu Thành 708 Thị trấn Châu Thành 25585 Thị trấn
Huyện Châu Thành 708 Xã Hảo Đước 25588
Huyện Châu Thành 708 Xã Phước Vinh 25591
Huyện Châu Thành 708 Xã Đồng Khởi 25594
Huyện Châu Thành 708 Xã Thái Bình 25597
Huyện Châu Thành 708 Xã An Cơ 25600
Huyện Châu Thành 708 Xã Biên Giới 25603
Huyện Châu Thành 708 Xã Hòa Thạnh 25606
Huyện Châu Thành 708 Xã Trí Bình 25609
Huyện Châu Thành 708 Xã Hòa Hội 25612
Huyện Châu Thành 708 Xã An Bình 25615
Huyện Châu Thành 708 Xã Thanh Điền 25618
Huyện Châu Thành 708 Xã Thành Long 25621
Huyện Châu Thành 708 Xã Ninh Điền 25624
Huyện Châu Thành 708 Xã Long Vĩnh 25627
Thị xã Hòa Thành 709 Phường Long Hoa 25630 Phường
Thị xã Hòa Thành 709 Phường Hiệp Tân 25633 Phường
Thị xã Hòa Thành 709 Phường Long Thành Bắc 25636 Phường
Thị xã Hòa Thành 709 Xã Trường Hòa 25639
Thị xã Hòa Thành 709 Xã Trường Đông 25642
Thị xã Hòa Thành 709 Phường Long Thành Trung 25645 Phường
Thị xã Hòa Thành 709 Xã Trường Tây 25648
Thị xã Hòa Thành 709 Xã Long Thành Nam 25651
Huyện Gò Dầu 710 Thị trấn Gò Dầu 25654 Thị trấn
Huyện Gò Dầu 710 Xã Thạnh Đức 25657
Huyện Gò Dầu 710 Xã Cẩm Giang 25660
Huyện Gò Dầu 710 Xã Hiệp Thạnh 25663
Huyện Gò Dầu 710 Xã Bàu Đồn 25666
Huyện Gò Dầu 710 Xã Phước Thạnh 25669
Huyện Gò Dầu 710 Xã Phước Đông 25672
Huyện Gò Dầu 710 Xã Phước Trạch 25675
Huyện Gò Dầu 710 Xã Thanh Phước 25678
Huyện Bến Cầu 711 Thị trấn Bến Cầu 25681 Thị trấn
Huyện Bến Cầu 711 Xã Long Chữ 25684
Huyện Bến Cầu 711 Xã Long Phước 25687
Huyện Bến Cầu 711 Xã Long Giang 25690
Huyện Bến Cầu 711 Xã Tiên Thuận 25693
Huyện Bến Cầu 711 Xã Long Khánh 25696
Huyện Bến Cầu 711 Xã Lợi Thuận 25699
Huyện Bến Cầu 711 Xã Long Thuận 25702
Huyện Bến Cầu 711 Xã An Thạnh 25705
Thị xã Trảng Bàng 712 Phường Trảng Bàng 25708 Phường
Thị xã Trảng Bàng 712 Xã Đôn Thuận 25711
Thị xã Trảng Bàng 712 Xã Hưng Thuận 25714
Thị xã Trảng Bàng 712 Phường Lộc Hưng 25717 Phường
Thị xã Trảng Bàng 712 Phường Gia Lộc 25720 Phường
Thị xã Trảng Bàng 712 Phường Gia Bình 25723 Phường
Thị xã Trảng Bàng 712 Xã Phước Bình 25729
Thị xã Trảng Bàng 712 Phường An Tịnh 25732 Phường
Thị xã Trảng Bàng 712 Phường An Hòa 25735 Phường
Thị xã Trảng Bàng 712 Xã Phước Chỉ 25738