Tỉnh Đồng Nai có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 2 thành phố trực thuộc trung ương và 9 huyện, 170 đơn vị hành chính cấp thị xã, bao gồm 40 huyện, 8 thị xã và 122 xã.

Quận Huyện Mã QH Phường Xã Mã PX Cấp
Thành phố Biên Hòa 731 Phường Trảng Dài 25993 Phường
Thành phố Biên Hòa 731 Phường Tân Phong 25996 Phường
Thành phố Biên Hòa 731 Phường Tân Biên 25999 Phường
Thành phố Biên Hòa 731 Phường Hố Nai 26002 Phường
Thành phố Biên Hòa 731 Phường Tân Hòa 26005 Phường
Thành phố Biên Hòa 731 Phường Tân Hiệp 26008 Phường
Thành phố Biên Hòa 731 Phường Bửu Long 26011 Phường
Thành phố Biên Hòa 731 Phường Tân Tiến 26014 Phường
Thành phố Biên Hòa 731 Phường Tam Hiệp 26017 Phường
Thành phố Biên Hòa 731 Phường Long Bình 26020 Phường
Thành phố Biên Hòa 731 Phường Quang Vinh 26023 Phường
Thành phố Biên Hòa 731 Phường Tân Mai 26026 Phường
Thành phố Biên Hòa 731 Phường Thống Nhất 26029 Phường
Thành phố Biên Hòa 731 Phường Trung Dũng 26032 Phường
Thành phố Biên Hòa 731 Phường Tam Hòa 26035 Phường
Thành phố Biên Hòa 731 Phường Hòa Bình 26038 Phường
Thành phố Biên Hòa 731 Phường Quyết Thắng 26041 Phường
Thành phố Biên Hòa 731 Phường Thanh Bình 26044 Phường
Thành phố Biên Hòa 731 Phường Bình Đa 26047 Phường
Thành phố Biên Hòa 731 Phường An Bình 26050 Phường
Thành phố Biên Hòa 731 Phường Bửu Hòa 26053 Phường
Thành phố Biên Hòa 731 Phường Long Bình Tân 26056 Phường
Thành phố Biên Hòa 731 Phường Tân Vạn 26059 Phường
Thành phố Biên Hòa 731 Phường Tân Hạnh 26062 Phường
Thành phố Biên Hòa 731 Phường Hiệp Hòa 26065 Phường
Thành phố Biên Hòa 731 Phường Hóa An 26068 Phường
Thành phố Biên Hòa 731 Phường An Hòa 26371 Phường
Thành phố Biên Hòa 731 Phường Tam Phước 26374 Phường
Thành phố Biên Hòa 731 Phường Phước Tân 26377 Phường
Thành phố Biên Hòa 731 Xã Long Hưng 26380
Thành phố Long Khánh 732 Phường Xuân Trung 26071 Phường
Thành phố Long Khánh 732 Phường Xuân Thanh 26074 Phường
Thành phố Long Khánh 732 Phường Xuân Bình 26077 Phường
Thành phố Long Khánh 732 Phường Xuân An 26080 Phường
Thành phố Long Khánh 732 Phường Xuân Hoà 26083 Phường
Thành phố Long Khánh 732 Phường Phú Bình 26086 Phường
Thành phố Long Khánh 732 Xã Bình Lộc 26089
Thành phố Long Khánh 732 Xã Bảo Quang 26092
Thành phố Long Khánh 732 Phường Suối Tre 26095 Phường
Thành phố Long Khánh 732 Phường Bảo Vinh 26098 Phường
Thành phố Long Khánh 732 Phường Xuân Lập 26101 Phường
Thành phố Long Khánh 732 Phường Bàu Sen 26104 Phường
Thành phố Long Khánh 732 Xã Bàu Trâm 26107
Thành phố Long Khánh 732 Phường Xuân Tân 26110 Phường
Thành phố Long Khánh 732 Xã Hàng Gòn 26113
Huyện Tân Phú 734 Thị trấn Tân Phú 26116 Thị trấn
Huyện Tân Phú 734 Xã Dak Lua 26119
Huyện Tân Phú 734 Xã Nam Cát Tiên 26122
Huyện Tân Phú 734 Xã Phú An 26125
Huyện Tân Phú 734 Xã Núi Tượng 26128
Huyện Tân Phú 734 Xã Tà Lài 26131
Huyện Tân Phú 734 Xã Phú Lập 26134
Huyện Tân Phú 734 Xã Phú Sơn 26137
Huyện Tân Phú 734 Xã Phú Thịnh 26140
Huyện Tân Phú 734 Xã Thanh Sơn 26143
Huyện Tân Phú 734 Xã Phú Trung 26146
Huyện Tân Phú 734 Xã Phú Xuân 26149
Huyện Tân Phú 734 Xã Phú Lộc 26152
Huyện Tân Phú 734 Xã Phú Lâm 26155
Huyện Tân Phú 734 Xã Phú Bình 26158
Huyện Tân Phú 734 Xã Phú Thanh 26161
Huyện Tân Phú 734 Xã Trà Cổ 26164
Huyện Tân Phú 734 Xã Phú Điền 26167
Huyện Vĩnh Cửu 735 Thị trấn Vĩnh An 26170 Thị trấn
Huyện Vĩnh Cửu 735 Xã Phú Lý 26173
Huyện Vĩnh Cửu 735 Xã Trị An 26176
Huyện Vĩnh Cửu 735 Xã Tân An 26179
Huyện Vĩnh Cửu 735 Xã Vĩnh Tân 26182
Huyện Vĩnh Cửu 735 Xã Bình Lợi 26185
Huyện Vĩnh Cửu 735 Xã Thạnh Phú 26188
Huyện Vĩnh Cửu 735 Xã Thiện Tân 26191
Huyện Vĩnh Cửu 735 Xã Tân Bình 26194
Huyện Vĩnh Cửu 735 Xã Bình Hòa 26197
Huyện Vĩnh Cửu 735 Xã Mã Đà 26200
Huyện Vĩnh Cửu 735 Xã Hiếu Liêm 26203
Huyện Định Quán 736 Thị trấn Định Quán 26206 Thị trấn
Huyện Định Quán 736 Xã Thanh Sơn 26209
Huyện Định Quán 736 Xã Phú Tân 26212
Huyện Định Quán 736 Xã Phú Vinh 26215
Huyện Định Quán 736 Xã Phú Lợi 26218
Huyện Định Quán 736 Xã Phú Hòa 26221
Huyện Định Quán 736 Xã Ngọc Định 26224
Huyện Định Quán 736 Xã La Ngà 26227
Huyện Định Quán 736 Xã Gia Canh 26230
Huyện Định Quán 736 Xã Phú Ngọc 26233
Huyện Định Quán 736 Xã Phú Cường 26236
Huyện Định Quán 736 Xã Túc Trưng 26239
Huyện Định Quán 736 Xã Phú Túc 26242
Huyện Định Quán 736 Xã Suối Nho 26245
Huyện Trảng Bom 737 Thị trấn Trảng Bom 26248 Thị trấn
Huyện Trảng Bom 737 Xã Thanh Bình 26251
Huyện Trảng Bom 737 Xã Cây Gáo 26254
Huyện Trảng Bom 737 Xã Bàu Hàm 26257
Huyện Trảng Bom 737 Xã Sông Thao 26260
Huyện Trảng Bom 737 Xã Sông Trầu 26263
Huyện Trảng Bom 737 Xã Đông Hoà 26266
Huyện Trảng Bom 737 Xã Bắc Sơn 26269
Huyện Trảng Bom 737 Xã Hố Nai 3 26272
Huyện Trảng Bom 737 Xã Tây Hoà 26275
Huyện Trảng Bom 737 Xã Bình Minh 26278
Huyện Trảng Bom 737 Xã Trung Hoà 26281
Huyện Trảng Bom 737 Xã Đồi 61 26284
Huyện Trảng Bom 737 Xã Hưng Thịnh 26287
Huyện Trảng Bom 737 Xã Quảng Tiến 26290
Huyện Trảng Bom 737 Xã Giang Điền 26293
Huyện Trảng Bom 737 Xã An Viễn 26296
Huyện Thống Nhất 738 Xã Gia Tân 1 26299
Huyện Thống Nhất 738 Xã Gia Tân 2 26302
Huyện Thống Nhất 738 Xã Gia Tân 3 26305
Huyện Thống Nhất 738 Xã Gia Kiệm 26308
Huyện Thống Nhất 738 Xã Quang Trung 26311
Huyện Thống Nhất 738 Xã Bàu Hàm 2 26314
Huyện Thống Nhất 738 Xã Hưng Lộc 26317
Huyện Thống Nhất 738 Xã Lộ 25 26320
Huyện Thống Nhất 738 Xã Xuân Thiện 26323
Huyện Thống Nhất 738 Thị trấn Dầu Giây 26326 Thị trấn
Huyện Cẩm Mỹ 739 Xã Sông Nhạn 26329
Huyện Cẩm Mỹ 739 Xã Xuân Quế 26332
Huyện Cẩm Mỹ 739 Xã Nhân Nghĩa 26335
Huyện Cẩm Mỹ 739 Xã Xuân Đường 26338
Huyện Cẩm Mỹ 739 Xã Long Giao 26341
Huyện Cẩm Mỹ 739 Xã Xuân Mỹ 26344
Huyện Cẩm Mỹ 739 Xã Thừa Đức 26347
Huyện Cẩm Mỹ 739 Xã Bảo Bình 26350
Huyện Cẩm Mỹ 739 Xã Xuân Bảo 26353
Huyện Cẩm Mỹ 739 Xã Xuân Tây 26356
Huyện Cẩm Mỹ 739 Xã Xuân Đông 26359
Huyện Cẩm Mỹ 739 Xã Sông Ray 26362
Huyện Cẩm Mỹ 739 Xã Lâm San 26365
Huyện Long Thành 740 Thị trấn Long Thành 26368 Thị trấn
Huyện Long Thành 740 Xã An Phước 26383
Huyện Long Thành 740 Xã Bình An 26386
Huyện Long Thành 740 Xã Long Đức 26389
Huyện Long Thành 740 Xã Lộc An 26392
Huyện Long Thành 740 Xã Bình Sơn 26395
Huyện Long Thành 740 Xã Tam An 26398
Huyện Long Thành 740 Xã Cẩm Đường 26401
Huyện Long Thành 740 Xã Long An 26404
Huyện Long Thành 740 Xã Bàu Cạn 26410
Huyện Long Thành 740 Xã Long Phước 26413
Huyện Long Thành 740 Xã Phước Bình 26416
Huyện Long Thành 740 Xã Tân Hiệp 26419
Huyện Long Thành 740 Xã Phước Thái 26422
Huyện Xuân Lộc 741 Thị trấn Gia Ray 26425 Thị trấn
Huyện Xuân Lộc 741 Xã Xuân Bắc 26428
Huyện Xuân Lộc 741 Xã Suối Cao 26431
Huyện Xuân Lộc 741 Xã Xuân Thành 26434
Huyện Xuân Lộc 741 Xã Xuân Thọ 26437
Huyện Xuân Lộc 741 Xã Xuân Trường 26440
Huyện Xuân Lộc 741 Xã Xuân Hòa 26443
Huyện Xuân Lộc 741 Xã Xuân Hưng 26446
Huyện Xuân Lộc 741 Xã Xuân Tâm 26449
Huyện Xuân Lộc 741 Xã Suối Cát 26452
Huyện Xuân Lộc 741 Xã Xuân Hiệp 26455
Huyện Xuân Lộc 741 Xã Xuân Phú 26458
Huyện Xuân Lộc 741 Xã Xuân Định 26461
Huyện Xuân Lộc 741 Xã Bảo Hoà 26464
Huyện Xuân Lộc 741 Xã Lang Minh 26467
Huyện Nhơn Trạch 742 Xã Phước Thiền 26470
Huyện Nhơn Trạch 742 Xã Long Tân 26473
Huyện Nhơn Trạch 742 Xã Đại Phước 26476
Huyện Nhơn Trạch 742 Thị trấn Hiệp Phước 26479 Thị trấn
Huyện Nhơn Trạch 742 Xã Phú Hữu 26482
Huyện Nhơn Trạch 742 Xã Phú Hội 26485
Huyện Nhơn Trạch 742 Xã Phú Thạnh 26488
Huyện Nhơn Trạch 742 Xã Phú Đông 26491
Huyện Nhơn Trạch 742 Xã Long Thọ 26494
Huyện Nhơn Trạch 742 Xã Vĩnh Thanh 26497
Huyện Nhơn Trạch 742 Xã Phước Khánh 26500
Huyện Nhơn Trạch 742 Xã Phước An 26503