Tổng hợp danh sách tất cả các văn bản pháp luật về đất đai hiện hành

  18/09/2019 | 14:16

Trước khi quyết định mua nhà hay đầu tư, quý khách hàng nên nắm rõ những văn bản pháp luật về đất đai hiện hành để tránh những rủi ro, sai sót trong quá trình làm các giấy tờ, thủ tục liên quan đến đất đai:

STT Loại văn bản Số hiệu Tên Ngày có hiệu lực
1 Luật 45/2013/QH13 Luật Đất đai 01/7/2014
2 35/2018/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan của 37 Luật liên quan đến quy hoạch 01/01/2019
3 Nghị định 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 01/7/2014
4 44/2014/NĐ-CP Quy định về giá đất 01/7/2014
5 45/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền sử dụng đất 01/7/2014
6 46/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước 01/7/2014
7 47/2014/NĐ-CP Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 01/7/2014
8 102/2014/NĐ-CP Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 25/12/2014
9 104/2014/NĐ-CP Quy định về khung giá đất 29/12/2014
10 35/2015/NĐ-CP Quản lý, sử dụng đất trồng lúa 01/7/2015
11 135/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiề sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 15/11/2016
12 01/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 03/3/2017
13 35/2017/NĐ-CP Quy định về thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao 20/6/2017
14 123/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 01/01/2018
15 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 05/7/2014
16 24/2014/TT-BTNMT Quy định về hồ sơ địa chính 05/7/2014
17 25/2014/TT-BTNMT Quy định về bản đồ địa chính 05/7/2014
18 34/2014/TT-BTNMT Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai 13/8/2014
19 35/2014/TT-BTNMT Quy định việc điều tra, đánh giá đất đai 13/8/2014
20 42/2014/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 11/9/2014
21 47/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp 08/10/2014
22 02/2015/TT-BTNMT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP 13/3/2015
23 60/2015/TT-BTNMT Quy định về kỹ thuật về điều tra, đánh giá đất đai 01/02/2016
24 33/2016/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai 22/12/2016
25 33/2017/TT-BTNMT Quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 05/12/2017
26 27/2018/TT-BTNMT Quy định về thống kê, kiểm kê  đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 01/3/2019

 

Theo Luatvietnam.vn

CHIA SẺ Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google