Tin Tức

Danh sách đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Tuyên Quang

Tỉnh Tuyên Quang có thẩm quyền đối với 7 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 6 huyện và 138 đơn vị hành chính cấp thị xã, bao gồm 10 huyện, 4 thị trấn và 124 xã.

Quận Huyện Mã QH Phường Xã Mã PX Cấp
Thành phố Tuyên Quang 070 Phường Phan Thiết 02200 Phường
Thành phố Tuyên Quang 070 Phường Minh Xuân 02203 Phường
Thành phố Tuyên Quang 070 Phường Tân Quang 02206 Phường
Thành phố Tuyên Quang 070 Xã Tràng Đà 02209
Thành phố Tuyên Quang 070 Phường Nông Tiến 02212 Phường
Thành phố Tuyên Quang 070 Phường Ỷ La 02215 Phường
Thành phố Tuyên Quang 070 Phường Tân Hà 02216 Phường
Thành phố Tuyên Quang 070 Phường Hưng Thành 02218 Phường
Thành phố Tuyên Quang 070 Xã Kim Phú 02497
Thành phố Tuyên Quang 070 Xã An Khang 02503
Thành phố Tuyên Quang 070 Phường Mỹ Lâm 02509 Phường
Thành phố Tuyên Quang 070 Phường An Tường 02512 Phường
Thành phố Tuyên Quang 070 Xã Lưỡng Vượng 02515
Thành phố Tuyên Quang 070 Xã Thái Long 02521
Thành phố Tuyên Quang 070 Phường Đội Cấn 02524 Phường
Huyện Lâm Bình 071 Xã Phúc Yên 02233
Huyện Lâm Bình 071 Xã Xuân Lập 02242
Huyện Lâm Bình 071 Xã Khuôn Hà 02251
Huyện Lâm Bình 071 Xã Lăng Can 02266
Huyện Lâm Bình 071 Xã Thượng Lâm 02269
Huyện Lâm Bình 071 Xã Bình An 02290
Huyện Lâm Bình 071 Xã Hồng Quang 02293
Huyện Lâm Bình 071 Xã Thổ Bình 02296
Huyện Na Hang 072 Thị trấn Na Hang 02221 Thị trấn
Huyện Na Hang 072 Xã Sinh Long 02227
Huyện Na Hang 072 Xã Thượng Giáp 02230
Huyện Na Hang 072 Xã Thượng Nông 02239
Huyện Na Hang 072 Xã Côn Lôn 02245
Huyện Na Hang 072 Xã Yên Hoa 02248
Huyện Na Hang 072 Xã Hồng Thái 02254
Huyện Na Hang 072 Xã Đà Vị 02260
Huyện Na Hang 072 Xã Khau Tinh 02263
Huyện Na Hang 072 Xã Sơn Phú 02275
Huyện Na Hang 072 Xã Năng Khả 02281
Huyện Na Hang 072 Xã Thanh Tương 02284
Huyện Chiêm Hóa 073 Thị trấn Vĩnh Lộc 02287 Thị trấn
Huyện Chiêm Hóa 073 Xã Phúc Sơn 02299
Huyện Chiêm Hóa 073 Xã Minh Quang 02302
Huyện Chiêm Hóa 073 Xã Trung Hà 02305
Huyện Chiêm Hóa 073 Xã Tân Mỹ 02308
Huyện Chiêm Hóa 073 Xã Hà Lang 02311
Huyện Chiêm Hóa 073 Xã Hùng Mỹ 02314
Huyện Chiêm Hóa 073 Xã Yên Lập 02317
Huyện Chiêm Hóa 073 Xã Tân An 02320
Huyện Chiêm Hóa 073 Xã Bình Phú 02323
Huyện Chiêm Hóa 073 Xã Xuân Quang 02326
Huyện Chiêm Hóa 073 Xã Ngọc Hội 02329
Huyện Chiêm Hóa 073 Xã Phú Bình 02332
Huyện Chiêm Hóa 073 Xã Hòa Phú 02335
Huyện Chiêm Hóa 073 Xã Phúc Thịnh 02338
Huyện Chiêm Hóa 073 Xã Kiên Đài 02341
Huyện Chiêm Hóa 073 Xã Tân Thịnh 02344
Huyện Chiêm Hóa 073 Xã Trung Hòa 02347
Huyện Chiêm Hóa 073 Xã Kim Bình 02350
Huyện Chiêm Hóa 073 Xã Hòa An 02353
Huyện Chiêm Hóa 073 Xã Vinh Quang 02356
Huyện Chiêm Hóa 073 Xã Tri Phú 02359
Huyện Chiêm Hóa 073 Xã Nhân Lý 02362
Huyện Chiêm Hóa 073 Xã Yên Nguyên 02365
Huyện Chiêm Hóa 073 Xã Linh Phú 02368
Huyện Chiêm Hóa 073 Xã Bình Nhân 02371
Huyện Hàm Yên 074 Thị trấn Tân Yên 02374 Thị trấn
Huyện Hàm Yên 074 Xã Yên Thuận 02377
Huyện Hàm Yên 074 Xã Bạch Xa 02380
Huyện Hàm Yên 074 Xã Minh Khương 02383
Huyện Hàm Yên 074 Xã Yên Lâm 02386
Huyện Hàm Yên 074 Xã Minh Dân 02389
Huyện Hàm Yên 074 Xã Phù Lưu 02392
Huyện Hàm Yên 074 Xã Minh Hương 02395
Huyện Hàm Yên 074 Xã Yên Phú 02398
Huyện Hàm Yên 074 Xã Tân Thành 02401
Huyện Hàm Yên 074 Xã Bình Xa 02404
Huyện Hàm Yên 074 Xã Thái Sơn 02407
Huyện Hàm Yên 074 Xã Nhân Mục 02410
Huyện Hàm Yên 074 Xã Thành Long 02413
Huyện Hàm Yên 074 Xã Bằng Cốc 02416
Huyện Hàm Yên 074 Xã Thái Hòa 02419
Huyện Hàm Yên 074 Xã Đức Ninh 02422
Huyện Hàm Yên 074 Xã Hùng Đức 02425
Huyện Yên Sơn 075 Xã Quí Quân 02431
Huyện Yên Sơn 075 Xã Lực Hành 02434
Huyện Yên Sơn 075 Xã Kiến Thiết 02437
Huyện Yên Sơn 075 Xã Trung Minh 02440
Huyện Yên Sơn 075 Xã Chiêu Yên 02443
Huyện Yên Sơn 075 Xã Trung Trực 02446
Huyện Yên Sơn 075 Xã Xuân Vân 02449
Huyện Yên Sơn 075 Xã Phúc Ninh 02452
Huyện Yên Sơn 075 Xã Hùng Lợi 02455
Huyện Yên Sơn 075 Xã Trung Sơn 02458
Huyện Yên Sơn 075 Xã Tân Tiến 02461
Huyện Yên Sơn 075 Xã Tứ Quận 02464
Huyện Yên Sơn 075 Xã Đạo Viện 02467
Huyện Yên Sơn 075 Xã Tân Long 02470
Huyện Yên Sơn 075 Xã Thắng Quân 02473
Huyện Yên Sơn 075 Xã Kim Quan 02476
Huyện Yên Sơn 075 Xã Lang Quán 02479
Huyện Yên Sơn 075 Xã Phú Thịnh 02482
Huyện Yên Sơn 075 Xã Công Đa 02485
Huyện Yên Sơn 075 Xã Trung Môn 02488
Huyện Yên Sơn 075 Xã Chân Sơn 02491
Huyện Yên Sơn 075 Xã Thái Bình 02494
Huyện Yên Sơn 075 Xã Tiến Bộ 02500
Huyện Yên Sơn 075 Xã Mỹ Bằng 02506
Huyện Yên Sơn 075 Xã Hoàng Khai 02518
Huyện Yên Sơn 075 Xã Nhữ Hán 02527
Huyện Yên Sơn 075 Xã Nhữ Khê 02530
Huyện Yên Sơn 075 Xã Đội Bình 02533
Huyện Sơn Dương 076 Thị trấn Sơn Dương 02536 Thị trấn
Huyện Sơn Dương 076 Xã Trung Yên 02539
Huyện Sơn Dương 076 Xã Minh Thanh 02542
Huyện Sơn Dương 076 Xã Tân Trào 02545
Huyện Sơn Dương 076 Xã Vĩnh Lợi 02548
Huyện Sơn Dương 076 Xã Thượng Ấm 02551
Huyện Sơn Dương 076 Xã Bình Yên 02554
Huyện Sơn Dương 076 Xã Lương Thiện 02557
Huyện Sơn Dương 076 Xã Tú Thịnh 02560
Huyện Sơn Dương 076 Xã Cấp Tiến 02563
Huyện Sơn Dương 076 Xã Hợp Thành 02566
Huyện Sơn Dương 076 Xã Phúc Ứng 02569
Huyện Sơn Dương 076 Xã Đông Thọ 02572
Huyện Sơn Dương 076 Xã Kháng Nhật 02575
Huyện Sơn Dương 076 Xã Hợp Hòa 02578
Huyện Sơn Dương 076 Xã Quyết Thắng 02584
Huyện Sơn Dương 076 Xã Đồng Quý 02587
Huyện Sơn Dương 076 Xã Tân Thanh 02590
Huyện Sơn Dương 076 Xã Vân Sơn 02593
Huyện Sơn Dương 076 Xã Văn Phú 02596
Huyện Sơn Dương 076 Xã Chi Thiết 02599
Huyện Sơn Dương 076 Xã Đông Lợi 02602
Huyện Sơn Dương 076 Xã Thiện Kế 02605
Huyện Sơn Dương 076 Xã Hồng Lạc 02608
Huyện Sơn Dương 076 Xã Phú Lương 02611
Huyện Sơn Dương 076 Xã Ninh Lai 02614
Huyện Sơn Dương 076 Xã Đại Phú 02617
Huyện Sơn Dương 076 Xã Sơn Nam 02620
Huyện Sơn Dương 076 Xã Hào Phú 02623
Huyện Sơn Dương 076 Xã Tam Đa 02626
Huyện Sơn Dương 076 Xã Trường Sinh 02632