Tin Tổng Hợp

Nhà nước liên bang là gì? So sánh với Nhà nước đơn nhất?

chúng có hai hình thức, cấu trúc cơ bản của nhà nước là nhà nước đơn nhất và nhà nước liên bang. mỗi cách đều có những ưu nhược điểm khác nhau, phù hợp với những vùng lãnh thổ và quốc gia khác nhau. Bài viết dưới đây sẽ phân tích, đánh giá và bình luận về nhà nước liên bang là gì? so sánh nhà nước đơn nhất với nhà nước liên bang?

1. nhà nước liên bang là gì?

Hình thức nhà nước là cách thức tổ chức quyền lực nhà nước và các phương thức thực hiện quyền lực nhà nước. có ý kiến ​​cho rằng hình thức nhà nước bao gồm hai yếu tố là hình thức chính trị và hình thức cơ cấu nhà nước. Ngoài ra, cũng có ý kiến ​​cho rằng, ngoài hai yếu tố này, hình thức nhà nước còn bao hàm cả chế độ chính trị. trong đó, hình thức chính quyền và hình thức cấu trúc nhà nước phản ánh cách thức tổ chức quyền lực nhà nước, chế độ chính trị phản ánh phương thức thực hiện quyền lực nhà nước.

Một quốc gia liên bang là một tiểu bang được thành lập bởi liên minh hoặc liên hiệp của hai hoặc nhiều quốc gia thành viên.

Bạn đang xem: Nhà nước liên bang là gì

quốc gia liên bang có chủ quyền chung, nhưng mỗi quốc gia thành viên có chủ quyền riêng đối với lãnh thổ, văn hóa và con người. nó có chính phủ riêng, nó có hiến pháp quy định cấu trúc và hình thức của nhà nước.

tuy nhiên, các thành viên liên bang bị giới hạn ở một chủ quyền nhất định. Một quốc gia liên bang có thể có nhiều chính phủ, nhiều hiến pháp, nhiều hệ thống pháp luật và có thể có nhiều truyền thống pháp luật khác nhau, nhiều quy chế công dân, nhiều hệ thống chính phủ, nhiều hệ thống tòa án, v.v. hợp pháp và có hiệu lực trên toàn lãnh thổ liên bang, mỗi quốc gia thành viên có hệ thống luật pháp, hiến pháp riêng và chỉ có hiệu lực pháp lý trong phạm vi tiểu bang đó. Sự phân chia quyền lực giữa quốc gia liên bang và quốc gia thành viên được thể hiện rõ ràng trên 3 lĩnh vực: lập pháp, hành pháp và tư pháp.

* chủ quyền liên bang: quy định thương mại nước ngoài-liên bang, hệ thống tiền tệ, tuyên chiến, quản lý các vùng lãnh thổ bị xâm chiếm…

* chủ quyền của tiểu bang: tổ chức bầu cử, thành lập các cơ quan chính quyền địa phương, điều chỉnh các mối quan hệ kinh doanh trong tiểu bang

* thẩm quyền chung: ban hành luật và tổ chức thực hiện các luật như thuế, phát hành trái phiếu…

Như vậy, về hình thức cấu trúc, nhà nước liên bang có thể được chia thành hai loại cơ bản khác nhau, đó là nhà nước đơn nhất và nhà nước liên bang. cũng có thể có một số dạng trạng thái cấu trúc về cơ bản không phải là trạng thái ràng buộc.

về quốc tịch: một quốc gia liên bang phải có hai quốc tịch. một quốc tịch liên bang, một quốc tịch của một quốc gia thành viên. tuy nhiên, đối với nhà nước liên hiệp, nó sẽ được tạo thành từ nhà nước, và có thể có một bộ máy nhà nước và một hệ thống pháp luật chung cho toàn liên hiệp, trong khi mỗi quốc gia thành viên có một bộ máy nhà nước và hệ thống pháp luật riêng.

xem thêm: quy tắc thay thế các kiểu nhà nước theo chủ nghĩa Mác-Lênin

ví dụ:

– ở Mỹ Công dân Hoa Kỳ sinh ra chỉ có 1 quốc tịch Hoa Kỳ xét về quan hệ ngoại giao với các bang và tùy theo luật riêng của từng bang mà mỗi công dân có quyền và nghĩa vụ riêng.

ví dụ, biểu đồ bmnn ở các bang thống nhất của Mỹ (phụ lục 2) cho thấy cơ cấu tổ chức của chính phủ được thống nhất theo chiều dọc từ địa phương đến TW. ở đây, có sự phân chia quyền hạn để các địa phương, bang có những quyền nhất định theo quy định của pháp luật từng bang.

Về hệ thống pháp luật, mỗi bang sẽ có hệ thống luật pháp và cơ quan nhà nước riêng. trong đó, một hệ thống chung cho toàn liên bang, có quyền tài phán tối cao trên toàn bộ lãnh thổ, mỗi quốc gia thành viên có một hệ thống cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong phạm vi quốc gia đó. + htpl của nhà nước liên bang thống nhất trên toàn lãnh thổ

Xem thêm: Pick up là gì và cấu trúc cụm từ Pick up trong câu Tiếng Anh

* htpl ở mỗi tiểu bang: chỉ hợp lệ trong tiểu bang.

ví dụ: ở các tiểu bang thống nhất, luật liên bang, ở Washington DC, áp dụng cho tất cả những người sống ở các tiểu bang thống nhất. trong khi luật của mỗi bang trong số 50 bang chỉ áp dụng cho bang đó.

2. nhà nước liên bang tiếng anh là gì?

tiểu bang liên bang bằng tiếng Anh là tiểu bang liên bang

3. trạng thái đơn vị:

* về đối tượng (dân số và lãnh thổ)

– sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ

– chủ quyền quốc gia chung, chỉ 1 chủ thể có quyền quyết định công việc đối nội & amp; quan hệ đối ngoại của đất nước.

ví dụ: ở Việt Nam, Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất có quyền quyết định các công việc trong nước & amp; quan hệ đối ngoại của đất nước

* về phạm vi (nội bộ và bên ngoài)

* quốc tịch:

– có 1 quốc tịch

* hệ thống cơ quan nhà nước:

– hệ thống quản lý và quyền hạn chung, thống nhất từ ​​TW đến địa phương

ví dụ: sơ đồ bmnn ở Việt Nam (phụ lục 1) thể hiện cơ cấu tổ chức của chính phủ thống nhất theo ngành dọc từ tỉnh đến địa phương.

* hệ thống pháp luật (htpl)

Xem thêm: Mã số khách hàng BIDV là gì? Lấy ở đâu? Cách sử dụng – sentayho.com.vn

– htpl quy định thống nhất các mối quan hệ xã hội, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước

Ví dụ, ở Anh có một hệ thống chính phủ duy nhất. Nghị viện có quyền tối cao đối với mọi thứ xảy ra ở Vương quốc Anh. trong khi Quốc hội ủy quyền cho chính quyền địa phương, nó có thể buộc các thành phố và quận làm những gì nó thấy phù hợp; nếu muốn, quốc hội cũng có thể bãi bỏ hoặc thay đổi ranh giới địa phương

lợi thế của trạng thái đơn nhất

– mô hình tạo ra sự ổn định chính trị

nhược điểm của trạng thái đơn nhất

– thiếu linh hoạt trong phát triển kinh tế = & gt; Đó là một môi trường tốt cho tham nhũng

4. so sánh trạng thái đơn nhất với nhà nước liên bang:

Điểm tương đồng giữa nhà nước đơn nhất và nhà nước liên bang

Cơ cấu nhất thể và cơ cấu liên bang được thiết lập ở nhà nước có chủ quyền quốc gia, nghĩa là chủ quyền của quốc gia trong phạm vi lãnh thổ của mình và sự độc lập của quốc gia trong quan hệ quốc tế.

cả hai đều có hệ thống cơ quan nhà nước và hệ thống luật áp dụng cho toàn bộ lãnh thổ.

Công dân ở mỗi cấu trúc tiểu bang có quốc tịch chung của tiểu bang đó.

phân biệt một nhà nước đơn nhất với một nhà nước liên bang

Nhà nước đơn nhất chỉ là một bang đơn lẻ so với nhà nước liên bang, bao gồm một quốc tịch và sở hữu tất cả chủ quyền của bang trong lãnh thổ quốc gia. còn nhà nước liên bang là một nhà nước được tạo thành từ nhiều bang, trong đó có một bang chung cho toàn bang và mỗi bang thành viên có một bang riêng.

về chủ quyền quốc gia: đối với nhà nước liên bang mới, nó có chủ quyền hoàn toàn đối với tất cả các lãnh thổ bao gồm các quốc gia đơn nhất trong một khu vực quyền lực chung vì lợi ích chung. mọi công việc, nhiệm vụ được giao sẽ phục vụ toàn thể quốc gia, dân tộc thực hiện chủ quyền quốc gia, là chủ thể độc lập của luật pháp quốc tế. các tiểu bang đơn nhất phải đáp ứng các yêu cầu của tiểu bang liên bang. đối với một nhà nước nhất thể, chủ quyền quốc gia sẽ đầy đủ hơn, cả nước chịu sự điều chỉnh của một hệ thống pháp luật duy nhất là hiến pháp. hơn nữa, sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ về quyền lãnh thổ không bị phân chia hoặc chịu sự kiểm soát, quản lý của một hệ thống nhà nước duy nhất. trong khi nhà nước liên bang được quản lý bởi hệ thống pháp luật chung của bang và được chia thành nhiều quốc gia thành viên.

Công dân của một quốc gia đơn nhất có một quốc tịch chung, trong khi công dân của một quốc gia liên bang có hai quốc tịch, 1 quốc tịch chung và 1 quốc tịch của quốc gia đơn nhất hoặc mỗi tiểu bang.

Chính phủ tiểu bang liên bang bao gồm ba cấp chính: liên bang, tiểu bang và địa phương. Sự phân chia quyền lực giữa nhà nước liên bang và các quốc gia thành viên thể hiện rõ trên cả ba lĩnh vực: lập pháp, hành pháp và tư pháp. đối với một nhà nước nhất thể, nó bao gồm hai cấp chính, trung ương và địa phương. quan hệ giữa chính quyền trung ương và trung ương là quan hệ địa phương là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới.

Xem thêm: Nước diệt khuẩn axit hypochlorous (HOCL) là gì | Hydro cho sức khỏe

6. danh sách các tiểu bang liên bang:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *