Tin Tức

Danh sách đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Yên Bái

Yên Bái có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã, 7 huyện và 173 đơn vị hành chính cấp thị xã, bao gồm 13 huyện, 10 thị trấn và 150 xã.

Quận Huyện Mã QH Phường Xã Mã PX Cấp
Thành phố Yên Bái 132 Phường Yên Thịnh 04249 Phường
Thành phố Yên Bái 132 Phường Yên Ninh 04252 Phường
Thành phố Yên Bái 132 Phường Minh Tân 04255 Phường
Thành phố Yên Bái 132 Phường Nguyễn Thái Học 04258 Phường
Thành phố Yên Bái 132 Phường Đồng Tâm 04261 Phường
Thành phố Yên Bái 132 Phường Nguyễn Phúc 04264 Phường
Thành phố Yên Bái 132 Phường Hồng Hà 04267 Phường
Thành phố Yên Bái 132 Xã Minh Bảo 04270
Thành phố Yên Bái 132 Phường Nam Cường 04273 Phường
Thành phố Yên Bái 132 Xã Tuy Lộc 04276
Thành phố Yên Bái 132 Xã Tân Thịnh 04279
Thành phố Yên Bái 132 Xã Âu Lâu 04540
Thành phố Yên Bái 132 Xã Giới Phiên 04543
Thành phố Yên Bái 132 Phường Hợp Minh 04546 Phường
Thành phố Yên Bái 132 Xã Văn Phú 04558
Thị xã Nghĩa Lộ 133 Phường Pú Trạng 04282 Phường
Thị xã Nghĩa Lộ 133 Phường Trung Tâm 04285 Phường
Thị xã Nghĩa Lộ 133 Phường Tân An 04288 Phường
Thị xã Nghĩa Lộ 133 Phường Cầu Thia 04291 Phường
Thị xã Nghĩa Lộ 133 Xã Nghĩa Lợi 04294
Thị xã Nghĩa Lộ 133 Xã Nghĩa Phúc 04297
Thị xã Nghĩa Lộ 133 Xã Nghĩa An 04300
Thị xã Nghĩa Lộ 133 Xã Nghĩa Lộ 04624
Thị xã Nghĩa Lộ 133 Xã Sơn A 04660
Thị xã Nghĩa Lộ 133 Xã Phù Nham 04663
Thị xã Nghĩa Lộ 133 Xã Thanh Lương 04675
Thị xã Nghĩa Lộ 133 Xã Hạnh Sơn 04678
Thị xã Nghĩa Lộ 133 Xã Phúc Sơn 04681
Thị xã Nghĩa Lộ 133 Xã Thạch Lương 04684
Huyện Lục Yên 135 Thị trấn Yên Thế 04303 Thị trấn
Huyện Lục Yên 135 Xã Tân Phượng 04306
Huyện Lục Yên 135 Xã Lâm Thượng 04309
Huyện Lục Yên 135 Xã Khánh Thiện 04312
Huyện Lục Yên 135 Xã Minh Chuẩn 04315
Huyện Lục Yên 135 Xã Mai Sơn 04318
Huyện Lục Yên 135 Xã Khai Trung 04321
Huyện Lục Yên 135 Xã Mường Lai 04324
Huyện Lục Yên 135 Xã An Lạc 04327
Huyện Lục Yên 135 Xã Minh Xuân 04330
Huyện Lục Yên 135 Xã Tô Mậu 04333
Huyện Lục Yên 135 Xã Tân Lĩnh 04336
Huyện Lục Yên 135 Xã Yên Thắng 04339
Huyện Lục Yên 135 Xã Khánh Hoà 04342
Huyện Lục Yên 135 Xã Vĩnh Lạc 04345
Huyện Lục Yên 135 Xã Liễu Đô 04348
Huyện Lục Yên 135 Xã Động Quan 04351
Huyện Lục Yên 135 Xã Tân Lập 04354
Huyện Lục Yên 135 Xã Minh Tiến 04357
Huyện Lục Yên 135 Xã Trúc Lâu 04360
Huyện Lục Yên 135 Xã Phúc Lợi 04363
Huyện Lục Yên 135 Xã Phan Thanh 04366
Huyện Lục Yên 135 Xã An Phú 04369
Huyện Lục Yên 135 Xã Trung Tâm 04372
Huyện Văn Yên 136 Thị trấn Mậu A 04375 Thị trấn
Huyện Văn Yên 136 Xã Lang Thíp 04378
Huyện Văn Yên 136 Xã Lâm Giang 04381
Huyện Văn Yên 136 Xã Châu Quế Thượng 04384
Huyện Văn Yên 136 Xã Châu Quế Hạ 04387
Huyện Văn Yên 136 Xã An Bình 04390
Huyện Văn Yên 136 Xã Quang Minh 04393
Huyện Văn Yên 136 Xã Đông An 04396
Huyện Văn Yên 136 Xã Đông Cuông 04399
Huyện Văn Yên 136 Xã Phong Dụ Hạ 04402
Huyện Văn Yên 136 Xã Mậu Đông 04405
Huyện Văn Yên 136 Xã Ngòi A 04408
Huyện Văn Yên 136 Xã Xuân Tầm 04411
Huyện Văn Yên 136 Xã Tân Hợp 04414
Huyện Văn Yên 136 Xã An Thịnh 04417
Huyện Văn Yên 136 Xã Yên Thái 04420
Huyện Văn Yên 136 Xã Phong Dụ Thượng 04423
Huyện Văn Yên 136 Xã Yên Hợp 04426
Huyện Văn Yên 136 Xã Đại Sơn 04429
Huyện Văn Yên 136 Xã Đại Phác 04435
Huyện Văn Yên 136 Xã Yên Phú 04438
Huyện Văn Yên 136 Xã Xuân Ái 04441
Huyện Văn Yên 136 Xã Viễn Sơn 04447
Huyện Văn Yên 136 Xã Mỏ Vàng 04450
Huyện Văn Yên 136 Xã Nà Hẩu 04453
Huyện Mù Căng Chải 137 Thị trấn Mù Căng Chải 04456 Thị trấn
Huyện Mù Căng Chải 137 Xã Hồ Bốn 04459
Huyện Mù Căng Chải 137 Xã Nậm Có 04462
Huyện Mù Căng Chải 137 Xã Khao Mang 04465
Huyện Mù Căng Chải 137 Xã Mồ Dề 04468
Huyện Mù Căng Chải 137 Xã Chế Cu Nha 04471
Huyện Mù Căng Chải 137 Xã Lao Chải 04474
Huyện Mù Căng Chải 137 Xã Kim Nọi 04477
Huyện Mù Căng Chải 137 Xã Cao Phạ 04480
Huyện Mù Căng Chải 137 Xã La Pán Tẩn 04483
Huyện Mù Căng Chải 137 Xã Dế Su Phình 04486
Huyện Mù Căng Chải 137 Xã Chế Tạo 04489
Huyện Mù Căng Chải 137 Xã Púng Luông 04492
Huyện Mù Căng Chải 137 Xã Nậm Khắt 04495
Huyện Trấn Yên 138 Thị trấn Cổ Phúc 04498 Thị trấn
Huyện Trấn Yên 138 Xã Tân Đồng 04501
Huyện Trấn Yên 138 Xã Báo Đáp 04504
Huyện Trấn Yên 138 Xã Đào Thịnh 04507
Huyện Trấn Yên 138 Xã Việt Thành 04510
Huyện Trấn Yên 138 Xã Hòa Cuông 04513
Huyện Trấn Yên 138 Xã Minh Quán 04516
Huyện Trấn Yên 138 Xã Quy Mông 04519
Huyện Trấn Yên 138 Xã Cường Thịnh 04522
Huyện Trấn Yên 138 Xã Kiên Thành 04525
Huyện Trấn Yên 138 Xã Nga Quán 04528
Huyện Trấn Yên 138 Xã Y Can 04531
Huyện Trấn Yên 138 Xã Lương Thịnh 04537
Huyện Trấn Yên 138 Xã Bảo Hưng 04561
Huyện Trấn Yên 138 Xã Việt Cường 04564
Huyện Trấn Yên 138 Xã Minh Quân 04567
Huyện Trấn Yên 138 Xã Hồng Ca 04570
Huyện Trấn Yên 138 Xã Hưng Thịnh 04573
Huyện Trấn Yên 138 Xã Hưng Khánh 04576
Huyện Trấn Yên 138 Xã Việt Hồng 04579
Huyện Trấn Yên 138 Xã Vân Hội 04582
Huyện Trạm Tấu 139 Thị trấn Trạm Tấu 04585 Thị trấn
Huyện Trạm Tấu 139 Xã Túc Đán 04588
Huyện Trạm Tấu 139 Xã Pá Lau 04591
Huyện Trạm Tấu 139 Xã Xà Hồ 04594
Huyện Trạm Tấu 139 Xã Phình Hồ 04597
Huyện Trạm Tấu 139 Xã Trạm Tấu 04600
Huyện Trạm Tấu 139 Xã Tà Si Láng 04603
Huyện Trạm Tấu 139 Xã Pá Hu 04606
Huyện Trạm Tấu 139 Xã Làng Nhì 04609
Huyện Trạm Tấu 139 Xã Bản Công 04612
Huyện Trạm Tấu 139 Xã Bản Mù 04615
Huyện Trạm Tấu 139 Xã Hát Lìu 04618
Huyện Văn Chấn 140 Thị trấn NT Liên Sơn 04621 Thị trấn
Huyện Văn Chấn 140 Thị trấn NT Trần Phú 04627 Thị trấn
Huyện Văn Chấn 140 Xã Tú Lệ 04630
Huyện Văn Chấn 140 Xã Nậm Búng 04633
Huyện Văn Chấn 140 Xã Gia Hội 04636
Huyện Văn Chấn 140 Xã Sùng Đô 04639
Huyện Văn Chấn 140 Xã Nậm Mười 04642
Huyện Văn Chấn 140 Xã An Lương 04645
Huyện Văn Chấn 140 Xã Nậm Lành 04648
Huyện Văn Chấn 140 Xã Sơn Lương 04651
Huyện Văn Chấn 140 Xã Suối Quyền 04654
Huyện Văn Chấn 140 Xã Suối Giàng 04657
Huyện Văn Chấn 140 Xã Nghĩa Sơn 04666
Huyện Văn Chấn 140 Xã Suối Bu 04669
Huyện Văn Chấn 140 Thị trấn Sơn Thịnh 04672 Thị trấn
Huyện Văn Chấn 140 Xã Đại Lịch 04687
Huyện Văn Chấn 140 Xã Đồng Khê 04690
Huyện Văn Chấn 140 Xã Cát Thịnh 04693
Huyện Văn Chấn 140 Xã Tân Thịnh 04696
Huyện Văn Chấn 140 Xã Chấn Thịnh 04699
Huyện Văn Chấn 140 Xã Bình Thuận 04702
Huyện Văn Chấn 140 Xã Thượng Bằng La 04705
Huyện Văn Chấn 140 Xã Minh An 04708
Huyện Văn Chấn 140 Xã Nghĩa Tâm 04711
Huyện Yên Bình 141 Thị trấn Yên Bình 04714 Thị trấn
Huyện Yên Bình 141 Thị trấn Thác Bà 04717 Thị trấn
Huyện Yên Bình 141 Xã Xuân Long 04720
Huyện Yên Bình 141 Xã Cảm Nhân 04726
Huyện Yên Bình 141 Xã Ngọc Chấn 04729
Huyện Yên Bình 141 Xã Tân Nguyên 04732
Huyện Yên Bình 141 Xã Phúc Ninh 04735
Huyện Yên Bình 141 Xã Bảo Ái 04738
Huyện Yên Bình 141 Xã Mỹ Gia 04741
Huyện Yên Bình 141 Xã Xuân Lai 04744
Huyện Yên Bình 141 Xã Mông Sơn 04747
Huyện Yên Bình 141 Xã Cảm Ân 04750
Huyện Yên Bình 141 Xã Yên Thành 04753
Huyện Yên Bình 141 Xã Tân Hương 04756
Huyện Yên Bình 141 Xã Phúc An 04759
Huyện Yên Bình 141 Xã Bạch Hà 04762
Huyện Yên Bình 141 Xã Vũ Linh 04765
Huyện Yên Bình 141 Xã Đại Đồng 04768
Huyện Yên Bình 141 Xã Vĩnh Kiên 04771
Huyện Yên Bình 141 Xã Yên Bình 04774
Huyện Yên Bình 141 Xã Thịnh Hưng 04777
Huyện Yên Bình 141 Xã Hán Đà 04780
Huyện Yên Bình 141 Xã Phú Thịnh 04783
Huyện Yên Bình 141 Xã Đại Minh 04786