Trang web này được cung cấp cho bạn (“Người dùng”) bởi (“Diaocvinahomes”) với điều kiện bạn chấp nhận mà không sửa đổi các điều khoản, điều kiện và thông báo có trong phần “Điều khoản sử dụng” này (“Thỏa thuận” ). Việc bạn sử dụng trang web này cấu thành sự đồng ý của bạn với tất cả các điều khoản, điều kiện và thông báo đó. Đôi khi, Diaocvinahomes có thể thay đổi phần “Điều khoản sử dụng”. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này sau những sửa đổi như vậy, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi những sửa đổi đó đối với Điều khoản sử dụng.

Đặc quyền thành viên

Đặc quyền thành viên được Diaocvinahomes cấp riêng cho các cá nhân và chỉ được cấp riêng cho thành viên đã đăng ký đăng ký. Không nhân viên, nhà thầu độc lập, đại lý hoặc chi nhánh nào của dịch vụ thông tin bất động sản cạnh tranh được phép truy cập bất kỳ Khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu nào của trang web Diaocvinahomes mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Diaocvinahomes. Quyền thành viên không thể được chuyển nhượng, cấp phép lại, phân phối, chia sẻ, xem, truy cập hoặc chuyển giao cho bất kỳ ai khác ngoài thành viên đã đăng ký mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Diaocvinahomes.

Diaocvinahomes yêu cầu mỗi người dùng đã đăng ký duy trì một địa chỉ email và mật khẩu hợp lệ, sẽ được sử dụng để đăng nhập vào hệ thống của Diaocvinahomes. Thành viên không được phép chia sẻ thông tin đăng nhập cá nhân của họ với người khác. Diaocvinahomes có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ thành viên, cá nhân, tổ chức hoặc Diaocvinahomes nào (và tất cả các thành viên được liên kết hoặc liên kết với tổ chức hoặc Diaocvinahomes nói trên) từ chối tuân thủ các điều khoản và điều kiện ở đây, từ chối tuân thủ Chính sách niêm yết như đã đăng và hiển thị trên trang web của Diaocvinahomes hoặc lạm dụng các quyền của họ liên quan đến dịch vụ của Diaocvinahomes.

Sau khi đăng ký miễn phí, Người dùng trở thành Thành viên cơ bản. Thành viên Cơ bản có thể tìm kiếm Dịch vụ niêm yết tài sản của Diaocvinahomes.

Diaocvinahomes sử dụng email như một kênh liên lạc quan trọng và chính với Người dùng. Với tư cách là thành viên đã đăng ký, Người dùng xác nhận và cấp cho Diaocvinahomes quyền liên lạc với Người dùng qua email (cũng như các kênh liên lạc khác như điện thoại và fax) cho bất kỳ mục đích nào mà Diaocvinahomes xác định là có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn ở tin nhắn hệ thống, cập nhật sản phẩm, thông báo dịch vụ và các thông điệp tiếp thị khác. Diaocvinahomes sẽ cố gắng hết sức để tôn trọng yêu cầu từ chối nhận thông báo tiếp thị của Người dùng, nhưng trong mọi trường hợp, Diaocvinahomes sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc gửi bất kỳ email nào đến Người dùng/khách hàng đã đăng ký của mình.

Bảo hành và Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn phải: (a) cung cấp quyền truy cập của riêng bạn vào World Wide Web và thanh toán bất kỳ khoản phí dịch vụ nào liên quan đến quyền truy cập đó và (b) cung cấp tất cả các thiết bị cần thiết để bạn thực hiện kết nối đó với World Wide Web , bao gồm một máy tính và modem. Bằng cách sử dụng trang web này, bao gồm mọi ứng dụng nhỏ, phần mềm và nội dung có trong đó, bạn đồng ý rằng việc sử dụng trang web này hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro.

TRANG WEB NÀY, VIỆC SỬ DỤNG VÀ CÁC DỊCH VỤ MÀ TRANG WEB NÀY CUNG CẤP ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG,” KHÔNG CÓ BẤT KỲ HÌNH THỨC BẢO ĐẢM NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. CỤ THỂ, DIAOCVINAHOMES TỪ CHỐI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở: (1) BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH SẴN SÀNG, CHÍNH XÁC, HỮU ÍCH HOẶC NỘI DUNG CỦA THÔNG TIN, SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ VÀ (2) BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ TÊN, BẢO HÀNH KHÔNG CÓ -VI PHẠM, BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC HOẶC SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ (THẬM CHÍ NẾU DIAOCVINAHOMES NHẬN THỨC ĐƯỢC KHẢ NĂNG THIỆT HẠI). TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀY ÁP DỤNG CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI HOẶC THƯƠNG TÍCH NÀO VÌ BẤT KỲ LÝ DO NÀO BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BỞI HOẶC LÀ KẾT QUẢ CỦA BẤT KỲ LỖI NÀO VỀ HIỆU SUẤT, LỖI, THIẾU SÓT, GIÁN ĐOẠN, XÓA, LỖI, CHẬM TRỄ TRONG HOẠT ĐỘNG HOẶC TRUYỀN TẢI, MÁY TÍNH VI-RÚT, LỖI ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN THÔNG, TRỘM CẮM HOẶC PHÁ HOẠI HOẶC TRUY CẬP TRÁI PHÉP VÀO, THAY ĐỔI HOẶC SỬ DỤNG HỒ SƠ, CHO DÙ VÌ VI PHẠM HỢP ĐỒNG, HÀNH VI CÔN TRÙNG, SƠ CỨU HOẶC DƯỚI BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG NÀO KHÁC.

CẢ DIAOCVINAHOMES CŨNG BẤT KỲ CỔ PHIẾU NÀO CỔ PHIẾU, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, NGƯỜI TIẾP THEO, DIAOCVINAHOMES CHUYỂN NHƯỢNG, LIÊN KẾT HOẶC NHÀ CUNG CẤP NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ CỦA DIAOCVINAHOMES SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN HOẶC CÁC BÊN THỨ BA KHÁC VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC HẬU QUẢ PHÁT SINH NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB NÀY, VIỆC SỬ DỤNG VÀ/HOẶC CÁC DỊCH VỤ MÀ TRANG WEB NÀY CUNG CẤP HOẶC BẠN KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC VI PHẠM BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO. VÌ MỘT SỐ BANG KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ HOẶC NGẪU NHIÊN, GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. Ở CÁC BANG ĐÓ, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA DIAOCVINAHOMES, CÁC CỔ PHIẾU, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, NGƯỜI KẾ HOẠCH, DIAOCVINAHOMES CHUYỂN NHƯỢNG, DIAOCVINAHOMES LIÊN KẾT VÀ NỘI DUNG HOẶC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG PHẠM VI TỚI NHẤT ĐƯỢC LUẬT BANG BANG ĐÓ CHO PHÉP.

Quyền sở hữu tài sản

Diaocvinahomes là một Diaocvinahomes độc lập cung cấp dịch vụ tiếp thị bất động sản và không sở hữu, toàn bộ hoặc một phần, bất kỳ tài sản nào được cung cấp trên trang web này trừ khi được tiết lộ bằng văn bản.

Quyền sở hữu

Diaocvinahomes là chủ sở hữu và/hoặc người dùng được ủy quyền của bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu đã đăng ký và/hoặc nhãn hiệu dịch vụ nào xuất hiện trên trang web này và là chủ sở hữu bản quyền hoặc người được cấp phép của nội dung và/hoặc thông tin trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ màn hình nào xuất hiện trên trang web này. Bạn không thể tải xuống và/hoặc lưu bản sao của bất kỳ màn hình nào trừ khi được quy định khác trong Thỏa thuận này, vì bất kỳ mục đích nào. Tuy nhiên, bạn có thể in một bản sao thông tin trên trang web này để sử dụng cá nhân hoặc lưu hồ sơ. Nếu bạn sử dụng trang web này cho mục đích khác, trừ khi có quy định khác ở trên, bạn có thể vi phạm bản quyền và các luật khác của Hoa Kỳ và các quốc gia khác, cũng như luật hiện hành của tiểu bang và bạn có thể bị phạt. Diaocvinahomes không cấp bất kỳ giấy phép hoặc ủy quyền nào khác cho bất kỳ Người dùng nào về nhãn hiệu, nhãn hiệu đã đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ hoặc tài liệu có bản quyền khác hoặc tài sản trí tuệ khác bằng cách đặt chúng trên trang web này.

Liên kết từ và đến Trang web này

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Diaocvinahomes không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc tính sẵn có của thông tin được cung cấp bởi các trang web được liên kết. Liên kết đến các trang web bên ngoài không cấu thành sự chứng thực của Diaocvinahomes đối với các nhà tài trợ của các trang web đó hoặc nội dung, sản phẩm, quảng cáo hoặc các tài liệu khác được trình bày trên các trang web đó.

Thông tin trong các trang web được liên kết với trang web này đến từ nhiều nguồn khác nhau. Một số thông tin này đến từ những người được cấp phép chính thức của Diaocvinahomes, nhưng phần lớn thông tin đến từ các tổ chức và cá nhân không chính thức hoặc không liên kết, cả nội bộ và bên ngoài Diaocvinahomes. Diaocvinahomes không tác giả, chỉnh sửa hoặc giám sát bất kỳ trang hoặc liên kết nào trong số này. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Diaocvinahomes sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên trang web bên ngoài đó. các trang web hoặc tài nguyên.

Diaocvinahomes có thể sử dụng các Diaocvinahomes quảng cáo bên thứ ba để phân phát quảng cáo trên trang web này. Các Diaocvinahomes này có thể sử dụng cookie và thẻ hành động (còn được gọi là ảnh gif đơn pixel hoặc đèn hiệu web) để đo lường hiệu quả quảng cáo. Mọi thông tin mà các bên thứ ba này thu thập thông qua cookie và thẻ hành động đều hoàn toàn ẩn danh. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về phương pháp này và các lựa chọn của mình, hãy nhấp vào đây.

Tuân thủ luật pháp và các quy định

Việc bạn truy cập và sử dụng trang web này phải tuân theo tất cả các luật và quy định hiện hành của liên bang, tiểu bang, địa phương và quốc tế.

Sự riêng tư

Trừ khi luật pháp có thể yêu cầu khác, Diaocvinahomes tuân thủ “Chính sách quyền riêng tư” được đăng trên trang web này. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng một trang web được liên kết có thể chứa các chính sách bảo mật khác với chính sách của Diaocvinahomes. Diaocvinahomes cũng như các cổ đông, giám đốc, nhân viên, đại lý, người kế nhiệm, người được chuyển nhượng hoặc chi nhánh của Diaocvinahomes đều không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ điều khoản nào của các trang web đó và từ chối rõ ràng mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến các chính sách đó.

Liên kết trái phép

Diaocvinahomes nghiêm cấm các liên kết siêu văn bản trái phép đến trang web này hoặc việc đóng khung bất kỳ nội dung nào có sẵn thông qua trang web này. Diaocvinahomes có quyền vô hiệu hóa bất kỳ liên kết hoặc khung trái phép nào.

Sử dụng “Cookies”

Diaocvinahomes có quyền lưu trữ thông tin trên máy tính của bạn dưới dạng “cookie” hoặc tệp hoặc thiết bị tương tự nhằm mục đích sửa đổi trang web này để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn và theo dõi các tùy chọn điều hướng trang web của bạn. Nếu bạn không muốn cho phép lưu trữ “cookie” trên máy tính của mình, bạn có thể vô hiệu hóa chúng bằng cách làm theo hướng dẫn được cung cấp cùng với phần mềm trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn chọn tắt “cookie”, xin lưu ý rằng bạn sẽ không thể sử dụng một số trang web nhất định và trải nghiệm duyệt web của bạn tại Trang web của Diaocvinahomes và các trang web khác có thể bị ảnh hưởng.

Tải xuống

Nội dung đã tải xuống, chẳng hạn như báo cáo, yêu cầu Người dùng nhập địa chỉ email sẽ tự động cấp quyền thành viên cho Người dùng và đăng ký họ để nhận thông tin liên lạc qua email, chẳng hạn như bản tin từ Diaocvinahomes.

Vi phạm Điều khoản sử dụng

Diaocvinahomes có quyền tìm kiếm tất cả các biện pháp khắc phục có sẵn đối với việc vi phạm Thỏa thuận, bao gồm quyền chặn truy cập từ một địa chỉ Internet cụ thể vào trang web này.

từ chối trách nhiệm

Các tài liệu và thông tin có trong trang web này được cung cấp trên cơ sở “NGUYÊN TRẠNG” và “NHƯ CÓ SẴN”, không có tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào. Diaocvinahomes từ chối rõ ràng bất kỳ và tất cả các tuyên bố và bảo đảm như vậy, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm về quyền sở hữu, không vi phạm hoặc bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể. Diaocvinahomes không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin, văn bản, đồ họa, liên kết hoặc các mục khác có trong các tài liệu này. Diaocvinahomes có thể thay đổi tài liệu bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Mặc dù Diaocvinahomes cố gắng giữ cho thông tin trong các tài liệu này chính xác và cập nhật, Diaocvinahomes không thể đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của thông tin. Thông tin trong các tài liệu này có thể chứa các lỗi kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy. Diaocvinahomes bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa và/hoặc cải thiện thông tin có trong các tài liệu này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Đây không phải là chào bán chứng khoán.

Sự bồi thường

Người dùng đồng ý bồi thường và giữ vô hại cho Diaocvinahomes và các cổ đông, giám đốc, nhân viên, đại lý, người kế nhiệm, người được chuyển nhượng và các chi nhánh từ và chống lại (và sẽ thanh toán số tiền theo yêu cầu của mỗi người đó) bất kỳ và tất cả các khiếu nại, yêu cầu của bên thứ ba, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại hoặc chi phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) do, phát sinh từ, liên quan đến hoặc gây ra bởi bất kỳ vi phạm nào của Người dùng đối với bất kỳ giao ước hoặc thỏa thuận nào khác của Người dùng có trong Thỏa thuận này hoặc bất kỳ vi phạm nào của Người dùng đối với bất kỳ đại diện nào hoặc bảo hành của Người dùng có trong Thỏa thuận này. Liên quan đến bất kỳ hành động hoặc thủ tục tố tụng nào có thể làm phát sinh nghĩa vụ của Người dùng phải bồi thường cho một người như đã nêu ở trên, Diaocvinahomes sẽ có toàn quyền, theo lựa chọn của mình, để bảo vệ, thỏa hiệp và/hoặc giải quyết hành động hoặc thủ tục đó, và Người dùng sẽ bị ràng buộc bởi việc xác định bất kỳ hành động hoặc thủ tục tố tụng nào được bảo vệ hoặc bất kỳ thỏa hiệp hoặc dàn xếp nào có hiệu lực như vậy. Các biện pháp khắc phục được cung cấp trong phần này không loại trừ và không giới hạn bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác có thể áp dụng cho Diaocvinahomes hoặc bất kỳ bên nào khác được bồi thường theo phần này.

Luật áp dụng; Diễn đàn

Tất cả các câu hỏi liên quan đến việc xây dựng, hiệu lực và giải thích Thỏa thuận này cũng như việc thực hiện các nghĩa vụ do Thỏa thuận này áp đặt sẽ được điều chỉnh bởi luật nội bộ, không phải luật xung đột, của Quốc gia . Bất kỳ vụ kiện, hành động hoặc tố tụng nào chống lại Diaocvinahomes hoặc Người dùng liên quan đến Thỏa thuận này, các quyền và nghĩa vụ của Người dùng hoặc Diaocvinahomes theo Thỏa thuận này, trang web này, việc sử dụng trang web này và/hoặc các dịch vụ mà trang web này cung cấp. cung cấp sẽ được đưa vào. Người dùng và Diaocvinahomes theo đây đồng ý không hủy ngang với thẩm quyền của các tòa án nói trên. Ngoài ra, và bất kể những điều đã nói ở trên, Người dùng từ bỏ không hủy ngang, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bất kỳ sự phản đối nào mà họ có thể có bây giờ hoặc sau này đối với việc xác định địa điểm của bất kỳ vụ kiện, hành động hoặc thủ tục nào được đưa ra tại bất kỳ tòa án nào như vậy và bất kỳ khiếu nại nào rằng bất kỳ vụ kiện, hành động hoặc thủ tục nào được đưa ra tại bất kỳ tòa án nào như vậy đã được đưa ra trong một diễn đàn bất tiện. Phán quyết cuối cùng trong bất kỳ vụ kiện, hành động hoặc thủ tục tố tụng nào được đưa ra tại bất kỳ tòa án nào như vậy sẽ là kết luận và ràng buộc đối với Người dùng và có thể được thi hành tại bất kỳ tòa án nào mà Người dùng phải chịu thẩm quyền xét xử theo phán quyết đó.

Miễn xét xử bởi bồi thẩm đoàn

DIAOCVINAHOMES VÀ MỖI NGƯỜI DÙNG SẼ TỪ BỎ QUYỀN XỬ TRÍ BẰNG BAN THẨM ĐOÁN TẠI BẤT KỲ TÒA ÁN VÀ TRONG BẤT KỲ KHỞI KIỆN, HÀNH TỤC HAY TỐ TỤNG NÀO, DÙ TRONG BẤT KỲ BÊN NÀO, HỢP ĐỒNG HAY CÁCH NÀO, TRONG BẤT KỲ BÊN NÀO NÀO, HOẶC BẤT KỲ NGƯỜI KẾ HOẠCH HOẶC CHUYỂN NHƯỢNG CỦA BÊN NÀY. CÁC BÊN, ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN PHÁT SINH NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN, TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP, ĐẾN THỎA THUẬN NÀY, CÁC QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI DÙNG HOẶC DIAOCVINAHOMES THEO THỎA THUẬN NÀY, TRANG WEB NÀY, VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY VÀ/HOẶC CÁC DỊCH VỤ ĐÓ TRANG WEB NÀY CUNG CẤP.

Các điều khoản khác

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì, thì các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực và có hiệu lực thi hành. Nếu tòa án thấy rằng bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, nhưng bằng cách giới hạn điều khoản đó, điều khoản đó sẽ trở nên hợp lệ và có thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ được coi là được viết, hiểu và thi hành như vậy.

Từ bỏ quyền theo hợp đồng

Việc Diaocvinahomes không thực thi bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không được coi là sự từ bỏ hoặc hạn chế quyền của Diaocvinahomes trong việc thực thi và buộc tuân thủ nghiêm ngặt điều khoản đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác của Thỏa thuận này.

Các bên có lợi ích

Thỏa thuận này sẽ ràng buộc, mang lại lợi ích và có hiệu lực thi hành bởi các bên tham gia Thỏa thuận này và những người thừa kế, người thừa kế, người thừa kế, đại diện cá nhân và người được ủy quyền tương ứng của họ. Người dùng không thể chuyển nhượng, ủy quyền hoặc chuyển tải khác đối với Thỏa thuận này hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào dưới đây (theo hoạt động của pháp luật hoặc theo cách khác) mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Diaocvinahomes. Diaocvinahomes có thể chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này cho bất kỳ bên nào khác.

tiêu đề

Các tiêu đề và chú thích khác trong Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và tham khảo và sẽ không được sử dụng để giải thích, hiểu hoặc thực thi bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này. Các danh từ và đại từ chung sẽ được coi là đề cập đến nam tính, nữ tính, trung tính, số ít và số nhiều, tùy theo ngữ cảnh có thể yêu cầu.

Toàn bộ thỏa thuận

Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Người dùng và Diaocvinahomes và nó thay thế tất cả các thông tin liên lạc, lời hứa và đề xuất trước đây hoặc đương thời, dù bằng miệng, bằng văn bản hay điện tử, giữa bạn và Diaocvinahomes đối với trang web này, việc sử dụng trang web này và/ hoặc các dịch vụ mà trang web này cung cấp. Bản in của Thỏa thuận này và của bất kỳ thông báo nào được đưa ra dưới dạng điện tử sẽ được chấp nhận trong các thủ tục tố tụng tư pháp hoặc hành chính dựa trên hoặc liên quan đến Thỏa thuận này ở cùng mức độ và tuân theo các điều kiện giống như các tài liệu và hồ sơ kinh doanh khác ban đầu được tạo và lưu giữ trong mẫu in.