Tỉnh Thái Nguyên có quyền quản lý đối với 9 đơn vị cấp huyện, bao gồm 2 thành phố, 1 thị xã, 6 huyện và 178 đơn vị hành chính cấp thị xã, bao gồm 32 huyện, 9 thị trấn và 137 thị trấn.

Quận Huyện Mã QH Phường Xã Mã PX Cấp
Thành phố Thái Nguyên 164 Phường Quán Triều 05431 Phường
Thành phố Thái Nguyên 164 Phường Quang Vinh 05434 Phường
Thành phố Thái Nguyên 164 Phường Túc Duyên 05437 Phường
Thành phố Thái Nguyên 164 Phường Hoàng Văn Thụ 05440 Phường
Thành phố Thái Nguyên 164 Phường Trưng Vương 05443 Phường
Thành phố Thái Nguyên 164 Phường Quang Trung 05446 Phường
Thành phố Thái Nguyên 164 Phường Phan Đình Phùng 05449 Phường
Thành phố Thái Nguyên 164 Phường Tân Thịnh 05452 Phường
Thành phố Thái Nguyên 164 Phường Thịnh Đán 05455 Phường
Thành phố Thái Nguyên 164 Phường Đồng Quang 05458 Phường
Thành phố Thái Nguyên 164 Phường Gia Sàng 05461 Phường
Thành phố Thái Nguyên 164 Phường Tân Lập 05464 Phường
Thành phố Thái Nguyên 164 Phường Cam Giá 05467 Phường
Thành phố Thái Nguyên 164 Phường Phú Xá 05470 Phường
Thành phố Thái Nguyên 164 Phường Hương Sơn 05473 Phường
Thành phố Thái Nguyên 164 Phường Trung Thành 05476 Phường
Thành phố Thái Nguyên 164 Phường Tân Thành 05479 Phường
Thành phố Thái Nguyên 164 Phường Tân Long 05482 Phường
Thành phố Thái Nguyên 164 Xã Phúc Hà 05485
Thành phố Thái Nguyên 164 Xã Phúc Xuân 05488
Thành phố Thái Nguyên 164 Xã Quyết Thắng 05491
Thành phố Thái Nguyên 164 Xã Phúc Trìu 05494
Thành phố Thái Nguyên 164 Xã Thịnh Đức 05497
Thành phố Thái Nguyên 164 Phường Tích Lương 05500 Phường
Thành phố Thái Nguyên 164 Xã Tân Cương 05503
Thành phố Thái Nguyên 164 Xã Sơn Cẩm 05653
Thành phố Thái Nguyên 164 Phường Chùa Hang 05659 Phường
Thành phố Thái Nguyên 164 Xã Cao Ngạn 05695
Thành phố Thái Nguyên 164 Xã Linh Sơn 05701
Thành phố Thái Nguyên 164 Phường Đồng Bẩm 05710 Phường
Thành phố Thái Nguyên 164 Xã Huống Thượng 05713
Thành phố Thái Nguyên 164 Xã Đồng Liên 05914
Thành phố Sông Công 165 Phường Lương Sơn 05506 Phường
Thành phố Sông Công 165 Phường Châu Sơn 05509 Phường
Thành phố Sông Công 165 Phường Mỏ Chè 05512 Phường
Thành phố Sông Công 165 Phường Cải Đan 05515 Phường
Thành phố Sông Công 165 Phường Thắng Lợi 05518 Phường
Thành phố Sông Công 165 Phường Phố Cò 05521 Phường
Thành phố Sông Công 165 Xã Tân Quang 05527
Thành phố Sông Công 165 Phường Bách Quang 05528 Phường
Thành phố Sông Công 165 Xã Bình Sơn 05530
Thành phố Sông Công 165 Xã Bá Xuyên 05533
Huyện Định Hóa 167 Thị trấn Chợ Chu 05536 Thị trấn
Huyện Định Hóa 167 Xã Linh Thông 05539
Huyện Định Hóa 167 Xã Lam Vỹ 05542
Huyện Định Hóa 167 Xã Quy Kỳ 05545
Huyện Định Hóa 167 Xã Tân Thịnh 05548
Huyện Định Hóa 167 Xã Kim Phượng 05551
Huyện Định Hóa 167 Xã Bảo Linh 05554
Huyện Định Hóa 167 Xã Phúc Chu 05560
Huyện Định Hóa 167 Xã Tân Dương 05563
Huyện Định Hóa 167 Xã Phượng Tiến 05566
Huyện Định Hóa 167 Xã Bảo Cường 05569
Huyện Định Hóa 167 Xã Đồng Thịnh 05572
Huyện Định Hóa 167 Xã Định Biên 05575
Huyện Định Hóa 167 Xã Thanh Định 05578
Huyện Định Hóa 167 Xã Trung Hội 05581
Huyện Định Hóa 167 Xã Trung Lương 05584
Huyện Định Hóa 167 Xã Bình Yên 05587
Huyện Định Hóa 167 Xã Điềm Mặc 05590
Huyện Định Hóa 167 Xã Phú Tiến 05593
Huyện Định Hóa 167 Xã Bộc Nhiêu 05596
Huyện Định Hóa 167 Xã Sơn Phú 05599
Huyện Định Hóa 167 Xã Phú Đình 05602
Huyện Định Hóa 167 Xã Bình Thành 05605
Huyện Phú Lương 168 Thị trấn Giang Tiên 05608 Thị trấn
Huyện Phú Lương 168 Thị trấn Đu 05611 Thị trấn
Huyện Phú Lương 168 Xã Yên Ninh 05614
Huyện Phú Lương 168 Xã Yên Trạch 05617
Huyện Phú Lương 168 Xã Yên Đổ 05620
Huyện Phú Lương 168 Xã Yên Lạc 05623
Huyện Phú Lương 168 Xã Ôn Lương 05626
Huyện Phú Lương 168 Xã Động Đạt 05629
Huyện Phú Lương 168 Xã Phủ Lý 05632
Huyện Phú Lương 168 Xã Phú Đô 05635
Huyện Phú Lương 168 Xã Hợp Thành 05638
Huyện Phú Lương 168 Xã Tức Tranh 05641
Huyện Phú Lương 168 Xã Phấn Mễ 05644
Huyện Phú Lương 168 Xã Vô Tranh 05647
Huyện Phú Lương 168 Xã Cổ Lũng 05650
Huyện Đồng Hỷ 169 Thị trấn Sông Cầu 05656 Thị trấn
Huyện Đồng Hỷ 169 Thị trấn Trại Cau 05662 Thị trấn
Huyện Đồng Hỷ 169 Xã Văn Lăng 05665
Huyện Đồng Hỷ 169 Xã Tân Long 05668
Huyện Đồng Hỷ 169 Xã Hòa Bình 05671
Huyện Đồng Hỷ 169 Xã Quang Sơn 05674
Huyện Đồng Hỷ 169 Xã Minh Lập 05677
Huyện Đồng Hỷ 169 Xã Văn Hán 05680
Huyện Đồng Hỷ 169 Xã Hóa Trung 05683
Huyện Đồng Hỷ 169 Xã Khe Mo 05686
Huyện Đồng Hỷ 169 Xã Cây Thị 05689
Huyện Đồng Hỷ 169 Xã Hóa Thượng 05692
Huyện Đồng Hỷ 169 Xã Hợp Tiến 05698
Huyện Đồng Hỷ 169 Xã Tân Lợi 05704
Huyện Đồng Hỷ 169 Xã Nam Hòa 05707
Huyện Võ Nhai 170 Thị trấn Đình Cả 05716 Thị trấn
Huyện Võ Nhai 170 Xã Sảng Mộc 05719
Huyện Võ Nhai 170 Xã Nghinh Tường 05722
Huyện Võ Nhai 170 Xã Thần Xa 05725
Huyện Võ Nhai 170 Xã Vũ Chấn 05728
Huyện Võ Nhai 170 Xã Thượng Nung 05731
Huyện Võ Nhai 170 Xã Phú Thượng 05734
Huyện Võ Nhai 170 Xã Cúc Đường 05737
Huyện Võ Nhai 170 Xã La Hiên 05740
Huyện Võ Nhai 170 Xã Lâu Thượng 05743
Huyện Võ Nhai 170 Xã Tràng Xá 05746
Huyện Võ Nhai 170 Xã Phương Giao 05749
Huyện Võ Nhai 170 Xã Liên Minh 05752
Huyện Võ Nhai 170 Xã Dân Tiến 05755
Huyện Võ Nhai 170 Xã Bình Long 05758
Huyện Đại Từ 171 Thị trấn Hùng Sơn 05761 Thị trấn
Huyện Đại Từ 171 Thị trấn Quân Chu 05764 Thị trấn
Huyện Đại Từ 171 Xã Phúc Lương 05767
Huyện Đại Từ 171 Xã Minh Tiến 05770
Huyện Đại Từ 171 Xã Yên Lãng 05773
Huyện Đại Từ 171 Xã Đức Lương 05776
Huyện Đại Từ 171 Xã Phú Cường 05779
Huyện Đại Từ 171 Xã Na Mao 05782
Huyện Đại Từ 171 Xã Phú Lạc 05785
Huyện Đại Từ 171 Xã Tân Linh 05788
Huyện Đại Từ 171 Xã Phú Thịnh 05791
Huyện Đại Từ 171 Xã Phục Linh 05794
Huyện Đại Từ 171 Xã Phú Xuyên 05797
Huyện Đại Từ 171 Xã Bản Ngoại 05800
Huyện Đại Từ 171 Xã Tiên Hội 05803
Huyện Đại Từ 171 Xã Cù Vân 05809
Huyện Đại Từ 171 Xã Hà Thượng 05812
Huyện Đại Từ 171 Xã La Bằng 05815
Huyện Đại Từ 171 Xã Hoàng Nông 05818
Huyện Đại Từ 171 Xã Khôi Kỳ 05821
Huyện Đại Từ 171 Xã An Khánh 05824
Huyện Đại Từ 171 Xã Tân Thái 05827
Huyện Đại Từ 171 Xã Bình Thuận 05830
Huyện Đại Từ 171 Xã Lục Ba 05833
Huyện Đại Từ 171 Xã Mỹ Yên 05836
Huyện Đại Từ 171 Xã Vạn Thọ 05839
Huyện Đại Từ 171 Xã Văn Yên 05842
Huyện Đại Từ 171 Xã Ký Phú 05845
Huyện Đại Từ 171 Xã Cát Nê 05848
Huyện Đại Từ 171 Xã Quân Chu 05851
Thị xã Phổ Yên 172 Phường Bãi Bông 05854 Phường
Thị xã Phổ Yên 172 Phường Bắc Sơn 05857 Phường
Thị xã Phổ Yên 172 Phường Ba Hàng 05860 Phường
Thị xã Phổ Yên 172 Xã Phúc Tân 05863
Thị xã Phổ Yên 172 Xã Phúc Thuận 05866
Thị xã Phổ Yên 172 Xã Hồng Tiến 05869
Thị xã Phổ Yên 172 Xã Minh Đức 05872
Thị xã Phổ Yên 172 Xã Đắc Sơn 05875
Thị xã Phổ Yên 172 Phường Đồng Tiến 05878 Phường
Thị xã Phổ Yên 172 Xã Thành Công 05881
Thị xã Phổ Yên 172 Xã Tiên Phong 05884
Thị xã Phổ Yên 172 Xã Vạn Phái 05887
Thị xã Phổ Yên 172 Xã Nam Tiến 05890
Thị xã Phổ Yên 172 Xã Tân Hương 05893
Thị xã Phổ Yên 172 Xã Đông Cao 05896
Thị xã Phổ Yên 172 Xã Trung Thành 05899
Thị xã Phổ Yên 172 Xã Tân Phú 05902
Thị xã Phổ Yên 172 Xã Thuận Thành 05905
Huyện Phú Bình 173 Thị trấn Hương Sơn 05908 Thị trấn
Huyện Phú Bình 173 Xã Bàn Đạt 05911
Huyện Phú Bình 173 Xã Tân Khánh 05917
Huyện Phú Bình 173 Xã Tân Kim 05920
Huyện Phú Bình 173 Xã Tân Thành 05923
Huyện Phú Bình 173 Xã Đào Xá 05926
Huyện Phú Bình 173 Xã Bảo Lý 05929
Huyện Phú Bình 173 Xã Thượng Đình 05932
Huyện Phú Bình 173 Xã Tân Hòa 05935
Huyện Phú Bình 173 Xã Nhã Lộng 05938
Huyện Phú Bình 173 Xã Điềm Thụy 05941
Huyện Phú Bình 173 Xã Xuân Phương 05944
Huyện Phú Bình 173 Xã Tân Đức 05947
Huyện Phú Bình 173 Xã Úc Kỳ 05950
Huyện Phú Bình 173 Xã Lương Phú 05953
Huyện Phú Bình 173 Xã Nga My 05956
Huyện Phú Bình 173 Xã Kha Sơn 05959
Huyện Phú Bình 173 Xã Thanh Ninh 05962
Huyện Phú Bình 173 Xã Dương Thành 05965
Huyện Phú Bình 173 Xã Hà Châu 05968