Tỉnh Vĩnh Phúc có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 2 thành phố và 7 huyện, 136 đơn vị hành chính cấp thị xã, gồm 15 huyện, 16 thị xã và 105 thị trấn.

Quận Huyện Mã QH Phường Xã Mã PX Cấp
Thành phố Vĩnh Yên 243 Phường Tích Sơn 08707 Phường
Thành phố Vĩnh Yên 243 Phường Liên Bảo 08710 Phường
Thành phố Vĩnh Yên 243 Phường Hội Hợp 08713 Phường
Thành phố Vĩnh Yên 243 Phường Đống Đa 08716 Phường
Thành phố Vĩnh Yên 243 Phường Ngô Quyền 08719 Phường
Thành phố Vĩnh Yên 243 Phường Đồng Tâm 08722 Phường
Thành phố Vĩnh Yên 243 Xã Định Trung 08725
Thành phố Vĩnh Yên 243 Phường Khai Quang 08728 Phường
Thành phố Vĩnh Yên 243 Xã Thanh Trù 08731
Thành phố Phúc Yên 244 Phường Trưng Trắc 08734 Phường
Thành phố Phúc Yên 244 Phường Hùng Vương 08737 Phường
Thành phố Phúc Yên 244 Phường Trưng Nhị 08740 Phường
Thành phố Phúc Yên 244 Phường Phúc Thắng 08743 Phường
Thành phố Phúc Yên 244 Phường Xuân Hoà 08746 Phường
Thành phố Phúc Yên 244 Phường Đồng Xuân 08747 Phường
Thành phố Phúc Yên 244 Xã Ngọc Thanh 08749
Thành phố Phúc Yên 244 Xã Cao Minh 08752
Thành phố Phúc Yên 244 Phường Nam Viêm 08755 Phường
Thành phố Phúc Yên 244 Phường Tiền Châu 08758 Phường
Huyện Lập Thạch 246 Thị trấn Lập Thạch 08761 Thị trấn
Huyện Lập Thạch 246 Xã Quang Sơn 08764
Huyện Lập Thạch 246 Xã Ngọc Mỹ 08767
Huyện Lập Thạch 246 Xã Hợp Lý 08770
Huyện Lập Thạch 246 Xã Bắc Bình 08785
Huyện Lập Thạch 246 Xã Thái Hòa 08788
Huyện Lập Thạch 246 Thị trấn Hoa Sơn 08789 Thị trấn
Huyện Lập Thạch 246 Xã Liễn Sơn 08791
Huyện Lập Thạch 246 Xã Xuân Hòa 08794
Huyện Lập Thạch 246 Xã Vân Trục 08797
Huyện Lập Thạch 246 Xã Liên Hòa 08812
Huyện Lập Thạch 246 Xã Tử Du 08815
Huyện Lập Thạch 246 Xã Bàn Giản 08833
Huyện Lập Thạch 246 Xã Xuân Lôi 08836
Huyện Lập Thạch 246 Xã Đồng Ích 08839
Huyện Lập Thạch 246 Xã Tiên Lữ 08842
Huyện Lập Thạch 246 Xã Văn Quán 08845
Huyện Lập Thạch 246 Xã Đình Chu 08857
Huyện Lập Thạch 246 Xã Triệu Đề 08863
Huyện Lập Thạch 246 Xã Sơn Đông 08866
Huyện Tam Dương 247 Thị trấn Hợp Hòa 08869 Thị trấn
Huyện Tam Dương 247 Xã Hoàng Hoa 08872
Huyện Tam Dương 247 Xã Đồng Tĩnh 08875
Huyện Tam Dương 247 Xã Kim Long 08878
Huyện Tam Dương 247 Xã Hướng Đạo 08881
Huyện Tam Dương 247 Xã Đạo Tú 08884
Huyện Tam Dương 247 Xã An Hòa 08887
Huyện Tam Dương 247 Xã Thanh Vân 08890
Huyện Tam Dương 247 Xã Duy Phiên 08893
Huyện Tam Dương 247 Xã Hoàng Đan 08896
Huyện Tam Dương 247 Xã Hoàng Lâu 08899
Huyện Tam Dương 247 Xã Vân Hội 08902
Huyện Tam Dương 247 Xã Hợp Thịnh 08905
Huyện Tam Đảo 248 Thị trấn Tam Đảo 08908 Thị trấn
Huyện Tam Đảo 248 Thị trấn Hợp Châu 08911 Thị trấn
Huyện Tam Đảo 248 Xã Đạo Trù 08914
Huyện Tam Đảo 248 Xã Yên Dương 08917
Huyện Tam Đảo 248 Xã Bồ Lý 08920
Huyện Tam Đảo 248 Thị trấn Đại Đình 08923 Thị trấn
Huyện Tam Đảo 248 Xã Tam Quan 08926
Huyện Tam Đảo 248 Xã Hồ Sơn 08929
Huyện Tam Đảo 248 Xã Minh Quang 08932
Huyện Bình Xuyên 249 Thị trấn Hương Canh 08935 Thị trấn
Huyện Bình Xuyên 249 Thị trấn Gia Khánh 08936 Thị trấn
Huyện Bình Xuyên 249 Xã Trung Mỹ 08938
Huyện Bình Xuyên 249 Thị trấn Bá Hiến 08944 Thị trấn
Huyện Bình Xuyên 249 Xã Thiện Kế 08947
Huyện Bình Xuyên 249 Xã Hương Sơn 08950
Huyện Bình Xuyên 249 Xã Tam Hợp 08953
Huyện Bình Xuyên 249 Xã Quất Lưu 08956
Huyện Bình Xuyên 249 Xã Sơn Lôi 08959
Huyện Bình Xuyên 249 Thị trấn Đạo Đức 08962 Thị trấn
Huyện Bình Xuyên 249 Xã Tân Phong 08965
Huyện Bình Xuyên 249 Thị trấn Thanh Lãng 08968 Thị trấn
Huyện Bình Xuyên 249 Xã Phú Xuân 08971
Huyện Yên Lạc 251 Thị trấn Yên Lạc 09025 Thị trấn
Huyện Yên Lạc 251 Xã Đồng Cương 09028
Huyện Yên Lạc 251 Xã Đồng Văn 09031
Huyện Yên Lạc 251 Xã Bình Định 09034
Huyện Yên Lạc 251 Xã Trung Nguyên 09037
Huyện Yên Lạc 251 Xã Tề Lỗ 09040
Huyện Yên Lạc 251 Xã Tam Hồng 09043
Huyện Yên Lạc 251 Xã Yên Đồng 09046
Huyện Yên Lạc 251 Xã Văn Tiến 09049
Huyện Yên Lạc 251 Xã Nguyệt Đức 09052
Huyện Yên Lạc 251 Xã Yên Phương 09055
Huyện Yên Lạc 251 Xã Hồng Phương 09058
Huyện Yên Lạc 251 Xã Trung Kiên 09061
Huyện Yên Lạc 251 Xã Liên Châu 09064
Huyện Yên Lạc 251 Xã Đại Tự 09067
Huyện Yên Lạc 251 Xã Hồng Châu 09070
Huyện Yên Lạc 251 Xã Trung Hà 09073
Huyện Vĩnh Tường 252 Thị trấn Vĩnh Tường 09076 Thị trấn
Huyện Vĩnh Tường 252 Xã Kim Xá 09079
Huyện Vĩnh Tường 252 Xã Yên Bình 09082
Huyện Vĩnh Tường 252 Xã Chấn Hưng 09085
Huyện Vĩnh Tường 252 Xã Nghĩa Hưng 09088
Huyện Vĩnh Tường 252 Xã Yên Lập 09091
Huyện Vĩnh Tường 252 Xã Việt Xuân 09094
Huyện Vĩnh Tường 252 Xã Bồ Sao 09097
Huyện Vĩnh Tường 252 Xã Đại Đồng 09100
Huyện Vĩnh Tường 252 Xã Tân Tiến 09103
Huyện Vĩnh Tường 252 Xã Lũng Hoà 09106
Huyện Vĩnh Tường 252 Xã Cao Đại 09109
Huyện Vĩnh Tường 252 Thị Trấn Thổ Tang 09112 Thị trấn
Huyện Vĩnh Tường 252 Xã Vĩnh Sơn 09115
Huyện Vĩnh Tường 252 Xã Bình Dương 09118
Huyện Vĩnh Tường 252 Xã Tân Phú 09124
Huyện Vĩnh Tường 252 Xã Thượng Trưng 09127
Huyện Vĩnh Tường 252 Xã Vũ Di 09130
Huyện Vĩnh Tường 252 Xã Lý Nhân 09133
Huyện Vĩnh Tường 252 Xã Tuân Chính 09136
Huyện Vĩnh Tường 252 Xã Vân Xuân 09139
Huyện Vĩnh Tường 252 Xã Tam Phúc 09142
Huyện Vĩnh Tường 252 Thị trấn Tứ Trưng 09145 Thị trấn
Huyện Vĩnh Tường 252 Xã Ngũ Kiên 09148
Huyện Vĩnh Tường 252 Xã An Tường 09151
Huyện Vĩnh Tường 252 Xã Vĩnh Thịnh 09154
Huyện Vĩnh Tường 252 Xã Phú Đa 09157
Huyện Vĩnh Tường 252 Xã Vĩnh Ninh 09160
Huyện Sông Lô 253 Xã Lãng Công 08773
Huyện Sông Lô 253 Xã Quang Yên 08776
Huyện Sông Lô 253 Xã Bạch Lưu 08779
Huyện Sông Lô 253 Xã Hải Lựu 08782
Huyện Sông Lô 253 Xã Đồng Quế 08800
Huyện Sông Lô 253 Xã Nhân Đạo 08803
Huyện Sông Lô 253 Xã Đôn Nhân 08806
Huyện Sông Lô 253 Xã Phương Khoan 08809
Huyện Sông Lô 253 Xã Tân Lập 08818
Huyện Sông Lô 253 Xã Nhạo Sơn 08821
Huyện Sông Lô 253 Thị trấn Tam Sơn 08824 Thị trấn
Huyện Sông Lô 253 Xã Như Thụy 08827
Huyện Sông Lô 253 Xã Yên Thạch 08830
Huyện Sông Lô 253 Xã Đồng Thịnh 08848
Huyện Sông Lô 253 Xã Tứ Yên 08851
Huyện Sông Lô 253 Xã Đức Bác 08854
Huyện Sông Lô 253 Xã Cao Phong 08860