Tin Tổng Hợp

Hạch toán các khoản thuế phải nộp cho nhà nước – TK 333

Có thể bạn quan tâm

  • Chẳng may bị lừa đảo qua mạng, dưới đây là các cách lấy lại số tiền đã mất
  • Viên uống Vipteen Mk7 mua ở đâu? Giá bao nhiêu? Tăng chiều cao có tốt không
  • đóng bảo hiểm 2 năm được bao nhiêu tiền
  • Gạch ốp mặt tiền giả đá hoa cương
  • So sánh tiền tệ và hàng hóa thông thường

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

hướng dẫn cách hạch toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước – tài khoản 333, hạch toán thuế GTGT phải nộp, được khấu trừ, thuế thu nhập tạm tính, thuế thu nhập phải nộp, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt … thuế suất khác.

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

1. tài khoản 333 – thuế và các khoản phải trả khác

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

1.1. Tài khoản này dùng để phản ánh mối quan hệ giữa công ty với nhà nước về thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp, đã nộp, đã nộp ngân sách nhà nước trong kỳ kế toán năm.

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

1.2. công ty chủ động tính toán, xác định và báo cáo các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp nhà nước theo quy định của pháp luật; phản ánh kịp thời vào sổ kế toán số thuế phải nộp, đã nộp, được khấu trừ, đã hoàn …

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

1.3. Các loại thuế gián thu như VAT (theo phương pháp khấu trừ hoặc theo phương pháp trực tiếp), thuế đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế gián thu khác do bên thứ ba thu. do đó, thuế gián thu bị loại trừ khỏi số liệu tổng doanh thu trong báo cáo tài chính hoặc báo cáo khác.

Một công ty có thể chọn ghi thu nhập và số thuế gián thu phải nộp vào sổ kế toán của mình bằng một trong hai phương pháp:

– số thuế gián thu phải nộp riêng lẻ (bao gồm cả thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp) tại thời điểm ghi nhận doanh thu. Theo phương pháp này, thu nhập ghi trên sổ kế toán không bao gồm số thuế gián thu phải nộp, phù hợp với số liệu về thu nhập gộp trên báo cáo tài chính và phản ánh đúng bản chất của giao dịch;

– ghi nhận số thuế gián thu phải nộp bằng cách giảm số thu nhập được ghi trên sổ kế toán. Theo phương pháp này, doanh thu thuế gián thu phải nộp định kỳ chỉ được ghi giảm và số liệu doanh thu trên sổ kế toán khác với doanh thu gộp trên báo cáo tài chính.

Trong mọi trường hợp, khoản mục “thu nhập từ bán hàng và cung cấp dịch vụ” và khoản mục “các khoản giảm trừ vào thu nhập” của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh không bao gồm các khoản thuế gián thu phải nộp.

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

1.4. Các công ty nhập khẩu hoặc mua hàng hoá và tài sản sản xuất trong nước chịu thuế nhập khẩu, tiêu thụ và bảo hiểm ghi số thuế phải trả vào giá gốc của hàng hoá mua. Trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa trong nước nhưng không có quyền sở hữu hàng hóa đó, ví dụ giao dịch tạm nhập, tái xuất cho bên thứ ba thì thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ và thuế bảo hiểm phải nộp sẽ được thực hiện. không được ghi nhận vào giá trị hàng hóa nhưng sẽ được ghi nhận là một khoản phải thu khác.

Số thuế tài nguyên phải nộp được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của công ty. tiền thuê đất phải trả và thuế nhà đất sẽ được tính vào chi phí hoạt động của công ty.

Thuế GTGT, TTĐB, thuế TTĐB của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho, khuyến mại, quảng cáo không thu tiền được hạch toán vào chi phí bán hàng hoặc chi phí quản lý doanh nghiệp theo cho từng trường hợp. .

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

1.5. Đối với các loại thuế được hoàn, được giảm, kế toán cần phân biệt rõ số thuế được hoàn, được giảm ở khâu mua hay số phải nộp ở khâu bán và tuân thủ các nguyên tắc sau:

– Thuế nhập khẩu, thuế GTGT và thuế GTGT đã nộp khi nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ, nếu được hoàn, ghi giảm giá vốn hàng bán (nếu xuất hàng để bán) hoặc giảm giá trị hàng tồn kho (nếu trả lại vì lý do đi vay, mượn…);

– Thuế nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, bảo hiểm đã nộp khi nhập khẩu tài sản cố định, nếu được hoàn thì ghi giảm chi phí khác (nếu bán tài sản cố định) hoặc ghi giảm nguyên giá tài sản cố định (nếu tái xuất) ;

– Thuế NK, vat, vat đã nộp khi nhập khẩu hàng hóa, TSCĐ nhưng đơn vị không có quyền sở hữu tài sản, khi trả lại làm giảm các khoản phải thu khác.

– Thuế xuất nhập khẩu, thuế GTGT phải nộp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nhưng sau đó được hoàn, giảm, kế toán sẽ hạch toán vào thu nhập khác.

– Thuế GTGT đầu vào được hoàn lại làm giảm số thuế GTGT được khấu trừ. thuế GTGT phải nộp được giảm được ghi nhận vào thu nhập khác.

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

1.6. Nghĩa vụ đối với nsnn trong hoạt động xuất nhập khẩu bưu kiện:

– trong nghiệp vụ ủy thác xuất nhập khẩu (hoặc các giao dịch tương tự), xác định rằng nghĩa vụ của nsnn là nghĩa vụ của bên ủy thác;

– bên nhận ủy thác được định nghĩa là bên cung cấp dịch vụ cho bên phụ thuộc trong việc chuẩn bị tài liệu, kê khai, thanh toán và quyết toán với nsnn (người nộp thuế thay cho bên phụ thuộc).

– tài khoản 333 chỉ được sử dụng bởi bên phụ thuộc, không phải bên phụ thuộc. người nhận ủy thác làm trung gian chỉ phản ánh số thuế do ngân sách nhà nước nộp trên tài khoản 3388 và phản ánh quyền nhận lại số tiền đã nộp và đã nộp thay cho người quyết toán trên tài khoản. việc tuân thủ các nghĩa vụ tài khoản công khai của người chuyển nhượng như sau:

+ Khi nhận được thông báo số thuế phải nộp, bên uỷ thác phải giao cho bên uỷ thác đầy đủ hồ sơ, tài liệu và thông báo của cơ quan có thẩm quyền về số thuế phải nộp để làm căn cứ. .

+ dựa trên biên lai ký quỹ của bên được ủy thác, bên ủy thác phản ánh số tiền phải thanh toán giảm.

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

1.7. kế toán phải mở một sổ cái chi tiết để theo dõi mọi khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản khác đến hạn phải trả, đã nộp và phải nộp.

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

ký tự t cho tài khoản 333

hạch toán tài khoản 333

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

2. cấu trúc và nội dung của tài khoản 333

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

con nợ

với

– Số thuế GTGT được khấu trừ trong kỳ;

– số thuế, phí, lệ phí và các khoản khác đã nộp ngân sách nhà nước;

– số thuế được khấu trừ từ số thuế phải nộp;

– Số thuế VAT của các sản phẩm được trả lại có chiết khấu.

– số thuế VAT đã tính và VAT nhập khẩu phải trả;

– số thuế, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp ngân sách nhà nước.

số dư tín dụng : thuế, phí, lệ phí và các khoản khác đang chờ nộp vào ngân sách nhà nước.

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

tài khoản 333 – thuế và nợ nhà nước, có 9 tài khoản cấp 2:

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

– tài khoản 3331 – Thuế GTGT phải nộp: phản ánh số thuế GTGT đã tính, số thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp, số thuế GTGT đã khấu trừ, số thuế GTGT đã nộp và còn nộp cho ngân sách nhà nước.

tài khoản 3331 có 2 tài khoản cấp 3:

+ tài khoản 33311 – thuế GTGT đầu ra: dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT đầu ra được khấu trừ, số thuế GTGT hàng bán bị trả lại, được chiết khấu, số thuế GTGT phải nộp, đã nộp, phải nộp của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong kỳ.

+ TK 33312 – Thuế GTGT hàng nhập khẩu: dùng để phản ánh số thuế GTGT hàng nhập khẩu đã nộp, đã nộp và còn phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

– tài khoản 3332 – thuế đặc biệt: phản ánh số thuế đặc biệt đến hạn, đã nộp và còn phải nộp ngân sách nhà nước

– tài khoản 3333 – thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: phản ánh số thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp, đã nộp và còn phải nộp ngân sách nhà nước.

– tài khoản 3334 – thuế thu nhập doanh nghiệp: phản ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, đã nộp và còn phải nộp ngân sách nhà nước.

tài khoản 3335 – irpf: phản ánh số thuế thu nhập phải nộp, đã nộp và còn phải nộp ngân sách nhà nước.

– tài khoản 3336 – thuế tài nguyên: phản ánh số thuế tài nguyên đã nộp, đã nộp và còn phải nộp ngân sách nhà nước.

– tài khoản 3337 – thuế bất động sản, tiền thuê đất: phản ánh số thuế nhà đất phải nộp, đã nộp và còn phải nộp ngân sách nhà nước. p>

– tài khoản 3338 – thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác: phản ánh số phải nộp, đã nộp và còn phải nộp ngân sách nhà nước về thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác như: môn bài thuế, thuế nhà thầu nước ngoài …

tk 3338 có 2 tài khoản cấp 3:

+ tài khoản 33381: thuế bảo vệ môi trường: phản ánh số thuế bảo vệ môi trường đến hạn, đã nộp và còn phải nộp cho nsnn;

+ tài khoản 33382: thuế khác: phản ánh số phải nộp, đã nộp, còn chờ nộp các loại thuế khác. các công ty có thể chủ động mở tài khoản thành từng khoản cấp 4 cho từng loại thuế tùy theo yêu cầu quản lý.

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

– tài khoản 3339 – phí, lệ phí và các khoản phải trả khác: phản ánh số tiền phải trả, đã nộp và còn phải trả của các khoản phí, lệ phí, các khoản phải trả khác với số đã phản ánh trên các tài khoản từ 3331 đến 3338 . Tài khoản này cũng phản ánh các khoản trợ cấp của nhà nước đối với doanh nghiệp (nếu có), chẳng hạn như trợ cấp và trợ giá.

3. cách hạch toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước:

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

3.1.1. hạch toán thuế GTGT đầu ra (tk 33311)

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

a) Kế toán thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ:

Khi xuất hóa đơn có VAT cho khách hàng, kế toán ghi thu nhập và thu nhập theo giá bán chưa có VAT, các khoản phải trả tách riêng tại thời điểm xuất hóa đơn, ghi:

con nợ tài khoản 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)

có các tài khoản 511, 515, 711 (giá chưa có VAT)

có tài khoản 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

b) tính thuế GTGT được thanh toán theo phương pháp trực tiếp

kế toán có thể chọn một trong hai phương thức đăng ký sau:

– phương pháp 1: tách ngay số VAT phải trả khi xuất hóa đơn, thực hiện như điểm a ở trên;

– phương pháp 2: ghi nhận doanh thu, bao gồm cả thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp và định kỳ khi xác định số thuế GTGT phải nộp, ghi giảm doanh thu và doanh thu tương ứng:

con nợ tài khoản 511, 515, 711

có tài khoản 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

c) Khi nộp thuế GTGT vào ngân sách nhà nước, ghi:

bên nợ tài khoản 3331 – Thuế GTGT phải nộp

có các tài khoản 111, 112.

xem thêm: cách kê khai thuế GTGT

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

3.1.2. hạch toán thuế GTGT hàng nhập khẩu (tk 33312)

a) Khi nhập khẩu vật tư, hàng hóa, kế toán phản ánh số thuế nhập khẩu phải nộp, tổng số tiền phải nộp và trị giá vật tư, hàng hóa, tài sản cố định nhập khẩu (chưa bao gồm thuế GTGT hàng nhập khẩu), loại :

phải đếm 152, 153, 156, 211, 611, …

có tài khoản 333 – thuế và các khoản phải trả khác (3333)

có các tài khoản 111, 112, 331, …

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

b) phản ánh thuế GTGT phải trả cho hàng hoá nhập khẩu:

– Trường hợp thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp được khấu trừ thì ghi:

ghi nợ tài khoản 133 – VAT được khấu trừ

có tài khoản 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312).

– Trường hợp thuế GTGT hàng nhập khẩu không được khấu trừ thì phải tính vào giá trị đầu vào, hàng hóa và tài sản cố định nhập khẩu, đăng ký:

phải đếm 152, 153, 156, 211, 611, …

có tài khoản 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312).

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

c) Trường hợp thực nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu vào ngân sách nhà nước, ghi:

Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312)

có các tài khoản 111, 112, …

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

d) trường hợp đặt hàng nhập khẩu (áp dụng cho bên đặt hàng)

– Khi nhận được thông báo về nghĩa vụ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu của bên giao, bên nhận khoán phải ghi số thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá nhập khẩu, ghi:

ghi nợ tài khoản 133 – VAT được khấu trừ

có tài khoản 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312).

– Khi nhận được biên lai nộp thuế của bên uỷ thác, bên uỷ thác phản ánh việc giảm nghĩa vụ thuế nhà nước đối với hàng hoá nhập khẩu, đăng ký:

Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312)

có các tài khoản 111, 112 (nếu bạn thanh toán ngay cho người được ủy thác)

có tài khoản 3388 – khoản phải trả khác (nếu VAT chưa được thanh toán ngay cho bên phụ thuộc)

có tài khoản 1388 – phải thu khác (giảm số tiền ứng trước cho người nhận ủy thác để nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu)

– bên phụ thuộc không phản ánh số thuế GTGT phải nộp đối với hàng hóa nhập khẩu là bên giao mà chỉ phản ánh số thuế đã nộp thay cho bên giao, ghi:

ghi nợ vào tài khoản 1388 – các khoản phải thu khác (phải thu số tiền đã trả thay)

tài khoản nợ 3388 – các khoản phải trả khác (trừ số tiền nhận gốc)

có các tài khoản 111, 112.

xem thêm: cách tính tỷ giá hối đoái nhập khẩu

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

3.1.3. kế toán thuế GTGT được khấu trừ

– Định kỳ, kế toán tính toán xác định số thuế GTGT được khấu trừ với số thuế GTGT đầu ra phải nộp trong kỳ, ghi:

Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)

có tài khoản 133 – VAT được khấu trừ.

– Trường hợp tại thời điểm phát sinh giao dịch chưa xác định được số thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ được khấu trừ thì kế toán sẽ ghi nhận toàn bộ số thuế GTGT phát sinh vào tài khoản 133 của kỳ, khi xác định số thuế GTGT đó. không được khấu trừ thuế GTGT đã tính, kế toán hạch toán vào chi phí liên quan, ghi:

ghi nợ TK 632: giá vốn hàng bán (thuế GTGT hàng tồn kho chưa được khấu trừ)

ghi nợ tài khoản 642 – chi phí quản lý kinh doanh (thuế GTGT được hỗ trợ không được khấu trừ của chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp)

có tài khoản 133 – VAT được khấu trừ.

xem thêm: kế toán thuế thu nhập từ chuyển nhượng

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

3.1.4. Kế toán VAT phải nộp được giảm

Trường hợp công ty được giảm số thuế GTGT phải nộp thì kế toán ghi số thuế GTGT được giảm vào thu nhập khác, ghi:

Xem Thêm : Quy định mức thu phí vệ sinh môi trường mới nhất năm 2022

bên nợ TK 33311: Thuế GTGT phải nộp (nếu được khấu trừ vào số thuế phải nộp)

phải có các tài khoản 111, 112 – nếu số giảm được nhận bằng tiền mặt

có tài khoản 711 – thu nhập khác.

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

3.1.5. Kế toán VAT được hoàn lại

Trường hợp công ty được hoàn thuế GTGT theo quy định của pháp luật do thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra thì ghi:

ghi nợ các tài khoản 111, 112

có tài khoản 133 – VAT được khấu trừ.

– Khi xác định số thuế thu nhập cá nhân khấu trừ phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế của người lao động và những người lao động khác, ghi:

nợ tài khoản 334 – phải trả người lao động

có tài khoản 333 – thuế và các khoản phải trả khác (3335).

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

– Khi trả thu nhập cho thể nhân bên ngoài, công ty phải xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp (nếu có) theo quy định của pháp luật về thuế:

+ khấu trừ thuế thu nhập để trả lương, dịch vụ thầu phụ …, ghi:

nợ các TK 154, 631, 642 (tổng phải trả); hoặc

ghi nợ tài khoản 353 – quỹ khen thưởng phúc lợi (tổng phải trả) (3531)

có tài khoản 333 – thuế và các khoản nợ khác (3335) (thuế thu nhập cá nhân được khấu trừ)

có các tài khoản 111, 112 (số tiền thực trả).

+ khấu trừ thuế thu nhập trong việc thanh toán các khoản nợ có lợi cho thể nhân không liên quan có thu nhập, ghi:

Tài khoản nợ 331 – phải trả cho người bán (tổng số tiền đến hạn)

có tài khoản 333 – thuế và các khoản nợ khác (thuế thu nhập cá nhân được khấu trừ)

có các tài khoản 111, 112 (số tiền thực trả).

– Khi thay mặt người lao động nộp thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách nhà nước, ghi:

nợ tài khoản 333 – thuế và các khoản phải trả khác (3335)

có các tài khoản 111, 112, …

xem thêm: cách tính thuế thu nhập

a) Căn cứ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước hàng quý theo quy định, ghi:

nợ tài khoản 821 – chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

có tài khoản 3334 – thuế công ty.

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

b) Khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước, ghi:

ghi nợ tài khoản 3334 – thuế công ty

có các tài khoản 111, 112.

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

c) vào cuối năm tài chính, khi xác định phần thuế doanh nghiệp phải nộp cho năm tài chính:

– Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý trong năm thì số chênh lệch được ghi:

ghi nợ tài khoản 3334 – thuế công ty

có tài khoản 821 – chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (8211).

– Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp lớn hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý trong năm thì số chênh lệch nộp thiếu, ghi:

nợ tài khoản 821 – chi phí thuế doanh nghiệp (8211)

có tài khoản 3334 – thuế công ty.

xem thêm: cách tính thuế doanh nghiệp

a) Tính thuế đặc biệt phải trả khi bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ:

– Trong trường hợp phát sinh khoản thuế phải nộp tại thời điểm giao dịch, thu nhập từ bán hàng và cung cấp dịch vụ sẽ được ghi nhận, chưa bao gồm thuế, các tài khoản sau sẽ được ghi nhận:

p >

con nợ tài khoản 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)

có tài khoản 511 – bán và cung cấp dịch vụ

có tài khoản 3332 – thuế tiêu thụ đặc biệt.

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

– Trong trường hợp không thể tách riêng khoản thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp tại thời điểm giao dịch, thì thu nhập từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt, sẽ được ghi nhận. Định kỳ khi xác định số thuế đặc biệt phải nộp, kế toán ghi giảm thu nhập, ghi:

ghi nợ vào tài khoản 511 – thu nhập từ bán hàng và cung cấp dịch vụ

có tài khoản 3332 – thuế tiêu thụ đặc biệt.

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

b) Khi nhập khẩu hàng hoá chịu thuế đặc biệt, kế toán căn cứ vào hoá đơn mua hàng hoá nhập khẩu và thông báo nộp thuế của cơ quan có thẩm quyền để xác định số thuế phải nộp. được thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu, ghi:

bạn phải đếm 152, 156, 211, 611, …

có tài khoản 3332 – thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập – tái xuất không thuộc sở hữu của đơn vị, ví dụ hàng quá cảnh, tái xuất trực tiếp tại kho ngoại quan, khi nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu, ghi:

bên nợ tài khoản 138 – các khoản phải thu khác

có tài khoản 3332 – thuế tiêu thụ đặc biệt.

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

c) Khi nộp thuế tiêu thụ đặc biệt vào ngân sách nhà nước, ghi:

ghi nợ tài khoản 3332 – thuế tiêu thụ đặc biệt

có các tài khoản 111, 112.

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

d) tính thuế đặc biệt sẽ được hoàn hoặc giảm:

– thuế đặc biệt đối với nguyên liệu đã nộp ở khâu nhập khẩu sẽ được hoàn lại hoặc giảm bớt, ghi:

phải hạch toán vào tài khoản 3332 – thuế thu nhập

có tài khoản 632: giá vốn hàng bán (nếu hàng xuất xưởng để bán)

có các tài khoản 152, 153, 156 (nếu trả hàng).

– Thuế đặc biệt của TSCĐ đã nộp ở khâu nhập khẩu bị trả lại hoặc được giảm, ghi:

phải hạch toán vào tài khoản 3332 – thuế thu nhập

có tài khoản 211 – TSCĐ hữu hình (nếu trả lại tiền mặt)

có tài khoản 811 – chi phí khác (nếu bán tài sản).

– sct đã được thanh toán ở khâu nhập khẩu nhưng hàng hóa không thuộc sở hữu của đơn vị và được hoàn lại hoặc giảm giá, ghi:

phải hạch toán vào tài khoản 3332 – thuế thu nhập

có tài khoản 138 – các tài khoản phải thu khác.

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

đ) Kế toán thuế đặc biệt phải nộp khi bán hàng hóa, thu nhập cố định, cung cấp dịch vụ nhưng sau đó được giảm, được hoàn: khi nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền về số thuế được giảm ở khâu bán hàng, nó được hoàn lại, viết:

còn nợ các tài khoản 111, 112… (nếu giảm thì được trả lại bằng tiền mặt)

phải hạch toán vào tài khoản 3332 – thuế thu nhập

có tài khoản 711 – thu nhập khác.

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

e) Trường hợp sản xuất sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chịu thuế đặc biệt để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho, quảng cáo không thu tiền thì lưu giữ các tài khoản sau:

ghi nợ tài khoản 642 chi phí quản lý kinh doanh

có các tài khoản 154, 155

có tài khoản 3332 – thuế thu nhập đặc biệt.

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

g) trường hợp đặt hàng nhập khẩu (áp dụng cho bên đặt hàng)

– Khi nhận được thông báo về nghĩa vụ nộp các loại thuế đặc biệt từ bên nhận ủy thác, bên nhận ủy thác phải ghi số thuế đặc biệt phải nộp, ghi:

bạn phải đếm 152, 156, 211, 611, …

có tài khoản 3332 – thuế tiêu thụ đặc biệt.

– khi nhận được bằng chứng về việc nộp thuế từ người được ủy thác, người chuyển nhượng phản ánh việc giảm nghĩa vụ của mình đối với người nộp thuế về các vấn đề thuế tiêu thụ đặc biệt, ghi:

ghi nợ tài khoản 3332 – thuế tiêu thụ đặc biệt

có các tài khoản 111, 112 (nếu bạn thanh toán ngay cho người được ủy thác)

có tài khoản 3388 – các khoản phải trả khác (nếu thuế tiêu thụ đặc biệt chưa được thanh toán ngay cho bên nhận ủy thác)

có tài khoản 1388 – các khoản phải thu khác (giảm số tiền ứng trước cho người được ủy thác để trả thuế đặc biệt).

– bên nhận uỷ thác không phản ánh số thuế đặc biệt phải nộp với tư cách bên uỷ thác mà chỉ ghi số tiền bên uỷ thác đã nộp, ghi:

tài khoản nợ 138 8 – các khoản phải thu khác (phải thu số tiền đã trả thay)

tài khoản nợ 3388 – các khoản phải trả khác (trừ số tiền nhận gốc)

có các tài khoản 111, 112.

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

3.5.1 thuế xuất khẩu (tk 3333)

a) Hạch toán thuế xuất khẩu phải nộp khi bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ:

– Trong trường hợp có thể tách ngay khoản thuế xuất khẩu phải nộp tại thời điểm phát sinh giao dịch thì thu nhập từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ sẽ được ghi nhận mà không bao gồm thuế xuất khẩu, các tài khoản sau:

con nợ tài khoản 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)

có tài khoản 511 – bán và cung cấp dịch vụ

có tài khoản 3333 – thuế xuất nhập khẩu (chi tiết thuế xk).

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

– trong trường hợp không thể tách ngay thuế xuất khẩu phải nộp tại thời điểm giao dịch, thu nhập từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, bao gồm cả thuế xuất khẩu, sẽ được ghi nhận. Định kỳ khi xác định số thuế xuất khẩu phải nộp, ghi giảm thu nhập, ghi:

ghi nợ vào tài khoản 511 – thu nhập từ bán hàng và cung cấp dịch vụ

có tài khoản 3333 – thuế xuất nhập khẩu (chi tiết thuế xk).

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

b) Khi nộp thuế xuất khẩu vào ngân sách nhà nước, ghi:

nợ tài khoản 3333 – thuế xuất nhập khẩu (chi tiết thuế xuất khẩu)

có các tài khoản 111, 112, …

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

c) Thuế xuất khẩu được hoàn hoặc giảm (nếu có), ghi:

phải có các tài khoản 111, 112, 3333

có tài khoản 711 – thu nhập khác.

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

d) trường hợp uỷ thác xuất khẩu (áp dụng cho bên uỷ thác)

Khi bán hàng hoá, dịch vụ chịu thuế xuất khẩu, kế toán phải ghi thu nhập bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ và số thuế xuất khẩu phải nộp như trường hợp của một xuất khẩu thông thường. của phần này.

– Khi nhận được chứng từ nộp thuế của bên uỷ thác, bên uỷ thác phản ánh việc giảm nghĩa vụ của mình đối với người nộp thuế về thuế xuất khẩu, ghi:

nợ tài khoản 3333 – thuế xuất nhập khẩu (chi tiết thuế xuất khẩu)

có các tài khoản 111, 112 (nếu bạn thanh toán ngay cho người được ủy thác)

có tài khoản 3388 – khoản thanh toán khác (nếu thuế xuất khẩu không được nộp ngay cho cơ quan lưu chiểu)

Xem Thêm : Số tiền chuyển khoản tối đa tối thiểu qua thẻ ATM Agribank | Lượm Bạc Lẻ

có tài khoản 138 – các khoản phải thu khác (giảm số tiền ứng trước cho người nhận ủy thác để nộp thuế xuất khẩu).

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

– bên giao không phản ánh số thuế xuất khẩu phải nộp như bên nhận mà chỉ phản ánh số thuế đã nộp thay cho bên nhận, ghi:

ghi nợ vào tài khoản 1388 – các khoản phải thu khác (phải thu số tiền đã trả thay)

tài khoản nợ 3388 – các khoản phải trả khác (trừ số tiền nhận gốc)

có các tài khoản 111, 112.

xem thêm: cách tính tỷ giá hối đoái khi bán hàng xuất khẩu

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

3.5.2 thuế nhập khẩu (tk 3333)

a) Khi nhập khẩu nguyên vật liệu, hàng hóa và tài sản cố định, kế toán ghi số thuế nhập khẩu phải nộp, tổng số tiền phải thanh toán hoặc trả cho người bán và giá trị nguyên liệu, hàng hóa, tài sản nhập khẩu ( giá đã bao gồm thuế nhập khẩu), loại:

ghi nợ các tài khoản 152, 156, 211, 611, … (giá đã bao gồm thuế nhập khẩu)

có tài khoản 3333 – thuế xuất nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)

có các tài khoản 111, 112, 331, …

Đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập – tái xuất không thuộc sở hữu của đơn vị, ví dụ hàng quá cảnh, tái xuất trực tiếp tại kho tài chính, khi nộp thuế nhập khẩu ghi:

nợ tài khoản 1388 – các khoản phải thu khác

có tài khoản 3333 – thuế xuất nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu).

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

b) Khi nộp thuế nhập khẩu vào ngân sách nhà nước, ghi:

nợ tài khoản 3333 – thuế xuất nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)

có các tài khoản 111, 112, …

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

c) đăng hoàn hoặc giảm thuế nhập khẩu:

– Thuế nhập khẩu vật tư, hàng hóa đã nộp ở khâu nhập khẩu được hoàn, được giảm, ghi:

nợ tài khoản 3333 – thuế xuất nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)

có tài khoản 632: giá vốn hàng bán (nếu hàng xuất xưởng để bán)

có các tài khoản 152, 153, 156 – tài sản (nếu trả lại tài sản).

– Thuế nhập khẩu tài sản cố định đã nộp ở khâu nhập khẩu bị trả lại hoặc được giảm trừ, loại:

nợ tài khoản 3333 – thuế xuất nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)

có tài khoản 211 – TSCĐ hữu hình (nếu trả lại tiền mặt)

có tài khoản 811 – chi phí khác (nếu bán tài sản).

– Thuế nhập khẩu đã nộp ở khâu nhập khẩu nhưng hàng hóa không thuộc sở hữu của doanh nghiệp, được hoàn lại khi tái xuất (ví dụ: thuế nhập khẩu đã nộp khi nhập hàng để gia công, chế biến), ghi:

nợ tài khoản 3333 – thuế xuất nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)

có tài khoản 1388 – các tài khoản phải thu khác.

– khi bạn nhận được tiền từ nsnn, hãy viết:

nợ tài khoản 112 – tiền gửi ngân hàng

có tài khoản 3333 – thuế xuất nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu).

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

d) trường hợp đặt hàng nhập khẩu (áp dụng cho bên đặt hàng)

– Khi nhận được thông báo nghĩa vụ nộp thuế nhập khẩu của bên nhận ủy thác, bên nhận ủy thác phải ghi số thuế nhập khẩu phải nộp, ghi:

ghi nợ các tài khoản 152, 156, 211, 611, … (giá đã bao gồm thuế nhập khẩu)

có tài khoản 3333 – thuế xuất nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu).

– Khi nhận được biên lai nộp thuế của bên uỷ thác, bên uỷ thác phản ánh việc giảm nghĩa vụ thuế nhập khẩu đối với người nộp thuế, ghi:

nợ tài khoản 3333 – thuế xuất nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)

có các tài khoản 111, 112 (nếu bạn thanh toán ngay cho người được ủy thác)

có tài khoản 3388 – phải nộp khác (nếu thuế nhập khẩu chưa thanh toán ngay cho bên đặt hàng)

có tài khoản 1388 – khoản phải thu khác (giảm số tiền ứng trước cho người được ủy thác để trả thuế nhập khẩu).

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

– bên giao đại lý không phản ánh số thuế nhập khẩu phải nộp như bên nhận mà chỉ phản ánh số thuế đã nộp thay cho bên nhận, ghi:

ghi nợ vào tài khoản 1388 – các khoản phải thu khác (phải thu số tiền đã trả thay)

tài khoản nợ 3388 – các khoản phải trả khác (trừ số tiền nhận gốc)

có các tài khoản 111, 112.

3.6. tiền bản quyền (tk 3336)

– xác định số tiền bản quyền phải trả, viết:

tài khoản 154 – chi phí kinh doanh chưa thanh toán

có tài khoản 3336 – tiền bản quyền.

Khi nộp thuế tài nguyên vào ngân sách nhà nước, ghi:

tài khoản nợ 3336 – tiền bản quyền

có các tài khoản 111, 112, …

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

3.7. thuế tài sản, tiền thuê đất (tk 3337)

xác định số thuế nhà đất, tiền thuê đất phải nộp để tính vào chi phí quản lý điều hành của công ty, ghi:

ghi nợ vào tài khoản 642 – chi phí quản lý kinh doanh (6422)

có tài khoản 3337 – thuế bất động sản, tiền thuê đất.

khi nộp thuế nhà, thuê đất vào ngân sách nhà nước, ghi:

ghi nợ tài khoản 3337 – thuế bất động sản, tiền thuê đất

có các tài khoản 111, 112, …

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

3.8. thuế bảo vệ môi trường

a) Khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế bảo vệ môi trường, kế toán ghi nhận thu nhập từ bán hàng, cung ứng dịch vụ không bao gồm thuế bảo vệ môi trường và thuế gián thu. nếu không thì nhập:

con nợ tài khoản 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)

có tài khoản 511 – bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá chưa bao gồm thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế gián thu khác)

có tài khoản 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)

có tài khoản 33381 – thuế bảo vệ môi trường.

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

Trong trường hợp không thể xác định được số thuế phải nộp ngay tại thời điểm phát sinh giao dịch, thu nhập được ghi nhận bao gồm cả thuế, nhưng định kỳ tại thời điểm xác định số thuế phải nộp, a giảm thu nhập:

p>

ghi nợ vào tài khoản 511 – thu nhập từ bán hàng và cung cấp dịch vụ

có tài khoản 333 – thuế và các khoản phải nộp (chi tiết từng loại thuế).

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

b) Khi nhập khẩu hàng hoá thuộc diện chịu thuế bảo vệ môi trường, kế toán phải căn cứ vào hoá đơn mua hàng hoá nhập khẩu và thông báo nộp thuế về số thuế bảo vệ môi trường phải nộp để xác định số Thuế. trong nguyên giá hàng mua ghi:

bạn phải đếm 152, 156, 211, 611, …

có tài khoản 33381 – thuế bảo vệ môi trường.

– Trường hợp sản xuất sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bảo vệ môi trường để tiêu dùng nội bộ, biếu, cho, tặng, khuyến mại, quảng cáo không thu tiền thì lưu giữ các tài khoản sau:

nợ tài khoản 642 – chi phí quản lý kinh doanh.

có các tài khoản 152, 154, 155

có tài khoản 33381 – thuế bảo vệ môi trường.

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

c) Trường hợp công ty là bên nhập khẩu phải nộp thuế bảo vệ môi trường thay cho bên nhập khẩu thì khi xác định số thuế bảo vệ môi trường phải nộp ghi:

nợ tài khoản 1388 – các khoản phải thu khác

có tài khoản 3388 – phải trả, phải trả khác

– Khi nộp thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước, ghi:

ghi nợ tài khoản 3388 – phải trả, phải trả khác

có các tài khoản 111, 112, …

– khi nhận được bvmt do người đặt hàng thanh toán, hãy viết:

con nợ tài khoản 111, 112, …

có tài khoản 1388 – các tài khoản phải thu khác

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

d) yêu cầu hoàn thuế bảo vệ môi trường đã nộp ở khâu nhập khẩu

– Thuế GTGT của vật tư, hàng hoá đã nộp ở khâu nhập khẩu, được hoàn, được giảm, ghi:

nợ tài khoản 33381 – thuế bảo vệ môi trường

có tài khoản 632: giá vốn hàng bán (nếu hàng xuất xưởng để bán)

có các tài khoản 152, 153, 156 (nếu trả hàng).

– Thuế đặc biệt của TSCĐ đã nộp ở khâu nhập khẩu, được hoàn, được giảm, ghi:

nợ tài khoản 33381 – thuế bảo vệ môi trường

có tài khoản 2111 – TSCĐ hữu hình (nếu trả lại bằng tiền)

có tài khoản 811 – chi phí khác (nếu bán tài sản).

– Thuế GTGT khâu nhập khẩu đã nộp nhưng hàng hóa không thuộc sở hữu của đơn vị, được hoàn khi tái xuất, ghi:

nợ tài khoản 33381 – thuế bảo vệ môi trường

có tài khoản 1388 – các tài khoản phải thu khác.

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

đ) Kế toán số thuế phải nộp khi bán hàng hóa, tài sản cố định, cung cấp dịch vụ nhưng sau đó được giảm, được hoàn: loại:

nợ tài khoản 33381 – thuế bảo vệ môi trường

có tài khoản 711 – thu nhập khác.

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

3.9. các loại thuế khác (33382), phí, lệ phí và các khoản phải trả khác (3339)

khi xác định lệ phí trước bạ tính trên giá trị tài sản mua (khi đăng ký tài sản hoặc quyền sử dụng), ghi:

Nợ tài khoản 211 – tài sản cố định

có tài khoản 333 – thuế và các khoản phải trả khác (3339).

Khi thanh toán các loại thuế khác (chẳng hạn như thuế nhà thầu), phí, lệ phí và các khoản phải trả khác, hãy viết:

nợ tài khoản 333 – thuế và các khoản nợ khác với nhà nước (33382, 3339)

có các tài khoản 111, 112.

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

Bạn đang xem: Hạch toán tiền thuê đất

Tôi chúc bạn thành công! kế toán thien ung 1 đơn vị dạy học kế toán thuế lãnh đạo thực tập chuyên sâu tại hà nội: dạy kê khai, tính thuế, hoàn thuế trực tiếp trên chứng từ thật.

hạch toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Nguồn: https://httl.com.vn/e
Danh mục: Tài chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *